>

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / кер. автор. колективу і науковий редактор д.і.н., професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Фенікс, 2014. – 444 с.

У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Електрона версія монографії

ISBN 978-966-136-171-2

Перейти до початку