>

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення" (21 листопада 2012 р. Прес-реліз)

21 листопада 2012 року у Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулась Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення».

Тематика та напрями роботи конференції викликали велику зацікавленість не лише науковців з усіх куточків України – географія учасників виявилася вельми широкою: участь у конференції взяли представники Росії, Білорусі, Азербайджану, Польщі, Хорватії, Словенії, Італії, Нідерландів. Науковці репрезентували установи Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Російської академії наук, Дипломатичну академію України при МЗС України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ, Україна), Лазарський університет (м. Варшава, Польща), Запорізький національний університет, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв, Україна), Український інститут воєнної історії (м. Київ, Україна), Національний університет податкової служби (м. Київ, Україна), Ханзе університет прикладних наук (м. Гроніген, Нідерланди), Загребський університет (м. Загреб, Хорватія), Білоруський державний університет (м. Мінськ, Білорусь), Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна), Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна)  тощо.

Приємно вражало й фахове розмаїття учасників, що охоплювало історичні, політологічні, філософські, культурологічні, економічні галузі наукових знань. За напрямами роботи конференції працювали відповідні секції:  «Концептуальні засади та аксіологічні виміри становлення ідеї та практики державотворення в країнах світу», «Інституційне забезпечення розбудови держав у країнах світу», «Демократична правова держава та громадянське суспільство: засади соціальної рівноваги», «Ідейні цінності державотворення в умовах постбіполярності», «Держава в сучасній системі міжнародних відносин: суверенітет державний, національний, народний», «Принципи державотворення молодих незалежних держав: історичний контекст».

У вступному слові директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко підкреслив актуальність проведення цієї конференції з огляду на важливість ствердження демократичних цінностей у процесі державотворення, що має особливе значення для молодих держав.

Концептуальною глибиною та аргументованістю відзначалися доповіді доктора історичних наук, провідного наукового  співробітника відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України А.Ю. Мартинова та доктора історичних наук, професора, директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» А.І. Кудряченка. Аналізуючи європейські демократичні цінності як засади розвитку держав молодої демократії, А.І. Кудряченко переконливо продемонстрував доволі успішне поширення основ демократичного розвитку у відчутно ширших географічних межах і наголосив, що стратегічний європейський курс новопосталих держав має підкріплюватися конкретними заходами, коли певні соціокультурні й політичні цінності не лише визнаються на словах, а й передусім артикулюються очільниками владних інституцій, перетворюючись на повсякденну політичну практику. В унісон з цими думками А.Ю. Мартинов виявив домінанту перебігу процесів останнього часу в Європейському Союзі, визначивши її як суперечність між цінностями «єдиної Європи» (федералізму) і збереженням суверенітету національних держав (регіонального самовизначення).

Розвиваючи ідеї національної державності в контексті політичних цінностей державотворення, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» А.Г. Бульвінський виділив ті державотворчі традиції та принципи, що, формуючись ще в часи Пізнього Середньовіччя та Нового часу, були успадковані сучасністю, серед яких особливе місце посідають ідеї «права», «вольності» і «свободи» як ключові поняття системи цінностей української шляхти та козацтва. Ціннісним орієнтирам українського державотворення, однак в іншу – новітню – добу, було присвячено й доповідь кандидата філософських наук, завідувача відділом гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень, заслуженого діяча науки й техніки С.І. Здіорука. Аналогічна тематика, однак з позицій виявлення інваріантів ціннісних систем та меж їх варіативності у процесах державотворення в пострадянських країнах, була висвітлена в доповіді кандидата філософських наук, доцента, старшого наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Т.О. Метельової, яка підкреслила загальну конститутивну роль двох базових ціннісних систем у державотворчих процесах, що розгортаються на ґрунті однієї з них або в процесі їх зіткнення. Доповіді пленарного засідання, що мали передусім теоретико-методологічний характер, задали тональність подальших виступів і дискусій.

Підвищений інтерес викликала доповідь доктора історичних наук, професора кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України В.Г. Космини, який, давши огляд історичного розвитку аксіології як такої, проаналізував логіку становлення європейських національних держав під кутом зору виявлення в цьому процесі ціннісних аспектів функціонування самої ідеї державності. 

Суголосним цій доповіді був і представлений гостею з Росії кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інститут всесвітньої історії РАН (м. Москва, РФ) І.А. Кукушкіною концепт ідеалу національної державності, побудований на порівняльному аналізі літературних та публіцистичних українських і литовських джерел другої половини XIX – початку XX століть.

Жвавий інтерес та бурхливе обговорення викликала полемічно побудована доповідь доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, радника Президії НАПН України В.М. Ткаченка, присвячена виявленню меж толерантності в процесах державотворення. Підбиваючи підсумки, доповідач зазначив, що критерієм, за яким толерантність обертається на власну протилежність, є збереження особливої ціннісної системи, притаманної певному соціокультурному й політичному простору. Своєю чергою доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Л.Д. Чекаленко загострила дискусійність цієї проблеми, «перекодувавши» її  у вимір співвідношення суб’єктності та суверенітету молодих демократій.

Кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» О.О. Шморгун зупинився на дослідженні формування антикризової моделі влади в контексті всесвітньо-історичного процесу, звернувшись для того до виявлення ціннісних засад аналогічного досвіду європейських держав.

У доповіді кандидата історичних наук, доцента, заступника директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Г.І. Калінічевої проаналізовано вітчизняні процеси демократизації суспільно-політичного життя в Україні як складової її модернізації. Доповідач підкреслила, що сучасний етап модернізації суспільно-політичного життя незалежної України ставить на порядок денний завдання ствердження демократії і громадянського суспільства, соціально-правової держави, інтересів суспільства та поглиблення його соціальної активності.

Проблематика функціонування ціннісних основ у процесах розбудови громадянського суспільства в окремих країнах розглядалася і у виступах інших учасників: доктора політичних наук, професора кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» З.І. Зайцевої, що присвятила свій виступ висвітленню переплетення національного й громадянського складників часів Австро-Угорської імперії; кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Я.О. Чорногора, який аналізував становлення громадянського суспільства на прикладі ФРН, кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету О.М. Казакової, яка звернулася до історичного досвіду Іспанії.

З великою зацікавленістю вислухали присутні й доповіді, де аналізувалися аксіологічні аспекти державотворення та їхній вияв у політичних процесах минулого та сучасного в окремих країнах. Це,  зокрема, доповіді доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Н.Л. Яковенко, чия панорамна доповідь охоплювала період з моменту формування британської державності й до наших днів; кандидата політичних наук, доцента кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Р.А. Кривоноса, що торкалася особливостей українсько-нідерландських політичних відносин на початку ХХІ століття; кандидата фізико-математичних наук, Надзвичайного і Повноважного посланника України 2-го класу, заступника начальника Управління Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України І.Є. Лоссовського, який, розповідаючи про формування зовнішньої політики Малайзії у контексті державного будівництва та міжнародних процесів у Південно-Східній Азії, наводив надзвичайно цікаві й маловідомі факти.

Під час роботи конференції пролунало й багато інших цікавих доповідей як відомих науковців, так і початківців-аспірантів, що, однак, містили в собі важливі узагальнюючі теоретико-методологічні характеристики ціннісних засад державотворення та аналіз їхнього конкретно-історичного прояву в окремих країнах Європи та світу. Присутні мали можливість обмінятися думками, поглядами, ідеями, обговорити дискусійні питання.

Результати досліджень, що обговорювалися під час цієї наукової зустрічі, буде видано у вигляді збірки матеріалів конференції.

Zajvka.doc

Завантажити прикріплення:

Галерея зображень

Перейти до початку