>

Історія створення

mankind the story of all of us

 

За Постановою Президії АН України від 7 жовтня 1992 року за № 268 у Києві в складі Національної академії наук України було створено науково-дослідну установу Інститут східноєвропейських досліджень НАН України. Ініціатором заснування був президент Інституту Східноєвропейських досліджень імені В. Липинського у Філадельфії (США), д-р історії (Мюнхенський університет, 1957 р.; Колумбійський університет, 1968 р.), проф. Я. Пеленський (з листопада 1992 р. – іноземний член АН України; з 1994 р. – НАН України). Він же і очолив новостворений інститут 1992-2008 рр.).

Метою наукової роботи інституту було дослідження процесів європейської інтеграції та їх впливу на Україну; дослідження проблем національно-державного будівництва й суспільно-політичних та культурних взаємин України з країнами Східної та Центрально-Східної Європи; дослідження й публікація історичної та політологічної спадщини представників української державницької школи.

Серед академічних видань, підготовлених інститутом: „В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна” (Київ–Філадельфія, 1994); „В’ячеслав Липинський. Листи до братів-хліборобів» (Київ–Філадельфія, 1995); „Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР, 1918 р. Збірник документів і матеріалів” (Київ–Нью-Йорк–Філадельфія, 1999).

Спільно з Інститутом східноєвропейських досліджень ім. В. Липинського було проведено міжнародні наукові конференції: „Державницька школа: історія, політологія, право” (Київ, грудень 1997 р.) і „Симон Петлюра та Доба Директорії УНР (до 120-річчя від дня народження С. Петлюри (1879–1999) та 80-річчя Директорії УНР (1918–1920))” (Київ, серпень, 1999 р.). Плідною була також співправця науковців з Інститутом Центрально-Східної Європи в Любліні (Польща), Інститутом східних та південно-східних досліджень Віденського університету (Австрія), Інститутом Гаррімана Колумбійського університету (Нью-Йорк, США), Канадським інститутом українських студій, Науковим товариством імені Шевченка в Америці, іншими зарубіжними науков0- дослідними центрами.

У травні 2001 року Інститут східноєвропейських досліджень Постановою Президії НАН України від 30.05.2001 р. за № 156 був перейменований в Інститут європейських досліджень НАН України.

Основними напрямами наукової роботи було визначено проведення фундаментальних та прикладних, у тому числі міждисциплінарних досліджень, у галузі національно-державного будівництва, його регіональних аспектів, інтеграційних процесів на континенті, суспільно-політичних та культурних зв’язків, аналіз та прогнозування розвитку сучасних відносин України з країнами Європи, включно з Росією та іншими країнами СНД.

Важливим напрямом науково-практичної діяльності Інституту було сприяння у розробці теорій національності, нації та держави, політичних та конституційних теорій, політичної культурології, концептуальних засад оптимального входження України до загальноєвропейського простору. До наукових здобутків співробітників Інституту слід віднести видання пам’яток української суспільно-політичної думки, низки монографічних досліджень.

З листопада 2008 року науковий колектив Інституту очолює доктор історичних наук, професор Кудряченко Андрій Іванович. Упродовж 2008 – 2012 рр. науковці Інституту представляли Інститут наук на 60 міжнародних конференціях, опублікували понад 250 наукових праць, серед яких індивідуальні та колективні монографії, навчальні посібники, збірники наукових праць та архівних документів, наукові статті у фахових виданнях, з них понад 30 – за кордоном.

Науковий доробок співробітників Інституту за 2008-2011 рр. узагальнено в трьох колективних монографіях за редакцією А.І. Кудряченка „Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього”. – Київ, 2009; „Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення, тенденції розвитку”. – Київ, 2010; „Україна в Європі: контекст міжнародних відносин”. - К., 2011. Наукові статті представлені у двох збірках наукових праць „Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск „Європейська перспектива” - Київ, 2009; „Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. Спецвипуск журналу „Сучасна українська політика”. – К., 2011.

Постановою Президії Президії НАН України від 21 вересня 2011 року № 266 Інститут європейських досліджень перейменований в Державну установу „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”.

Сьогодні Державна установа „Інститут всесвітньої історії НАН України” плідно співпрацює з Інститутом історії НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Інститутом Європи РАН та Інститутом всесвітньої історії РАН, Інститутом європейської інтеграції та політичних наук Молдавської АН, іншими вітчизняними й зарубіжними науковими установами й вищими навчальними закладами.

Перейти до початку