>

МХИТАРЯН Наталія Ігорівна

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: політолог, тюрколог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку.

Народилась у м. Київ у 1963 р. Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1988 р. У 1997 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва). У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку за темою «Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990 – 1998 рр.). У 2006 р. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

2007 – 2008 рр. – підвищення кваліфікації в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України за темою «Законотворча діяльність»;

травень 2012 р. – підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів за темою «Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів»;

листопад 2012 р. – підвищення кваліфікації у Національній академії державного управління при президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів за темою «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності».

З 1992 р. по 2003 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на повній ставці, з 2003 по 2014 р. за сумісництвом на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника. З 2003 р. по 2015 р. – головний консультант в Національному інституті стратегічних досліджень.

З квітня 2015 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: історія політичних процесів та проблеми розвитку в Турецькій Республіці та країнах Центральної Азії.

Автор понад 80 наукових робіт, у тому числі 6 колективних монографій, учасник понад 70 наукових заходів

Розділи в колективних монографіях

Каспійсько-Центральноазійський регіон // Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / За заг. ред. А.В. Єрмолаєва. – К.: НІСД. – 2010. – 528 c. – С. 436-440.

Україна та Туреччина: шлях до Євросоюзу // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього: Колективна монографія / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс. – 2009. – 544 с. – С. 272-285.

Реалізація стратегічних інтересів України у Каспійсько-Центральноазійському регіоні // Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За редакцією кандидата технічних наук, Заслуженого журналіста України Ю.Г. Рубана. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень. – 2009. – 655 с. – С. 617-624

Європейська енергетична стратегія у контексті реалізації національних інтересів України // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД. – 2008. – 744 с. – С. 630-642.

Актуальні проблеми забезпечення стратегічних цілей України у Центральноазійському регіоні // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: монографія / В.О. Швед [та ін.]; за ред. В.О. Шведа – К.: НІСД. – 2008. – 222 с. – С. 86-101.

Стратегічні інтереси України в Каспійсько-Центральноазійському регіоні // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД. – 2007. – 538 с. – С. 455-464.

Статті

Традиціоналізм і модернізація в Центральній Азії: державний прогрес в умовах орієнтації на конкуруючі глобальні сили сучасності (на прикладі Казахстану) // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К. : Друкарня Видавничого дому «Академперіодика» НАН України, 2016. – 272 с. – С. 247-270.

Роль Туреччини в сучасних геополітичних процесах на Близькому Сході // Збірка наукових праць УЦІД (Українського центру ісламознавчих досліджень) Аль-Калям. Бібліотека ісламознавства. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – Вип. № 5. – 218 с.– С. 132-142.

Традиціоналізм і модернізація у розбудові сучасного Казахстану // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К.: Друкарня видавничого дому «Академперіодика» НАН України, 2015. – 230 с. – С. 158-164.

Країни Центральної Азії – мультицивілізаційний синтез моделей розвитку як автохтонний варіант регіональної сучасності // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; За заг. ред. д.і.н., проф. Гури В.К. – К.: LAT&K, 2014. – 390 с. – C. 225-261.

Водні проблеми Центральної Азії і можливості України щодо співпраці з країнами регіону у їх вирішенні // Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура / К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – 146 с. – С. 131-135.

Сучасний формат соціокультурної мапи Центральноазійського простору. Загальна характеристика // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К., 2013. – Вип. 1 (62). – С. 80-87.

Зовнішньополітичний курс сучасної Турецької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. У 2-х Ч. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2013. – Ч. І. Вип.112. – С. 160-170.

До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року // Сходознавство: Збірник наукових праць / Гол. ред. Хамрай О.О. – К.: Вид-во Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, 2012. – № 59. – С. 148-163.

Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети. – 2012 – № 1. – С. 177-182.

Зовнішня політика Туреччини в контексті проблем та викликів глобальних і регіональних трансформацій на Близькому Сході // Світ ХХІ ст.: мультицивілізаційна парадигма розвитку: матер. міжвід. наук.-теорет. конф., м. Київ, 5 червня 2012 р. / відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 45-50.

Центрально-азійський регіон на перетинах шляхів цивілізаційної еволюції, ретроспективний аналіз // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2011. – С. 159-162.

И Брюссель и Москва важные партнеры для Украины. – 2 июня 2011 г. / Аналітика – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://analitika.at.ua/news/natalija_mkhitarjan_i_brjussel_i_moskva_vazhnye_partnery_dlja_ukrainy/2011-06-02-45039

Роль і місце країн Центральної Азії в процесі трансформації глобальних перетворень сучасності // Дослідження світової політики: Збірник наук. праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип. 1 (54) – С. 170-196.

Чи набудуть українсько-турецькі відносини статусу стратегічних? // Зовнішні справи. – 2011. – № 5. – С. 38-41.

Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) // Східний світ. – 2011. – №1. – С. 74-77.

Ukrayna dış politikasının öncelikleri Ukrayna-Türkiye ilişkileri // Değişen karadeniz jeopolitiğinde. Türkiye-Ukrayna ilişkileri: Dış politika ve Siyaset – 1. /Yayina Yazırlayanlar: Ilyas Kamalov, Hasan Kanbolat/. – Ankara: Veritas, 2010. – S. 10-16 (Пріоритети зовнішньої політики України в українсько-турецьких відносинах // Зміни Чорноморської геополітики. Турецько-українські відносини: у зб.: Зовнішня та внутрішня політика – 1 / Публікація підготована: І. Камалов, Ч. Камболат/. – Анкара: вид-во Верітас, 2010. – С. 10-16.

Особливості становлення країн Центральної Азії у вимірі посилення питомої регіональної ваги: приклад Казахстану // Матер. Міжвід. Наук.-теорет. Конф. «Світ ХХІ сторіччя: у контексті мультицивілізаційного прогресу», Київ, 30 вересня 2010 р / Відп. ред. В.К.Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – С. 41-47.

Комментарий к статье Власенко А. Нужен ли берег турецький? // Власть денег. – № 290, декабрь 2010 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vd.net.ua/rubrics-3/15473/

Пріоритети суспільного прогресу країн Центральної Азії в контексті соціокультурних імперативів і глобальних викликів // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 50 – С. 147-162.

Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною // Трибуна. – 2010. – № 1-2. – С. 32-35.

Особливості трансформації соціально-економічних систем країн Центральної Азії в постбіполярний період: визначальні характеристики // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – Вип. 46. – С. 166-178.

Водні проблеми та їхній вплив на регіональну безпеку Центральної Азії // Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях та вимірах: Матер. Між від. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2009. – С. 90-95.

Енергетичні інтереси України та ЄС у Центральній Азії // Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті стратегії Європейського Союзу від взаємодії до співпраці: Зб. матеріалів міжнарод. наук. конференції (Одеса, 17-18 липня 2008 р.) / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень. – Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі / за заг. ред. О.О. Воловича. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 214-221.

Регіон Близького та Середнього Сходу у контексті інтеграційних устремлінь Турецької Республіки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2008. – Вип. 42 – С. 158-169.

Європейська енергетична стратегія щодо Каспійсько-Центральноазійського регіону // Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Пріоритети суспільно-політичного розвитку країн Азії і Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка», м. Київ, 24 червня 2008 р. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2008. – С.71-81.

Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – Вип. 3 – С. 279-287.

Процес регіональної інтеграції у зовнішній політиці Туреччини в постбіполярний період // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – Вип. 38. – С. 189-216.

Туреччина: загроза чи партнер? // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 139-143.

Інтеграційні процеси на теренах Центральної Азії і роль Казахстану у її розбудові // Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Третій світ» на початку ХХІ століття: глобальні виклики та внутрішні перетворення», м. Київ, 15 травня 2007 р. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2007. – С. 55-64.

До питання про Чорноморсько-Близькосхідний вимір глобальних викликів та регіональних інтересів // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С. 284-288.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС // Діалог. – 15 листопада 2006 р. – [Електронне видання]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page58-985.html

Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань української держави // Українсько-турецькі відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної конференції, Одеса, 26 травня 2006 р. / за ред. М.О. Воротнюк. – Одеса: Фенікс. – 2006. – С. 14-22.

Україна і Туреччина: на шляху до нової якості співпраці // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2006. – Вип. 34.– С. 87-113.

Туреччина: між Європою і Азією // Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням і залученням: Матер. Міжвід. Наук.-теорет. конф., м. Київ, 16 березня 2006 р. / відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006. – С. 32-38.

Туреччина: між Сходом і Заходом. Пошук свого місця у швидко змінюваному світі // Наукове видання «Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії і Африки». Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 13-14 грудня 2005 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – С. 41-46.

Посилення ісламського чинника у внутрішньополітичному житті Туреччини і його вплив на зовнішню політику країни в глобальному і регіональному вимірі // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2005. – Вип. 33. – С. 95-124.

Стратегія розвитку українсько-турецьких відносин у контексті пріоритетних завдань сучасного зовнішньополітичного курсу України // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005. – К.: Знання України, 2005. – С. 590-600.

Головні пріоритети сучасної політики Туреччини на пострадянському просторі // Трибуна. – 2005. – № 3–4. – С. 28-31.

Шлях Туреччини до Євросоюзу у контексті євроінтеграційних прагнень України // Стратегічна панорама, 2005. – № 1 – 2. – С. 63-66.

Євроінтеграційний досвід Туреччини: уроки для України // Трибуна. – 2005. – № 1-2. – С. 21-25.

Зовнішня політика Туреччини в глобальному і регіональному вимірі // Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції «Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях: перспективи та умови консенсусу», Київ, 10-11 жовтня 2004 р. – К.: ВПЦ Київський університет, 2004. – С. 28-35.

Консолидация тюркского мира в идеологии и политической практике официальной Анкары (ретроспективный анализ этапов) // Центральная Азия и Кавказ. – 2004. – № 5 (35). – С. 151-156 (англ. і рос мовами).

К вопросу о геополитическом измерении влияния турецкого фактора в Черноморско-Каспийском регионе // Турция в ХХ веке: сб. ст. – М.: Академия гуманитарных исследований, 2004. – С. 222–233. Перспективи українсько–турецьких відносин у регіональному вимірі // Україна – Туреччина : минуле, сучасне та майбутнє: Збірник наукових праць. – К.: «Денеб», 2004. – С. 552-556.

Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва: десять років взаємин // Україна дипломатична. – К.: ПЦ «Інтертехнологія», 2003. – С. 587-595.

Каспийско-Черноморское измерение глобальных вызовов и региональных интересов: взгляд из Украины // Материалы международной конференции «Взаимоотношения и сотрудничество стран побережья Каспийского моря», г. Мазандаран, Иран, 19-20 октября 2003 г. – С. 25-38.

Про країну, яка може повести діалог між західним і мусульманським світом (внутрішній чинник та спрямованість зовнішньополітичних намірів Туреччини на пострадянському просторі) // Трибуна. – 2002. – № 11–12. – С. 30-32.

ГУУАМ, Європа і світ. Чорноморсько-каспійський вимір глобальних викликів та національні інтереси України // Політика і час. – 2002. – № 12. – С. 58-64.

Україна – Туреччина : Чорноморське економічне співробітництво // Трибуна. – 2001. – № 7 –8. – С. 30-32.

Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів в Чорноморському регіоні // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2001. – Вип. 14 . – С. 37-50.

Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і регіональних конфліктів у Чорноморському регіоні // Нова політика. – 2000. – № 6. – С. 63-66.

Потенціал Організації чорноморського економічного співробітництва у галузі безпеки і економічного співробітництва // Матеріали міжнародної конференції «Україна – Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні». Київ, 10 – 11 квітня 2000 р. – К. : Фонд Фрідріха Еберта, 2000. – С. 144-146.

Українсько-турецький чинник в Чорноморському регіоні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне майбутнє України», Київ, 19 – 20 березня 1998 р. – К.: ТОВ «ЗАДРУГА». – 1998. – С. 102-104.

О работе Посольства УНР в Турции в 1918-1920 гг. // Украина-Турция. – 1997. – № 1. – С. 10.

Туреччина і Україна в рамках регіонального співробітництва // Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. – К., 1997. – С. 94-96.

Україна і Туреччина в рамках ЧЕС // Політика і час. – 1997. – № 4. – С. 42-46.

ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя // Нова політика. – 1997. – № 3. – С. 39-45.

Роль Турции в Черноморском регионе, украинско–турецкие отношения, вероятные интересы Анкары в Крыму // Материалы семинара «Межнациональные отношения в Крыму: внешние факторы риска». Киев, 13-14 октября 1997 г. – К.: Украинский центр исследований международной безопасности, 1997. – С. 9-12.

Украина и некоторые страны Северной Африки // Материалы международной конференции «Реформы в условиях переходной экономики» (Теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки), Киев, 13-15 декабря 1995 г. – Москва: РАН, 1996. – С. 178-182.

ЧЕС: шляхи співробітництва // Спостерігач. – 1996. – № 28. – С. 34-37.

Turkish-Ukrainian relation // Eurasian Studies. – 1996. – Vol. 3, № 2. – Summer. – P. 2-13 (видається в Туреччині англійською, турецькою, узбецькою, киргизькою і туркменською мовами).

Курдська проблема і зовнішні відносини Туреччини // Спостерігач. – 1995. – № 10. – С. 28-33.

Мемуари О. Лотоцького як цінне джерело дослідження історії українсько-турецьких взаємовідносин // Розбудова держави. – 1995. – № 5-6. – С. 54-59.

Жити з сусідами у злагоді // Політика і час. – 1995. – № 7. – С. 62-70.

Публікації, адресовані органам влади

Україна та країни Центральної Азії: пошук формату взаємодії. Аналіт. доп. / Мхитарян Н.І., Орлик В.В., Кошовий С.А., Соболєв А.А.; за ред. Гончарука А.З. – К.: НІСД. – 2014. – 43 с.

Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації: аналіт. доп. / М.Ф. Єжеєв, В.В. Орлик, Н.І. Мхитарян; за ред. А.З. Гончарука. – К.: НІСД. – 2013. – С. 16-26.

Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2011. – 432 с.

Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К. : НІСД, 2007. – 264 с.

Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К. : НІСД, 2007. – 256 с.

Про Мхитарян Н.І. надруковано матеріали в таких виданнях:

Мхитарян Наталія Ігорівна // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник (біобібліогр. слов.) / упоряд.: Е.Г.Циганкова, Ю.М.Кочубей, О.Д.Василюк; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов.ред.) [та ін.] – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАНУ. – 2011. – С.157.

Володіє англійською, російською вільно, турецькою – базовий рівень.

Електронна адреса:


Перейти до початку