>

ПРОРОЧЕНКО Наталія Олександрівна

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Фах: історик, ісламознавець.

Народилась у м. Запоріжжя в 1970 р. У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю історик, викладач історії, історії України. У 1996 рр. закінчила аспірантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 1997 р. захистила дисертацію на тему «Ісламський фундаменталізм у мусульманському світі (70 – 90-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 «всесвітня історія».

У 2006 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». У 2008 р. отримала вчене звання доцента.

З 1998 по 2003 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 1998 по 2003 рр. працювала за сумісництвом старшим викладачем у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2003 – 2004 рр. працювала доцентом кафедри історії України і зарубіжних країн Київського Національного лінгвістичного університету.

У 2004 – 2007 рр. – доцент кафедри міжнародної інформації Університету економіки і права «КРОК».

З 2007 працює доцентом кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

З 2003 по 2013 рр. працювала старшим науковим співробітником відділу країн Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (за сумісництвом).

З січня 2014 р. працює старшим науковим співробітником Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Виконує обов’язки секретаря вченої ради факультету сходознавства КНЛУ.

Сфера наукових інтересів: історія країн Сходу; суспільно-політичні процеси в регіоні традиційного поширення ісламу; соціокультурна специфіка арабо-мусульманських соціумів; політичний іслам і його місце в сучасному світі.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 3 колективних монографій, учасник понад 30 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 420 с. – С. 214-247.

Ісламська держава: соціальний аспект феномену // Ісламська держава: генезис і нові тренди = Исламское государство: генезис и новые тренды = Islamic state: genesis and new trends /під ред. Салаха З., Ауліна О. А. – Громад. орг. «Араб. Дім», Громад. орг. «Укр. центр ісламознавства». – Львів: Манускрипт, 2015. – 151 с. – С. 20-25.

Проблемы арабского единства в контексте политики США (С. 196-206); Страны Персидского залива: между традиционными противоречиями, микрогегемонизмом и перспективой консолидации в контексте глобальных вызовов современности (С. 216-233) // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. – Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. – Кн.1.: Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская цивилизации. – К.: Наукова думка, 2008. – 542 с.

Підручники, навчальні посібники індивідуальні

Туреччина: історія, культура, географія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Світ знань, 2005. – 232 с.

Методичні розробки

Міжнародні відносини і зовнішня політика: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародна інформація». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 74 с.

Зовнішня політика України: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародна інформація». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – 48 с.

Статті

Концепція ісламської економіки: історичне коріння, релігійно-етичні принципи та сучасна світова практика // Аль-Калям: збірка наукових праць. Вип. № 7. Бібліотека ісламознавства.– Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2018. – С. 208 – 220.

Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії // Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. До Дня Республіки Індія / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Посольство Республіки Індія в Україні. – К., 2018. – С. 6 – 7.

Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 59-68.

Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям Dialog / Интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialog.kz/articles/mnenie/2017-06-26/natalya-porochenko-osobennosti-adaptacii-islamskogo-obshchestva-k-mir

Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 41-48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – https://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta.

Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 229-246.

Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С. 163-173.

Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку // «Аль-Калям». Збірка наукових праць УЦІД. Бібліотека ісламознавства. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 93-109.

Османська імперія на шляху реформ ХVІІІ – І половина XIX ст. // Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 96-101.

Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н. проф., Гури В.К. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – С. 290-326.

Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 28-42.

Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації // Електронний журнал «Ісламознавчі студії». Науковий альманах. Пробний випуск. – К., 2013. – 141 c. – С. 82-104. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/islam4all/docs/almanax_0_2013

Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу // Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. Бібліотека ісламознавства. – Донецьк, 2013. – Випуск 2. – С. 58-74.

Цивілізаційний фундамент соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти як підґрунтя еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем Арабського світу // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – Вип. 1 (58). – С. 118-136.

Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 39-74.

Іслам як фактор адаптації арабських суспільств до процесів глобальної трансформації // «Світ у ХХІ ст.: Південь-Північ у вимірах перспектив глобального співіснування». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. В.К. Гура. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. - С. 28-34.

Вплив соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти на характер еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем арабського світу // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 165-167.

Соціокультурний розвиток Арабського світу як сталий різновид альтернативи євроатлантичної версії глобальної уніфікації // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 50. – С.73-99.

Арабський Схід на шляхах реконструкції ісламського цивілізаційного простору // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 5. – С. 201-203.

Внутрішня гетерогенність ісламської цивілізації як фактор адаптації до сучасних глобальних змін та перспектив розвитку // Світ ХХІ ст. у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. В.К. Гура. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. - С. 28-34.

Мусульманські общини в Європі // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» / гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. – С. 143-150.

Консервативна еволюція традиційних соціально-політичних структур Арабського Сходу як фактор стабільності цивілізаційного розвитку // «Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах»: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. - С. 28-35.

Проблеми ефективності процесів модернізації в арабських країнах у контексті глобальних перетворень і внутрішньої соціокультурної еволюції // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – Вип. 46. – С. 61-94.

Політичні системи арабських країн: соціокультурна адаптованість, межі сталості, перспективи трансформації // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 42. – С. 81-108.

Основні принципи ісламської концепції світового устрою // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія» / Голов. ред. І.В. Срібняк. – К.: КНЛУ. – 2007-2008. – Вип. 2-3. – С.106-114.

Особливості розвитку країн Арабського Сходу в постбіполярний період: суспільно-економічний аспект // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 38. – 314 с. – С. 114-132.

Особливості формування політичних систем в країнах Арабського Сходу в постбіполярний період / Дослідж. світ. політики : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 35. – С. 29-45

Доктрина ісламської економіки і спроби її реалізації на сучасному етапі // Українська орієнталістика: Міждисциплінарний сходознавчий збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету. – К.: КНЛУ, 2006. – С. 111-116.

Політичний іслам у країнах Північної Африки // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 23-38.

Монархії Арабського Сходу: традиціоналізація сучасності // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – К., 2005, – Вип. 33. – С. 68-81.

Розвиток країн Арабського Сходу в контексті світ-системних змін // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – Вип. 2. – С. 388-396.

Проблеми еволюції арабської єдності в контексті політики США на Близькому Сході // Зб. наук. досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. – К., 2004. – № 28. – С. 66-80.

Сила ісламських традицій. Політичні традиції і демократія у державах Аравійського півострова // Політика і час. – 2003. – № 8. – С. 62-68.

Чому зростає «Халіфорнія»? Політичний іслам і сучасність // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 46-53.

Взаємовплив внутрішньої та зовнішньої політики країн регіону Перської затоки в подоланні соціальних криз та регіональних конфліктів // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2001. – № 14. – С. 23-37.

Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство і проблема регіональної інтеграції // Політика і час. – 2001. – № 7. – С. 78-85.

Политическая практика современного исламского фундаменталистского движения в регионе Ближнего и Среднего Востока // Очерки политического и социально-економического развития стран Востока.– К., 1998. – С. 56-93.

У замкнутому колі. Деякі аспекти політичної практики ісламських фундаменталістів // Політика і час. – 1995. – № 2. – С. 69-73.

Терористи чи захисники віри? Ісламський фундаменталізм в етичних вимірах // Політика і час. – 1995. – № 9. – С. 64-69.

Про Пророченко Н.О. надруковано матеріали в виданнях:

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах (Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліогр. Слов. / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 181-182

Володіє французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку