>

ЛАКІШИК Дмитро Михайлович

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст.

Народився в м. Київ у 1975 р. У 1998 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою (магістр історії). У 2001 р. закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з відривом від виробництва). У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Об’єднана Німеччина в європейській політиці США кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ століття» (спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія). У 2011 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Стипендіат НАН України для молодих вчених (2003 – 2005 рр.), стипендіат Президента України для молодих вчених (2010 – 2012 рр.).

З 2001 по 2013 рр. працював на посадах наукового та старшого наукового співробітника відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

У 2004 – 2011 рр. працював за сумісництвом викладачем в Ірпінському економічному коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З січня 2014 р. працює старшим науковим співробітником відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», у 2015 – 2017 рр. – учений секретар відділу. З 2016 р. – відповідальний редактор наукового журналу «Проблеми всесвітньої історії».

Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних та регіональних вимірів зовнішньої політики США та ЄС; сучасні тренди американської глобальної та регіональної геополітики; проблематика трансатлантичних відносин; еволюція безпекової стратегії США; особливості розвитку американсько-українських відносин.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі в 3 колективних монографіях, учасник понад 20 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Правовий і мілітарний вимір зовнішньої політики США (С. 83-97 у співавторстві з І.І. Погорською), Політика США в сфері безпеки та оборони на початку ХХІ століття (С. 97-109 у співавторстві з І.І. Погорською), Потенціал глобального стратегічного партнерства США і Європи у ХХІ столітті (С. 148-161 у співавторстві з І.І. Погорською), Особливості відносин США та ЄС: еволюція та перспективи (С. 161-182 у співавторстві з І.І. Погорською), Сучасна політика США щодо «арабського світу» (С. 203-221 у співавторстві з І.І. Погорською, М.В. Фесенком) // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – 472 с.

The Further Development of Democracy and Formation of Civil Society. Strengthening the Role of Non-governmental Organizations, Business and Academic Communities Aiming to Provide Sustainable Development // Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph / Executive editor O. Slozko / Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University. – K.: LAT&K, 2013. – 534 р. – P. 500-513.

Україна-США: асиметрія двостороннього партнерства у глобальному світі (С. 331-342. у співавторстві з І.І. Погорською), Американське глобальне лідерство в контексті нової стратегії національної безпеки (С. 382-394) // США і світ ХХІ століття. – К.: Центр вільної преси, 2013. – 620 с.

Рецензії на монографії, підручники

Рецензія на монографію «Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: Монографія» / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 488 с. // Проблеми всесвітньої історії. – 2017. – № 1(3). – С. 212-218 (у співавторстві із П.В. Мироненком).

Статті

Зовнішньополітичні акценти та пріоритети стратегії «задіяності та розширення» адміністрації Б. Клінтона // Американська історія та політика. – 2017. – № 3. – С. 21-29.

Peculiarities of US-EU Relations: Evolution and Prospects // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 2. – С. 153-174.

Формування підходів країн ЄС щодо СПБО // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону. Збірник наукових статей. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. –145 с. – C. 17-25.

Evolution of US Foreign Policy: from George Bush to Barack Obama // Американська історія та політика: науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 14-22.

Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку // Історико-політичні студії: Збірник наукових праць / ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – 2015. – № 2 (4). – С. 56-65.

Особливості та основні тенденції розвитку процесу демократизації в сучасному світі // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2015. – 564 с. – С. 40-52.

The Key Factors of European Caution towards American Interventionism // Європейські історичні студії: науковий журнал / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2015. – № 2. – С. 54-67.

Bipolarity Effect on Formation and Development US European Policy // Європейські історичні студії: науковий журнал / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2015. – № 1. – С. 29-42.

Пріоритети доктрини «світового лідерства» Б. Обами // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – C. 47-57.

Доктрина «глобальної демократизації» Дж. Буша-молодшого // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 р., м. Львів). Ч. 2. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 52-59.

Пріоритети доктрини світового лідерства США у ХХІ столітті // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – С. 115-119.

Переформатування трансатлантичного співробітництва США та Європи: виклики для європейського регіону // Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 171-175.

Стратегічні підходи США в сфері безпеки та оборони // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.) / За заг. ред. д.політ.н., проф. Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 118-121.

Американська стратегія «стримування і залучення» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2014. – Вип. 9. – С. 45-61.

Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2014. – Вип. 120 – Ч. 1 – С. 73-83.

Німецьке питання наприкінці Другої світової війни та в повоєнні роки у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2014. – 310 с. – С. 99-113.

«Арабській вектор» сучасної зовнішньої політики США: глобальні підвалини і регіональні особливості // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2014. – Вип. 8. – С. 177-195 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Політика «обмеженого втручання» у відносинах США з Росією // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 122-125.

Democratization in the Modern World: Trends and Prospects of the Spread and Development // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2013. – Вип. 7. – С. 156-173 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Перспективи демократії: минуле, сучасне, майбутнє // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2013. – Вип. 6. – С. 124-141.

Європейський вектор глобальної стратегії США за президентства Дж. Буша-молодшого // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2013. – Вип. 3. (64). – С. 21-36.

Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2012. – Вип. 5. – С. 208-221.

Американо-європейські відносини періоду президентства Дж. Буша-молодшого // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип. 18. – С. 125-130.

Дилема конвергенції морально-правового і мілітарного чинників у зовнішній дії США // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2012. – Вип. 4. (61). – С. 12-26 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Політика США щодо «Арабського світу» на початку ХХІ ст.: нові виклики // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2012. – Вип. 3. (60). – С. 13-26 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Цінність національного суверенітету в теорії та практиці зовнішньої політики сучасної держави // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2012. – Вип. 4. – С. 39-54 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 107. – Ч. 1. – С. 122-129.

Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття // Зовнішні справи / Дип. академія України при МЗС України. – 2012. – № 6. – С. 50-53 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі // Наукові праці: науково-методичний журнал / ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – Вип. 166. – Т. 178. – Політологія. – С. 43-50.

Перспективи глобального лідерства США // Антологія творчих досягнень / ІСЕМВ НАН України. – 2011. – Вип. 6. – С. 189-197.

Американська неоконсервативна альтернатива ізоляціонізму // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2011. – Вип. 3. – С. 143-154.

Нові виклики і загрози для міжнародної безпеки сучасної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – Вип. 102. – Ч. 1. – С. 146-154.

Зовнішня політика адміністрації Б. Обами в контексті американського глобального лідерства // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2011. – Вип. 2. – С. 179-192 (у співавторстві з І.І. Погорською).

Партнерство США-ЄС: новий контекст взаємовідносин // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2011. – Вип. 4. (57). – С. 55-61.

Нова стратегія національної безпеки США // Політологічний вісник: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – Вип. 51. – С. 313-322.

Нова адміністрація США: проблеми і завдання // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2010. – Вип. 1. – С. 187-204.

Ідеологічний вимір формування геополітики США // Політологічний вісник: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2010. – Вип. 47. – С. 118-127.

Роль США у відновленні єдності Німеччини // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С. 44-53.

Трансатлантичні відносини: важке партнерство // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 85. – Ч. 1. – С. 100-107.

Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 84. – Ч. 1. – С. 74-83.

Неоконсерватизм у зовнішній політиці Дж. Буша-молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 83. – Ч. 1. – С. 91-97.

Обама: нові стратегічні імперативи дії у глобальному світі // Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2008 року: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 16-28. (у співавторстві з І.І. Погорською).

Стратегічний старт нової американської адміністрації // Зовнішні справи / Дип. академія України. – 2009. – № 4. – С. 13-16. (у співавторстві з І.І. Погорською).

Трансатлантичні відносини: складне партнерство // Політологічний вісник: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. – Вип. 42. – С. 288-298.

Феномен тероризму в умовах сучасного глобального розвитку // Нова парадигма / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2009. – Вип. 83. – С. 168-177.

Еволюція зовнішньої політики США: від Дж. Буша-старшого до Дж Буша-молодшого // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2008. – Вип. 44. – С. 18-32.

Суперечності постбіполярної епохи і трансатлантичне партнерство // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008. – Вип. 80. – Ч. 2. – С. 152-157.

Вплив постбіполярності на трансформацію американської глобальної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008. – Вип. 78. – Ч. 1. – С. 68-74.

Зовнішньополітична стратегія США у постбіполярну добу // Політологічний вісник: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008. – Вип. 32. – С. 279-292.

Проблеми демократичної трансформації у контексті сучасного світового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 67. – Ч. 1. – С. 64-71.

Формування нових контурів безпеки в умовах сучасних глобальних трансформацій // Політологічний вісник / КНУ ім. Т.Шевченка. – 2007. – Вип. 29. – С. 253-268.

Демократія: феномен у розвитку // Антологія творчих досягнень / ІСЕМВ НАН України. – 2007. – Вип. 3. – С. 175-185.

Трансатлантичні відносини: нові виклики і пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 61. – Ч. 2. – С. 40-46.

США і Європа: проблеми, суперечності, перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2006. – Вип. 59. – Ч. 2. – С. 83-89.

Соціополітична асиметрія американо-європейських відносин // Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 91-102.

Євро-американське партнерство в контексті стратегічних викликів міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2006. – Вип. 36. – С. 113-129.

Особливості американських підходів до ФРН // Вісник Київського нац. ун-ту. Серія Історія. – 2005. – Вип. 80. – С. 25-28.

Проблема національної безпеки в умовах сучасного світового розвитку // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2005. – Вип. 31. – С. 240-252.

Кризовий вектор євроатлантичних відносин // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2004. – Вип. 29. – С. 73-84.

Особливості українсько-американських відносин: до аналізу проблеми // Вісник Київського нац. ун-ту. Серія Історія. – 2004. – Вип. 76. – С. 149-153.

Сучасні проблеми євроатлантичних відносин // Антологія творчих досягнень / ІСЕМВ НАН України. – 2004. – Вип. 1. – 2004. – С. 289-296.

До питання про євроатлантизм в зовнішній політиці України // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2003. – Вип. 24. – С. 99-109.

Проблема врегулювання Косовської кризи в американо-німецьких відносинах // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2003. – Вип. 22. – С. 153-163.

До питання про зміни американської позиції щодо українських реформувань // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2002. – Вип. 20. – С. 105-110.

Американо-німецький контекст процесу «європеїзації» // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2002. – Вип. 19. – С. 147-155.

Особливості «російських» політик США і Німеччини // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2001. – Вип. 16. – С. 34-38.

Югославська криза в американо-німецьких відносинах // Вісник Київського нац. ун-ту. Історія. – 2001. – Вип. 53. – С. 62-65.

Американо-німецькі відносини. Випробування Боснією // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 11. – С. 15-20.

Розширення НАТО на Схід: підходи США і Німеччини // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 10. – С. 47-53.

Позиція США щодо німецької політики в рамках НАТО // Вісник Київського нац. ун-ту. Серія Історія. – 2000. – Вип. 50. – С. 40-43.

Позиція адміністрації Дж. Буша щодо об’єднання Німеччини // Вісник Київського нац. ун-ту. Серія Історія. – 2000. – Вип. 47. – С. 56-59.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку