>

ГОРОДНЯ Наталія Данилівна

Провідний науковий співробітник.

Доктор історичних наук, доцент.

Фах: історик, сходознавець, американіст.

Народилась у с. Єградківка Олександрівського району Кіровоградської області в 1967 р. Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1991 р., аспірантуру (з відривом від виробництва) того ж університету в 1995 р. У січні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917 – 1919 рр.» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія, у грудні 2014 р. – докторську дисертацію «Регіональна політика США у Східній Азії (1989 – 2013 рр.)» за цією ж спеціальністю у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Проходила стажування в Університеті Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США) за грантом фонду Фулбрайта у 2007 – 2008 рр. Участь у програмі академічних обмінів «Мевляна» (Турецька республіка, Стамбульський університет). Викладала історію на факультеті літератури Стамбульського університету за грантом програми академічних обмінів «Мевляна» у квітні-травні 2016 р. Сертифікат про участь у програмі.

У 1996 – 2001 рр. працювала науковим, старшим науковим співробітником у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського Національної академії наук України.

З 2001 р. – викладач історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, з 2005 р. – доцент кафедри, з 2017 р. – професор цієї кафедри.

У 2005-2013 рр. – старший науковий співробітник відділу Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (за сумісництвом). З 2014 р. – старший науковий співробітник, з 2018 р. – провідний науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США, особливо в східноазійському регіоні, політика США щодо України, міжнародні відносини, регіональні процеси у Східній Азії

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 1 персональної та 4 колективних монографій, 5 підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, учасник понад 70 наукових заходів.

Монографії індивідуальні

Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія. – К.: «Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с. та електронне видання. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/gorodnya_shidny_2014.pdf

Монографії у співавторстві

Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи – Ханой: В'єтнамська академія соціальних наук, 2012. – 295 с. (у співавторстві з Нгуен Кван Туан, А. Даниленком та ін., в’єтнамською мовою).

Розділи в колективних монографіях

Transformation of the post-Сold War International System: Trendsand Prospects // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania / Ed. R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński. – T.2. – Lwów, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. – Olsztyn, 2016. – 660 s. – S. 15-22.

Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – С. 97-114.

Місце України в сучасному глобалізованому світі // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. – К.: Дух і Літера, 2009. – 448 с. – С. 387-402.

Підручники, навчальні посібники у співавторстві

Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки : підручник / Б. М. Гончар, Н. Д. Городня. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 413 с. (у співавторстві з Б.М. Гончаром).

Розділи в підручниках, навчальних посібниках

Глобалізм (C. 122-123), Глобалістика (С. 123), Істеблішмент (С. 256-257), Історія афро-американська (С. 261-262), Історія мистецтва (С. 265), Лоялісти (С. 360-361), Монополія (С. 408-409), Опортунізм (С. 447-448), Посибілізм (С. 500-501), Постісторія (С. 501-502), Революція ісламська (С. 546-548), Спосіб виробництва азійський (С. 605-606), Цивілізація східна (С. 689-690) // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.

Розвиток західної культури Нового часу (XVII-XIX століття) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б.М. Гончар, О.П. Машевський, Н.С. Папенко та ін.; за ред. Б.М. Гончара. – К.: ВПЦ Київський університет, 2013. – 735 с. – С. 660-703.

Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навчальний посібник / За ред. Л.Д. Чекаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С. 394-404.

Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 383-392.

Методичні розробки

Історія країн Азії і Африки (перша половина ХХ ст.): навчально-методичний комплекс для студентів ІІІ курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – 37 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=291

Глобалізаційні процеси: історія і сьогодення: навчально-методичний комплекс для студентів І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – 26 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=291

Нова історія країн Західної Європи та США (1870-1918): навчально-методичний комплекс для студентів ІІІ курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 39 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=291

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Нова історія країн Західної Європи та Америки (1870 –1918)». – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 65 с. (у співавторстві з Б.М. Гончаром).

Міжнародні відносини останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали до курсу лекцій з нової історії країн Західної Європи та Америки, ІІ період (1870-1918). – К.: Кий, 2006. – 76 с.

Програма і методичні рекомендації до спецкурсу «Сучасний стан і основні тенденції розвитку країн Сходу» для студентів історичного факультету. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 44 с.

Методичні рекомендації до семінарських занять з Нової історії країн Західної Європи та Америки, ІІ період (1870-1918) для студентів ІІІ курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Лікей, 2005. – 46 с. (у співавторстві з Б.М. Гончаром).

Матеріали до курсу лекцій з Нової історії країн Західної Європи та Америки, ІІ період (1870-1918) для студентів ІІІ курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Лікей, 2005. – 80 с.

Формування та діяльність соціалістичних партій і робітничих організацій в країнах Заходу в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали до курсу лекцій з нової історії країн Західної Європи та Америки, ІІ період (1870-1918) для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Лікей, 2005. – 80 с.

Методичні рекомендації до курсу лекцій, семінарських занять та індивідуальної роботи студентів історичного факультету (заочне відділення) з «Нової історії країн Західної Європи та Північної Америки» / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня, Н.С. Папенко. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – 60 с. (у співавторстві з Б.М Гончаром, Н.С. Папенко).

Брошури

Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великобританії і США (березень 1917 – квітень 1918). – К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с. (у співавторстві з Ю.Б. Гончар, В.М. Павленком).

Статті

Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді // Історичні і політологічні дослідження. – 2018. – Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. – С. 28-33.

Политика США в Юго-Восточной Азии: преемственность и новые приоритеты // Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура : сб. науч. ст. / Национальная академия наук Беларуси [и др.] ; редкол. А.А. Коваленя (гл. ред.) [и др.]. –  Минск : Беларуская навука, 2018. – 277 с. – С. 251-262.

Багатосторонні торговельні стратегії США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: від Дж. Г. У. Буша до Д. Трампа одня // Американська історія і політика. – 2017. – № 4. –  С. 104-117. Індія в стратегії національної безпеки США 2017 р. // Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. До Дня Республіки Індія / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Посольство Республіки Індія в Україні. – К., 2018. – С. 15 – 18.

Глобалізація і США // Американська історія та політика. – 2017. – № 3. – С. 9–20.

Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 19. – С. 264-274.

Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р. // Європейські історичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С.84-106. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/nataliya-gorodnya-peregovory-mizh-predstavnykamy-dyrektoriyi-unr-i-derzhav-antanty-u-sichni-berezni-1919-r/

Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 7-13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta

Для чого Америці підтримувати Україну // Американська історія і політика. – 2016. – № 2. – С. 70-77.

«Ukraine Crisis»: a View from Kyiv // Evropský filozofický a historický diskurz = Європейський філософський та історичний дискурс. – Berostav Družstvo. – Praha, 2016. – Vol. 2. – Is. 3. – P. 46-51.

Регіон Східна Азія у ХХІ ст.: взаємовідносини між державами «глобального Півдня» // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 299 с. – С. 12-34.

Політика США щодо України за президентства Дж. Г.У. Буша (1989 – 1993 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 3 (130). – С. 24-29.

Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії // Гілея. – 2015. – № 99. – С. 109-112. 

«Українська криза»: міжнародний контекст // Будуємо нову Україну: Збірник конференції 26 –27 листопада 2014 р., м. Київ. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 407 с. – С. 348-358.

Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. // «Європейські історичні студії». – 2015. – Вип. 2. – C. 161-176. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/vypusk-2.html

Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 19-25.

«Українська криза» і проблема реформування ради безпеки ООН // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-й річниці заснування ООН «Сильна ООН – кращий світ». м. Київ, 22 жовтня 2015 р.: Збірник доповідей. – К.: Дипломатична академія України, 2015. – С. 30-33.

Политика США в Восточной Азии при президентстве У. Клинтона (1993–2001): интеграционный аспект // Universum: общественные науки. – 2014. – № 3 (4). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://7universum.com/ru/social/archive/item/1147

Американо–китайские отношения в политике администраций У. Клинтона (1993–2001) // Science and world. – 2014. – № 3 (7). Vol. I. – C. 250-254. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world--3-%287%29-march-vol.-i.pdf

Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997–1998 гг. // Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки». – 2014. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apriori-journal.ru/journal-gumanitarnie-nauki/?id=218

Досвід співробітництва між США і країнами Східної Азії у сфері безпеки в контексті інтересів України // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Львів. – Львів: DPI, 2014. – 130 c. – С. 57-61.

Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН // Гілея. – 2014. – № 84. – С. 192-197.

Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009–2013 рр.): криза і модернізація альянсу // Наукові записки Тернопільcького національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – № 2. – С. 34-39.

Східна Азія в «азійське століття»: визначальні характеристики та потенціал еволюції // Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Гури В.К. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – 390 c. – C. 101-140.

Напрями та формати інтеграційних процесів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні у ХХІ ст. // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – 146 с. – С. 46-51.

Україна і криза міжнародного порядку // Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: Збірник тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ) / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2014. – 168 с. – С. 31-34.

Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – Вип. 21. – Ч.1. – С. 99-107.

Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 3–4 (57–58). – С. 246- 259.

Стратегія національної безпеки США 2015 року: нові акценти і пріоритети // Вісник Київського університету. Історія. – 2014. – Вип. 5 (123). – С. 5-9.

Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових // Дослідження світової політики. – Вип. 1 (62). – К., 2013. – С. 137-155.

США-Китай: пошуки нового типу відносин // VIІ наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції і сучасність». Київ, 6 грудня 2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sinologist.com.ua/ukr/ukr_conf_2013.html

Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г.У. Буша (1989–1993) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2013. – Вип.2 (115). – С. 11-14.

Стратегія «залучення» М'янми в політиці США за адміністрації Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2013. – Вип. 4 (117) – С. 13-17.

Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989 –2012) // Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Логос, 2013. – С. 251-254.

Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: східноазійський напрям // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип.112. – Ч. 1 – С. 188-197.

Регіональна інтеграція в АТР в постбіполярній політиці США / Н.Д. Городня // Історичний архів. – 2013. – Вип. 11. – С. 111-118.

Американсько-китайські відносини в «політичному» 2012 р. // Світ ХХІ століття: мультицивілізаційна парадигма розвитку // Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 5 червня 2012 р. – К., 2013. – С. 60-65.

Китай, Японія, Індія як регіональні гіганти Східної і Південної Азії та їхній вплив на формування азійсько-центричних процесів у сучасному світі // Дослідження світової політики. – Вип. 1 (58). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 203-242.

Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107. Ч. 1. – С. 190-196.

Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – № 109. – C. 15-19.

Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х – 1990-ті рр. і регіональна політика США // Вісник Київського університету. Історія. – 2012. – Вип. 112. – С. 10-13.

Східноазійська політика США за президентства Дж. У. Буша: інтеграційний аспект // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. – С. 277-292.

Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б. Обами // Сходознавство. – 2012. – № 60. – С.12-27.

Американсько-японські відносини в 1990-ті рр.: економічний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – № 113. – С. 16-20.

Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6 (241). – С. 17-24.

Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип. 18. – С.77-83.

Політика адміністрації Б. Обами в Південно-Східній Азії та її вплив на американсько-китайські відносини // Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ–Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 78-84.

Цивілізаційні виміри соціально-економічного піднесення країн Південно-Східної Азії в процесі глобальних процесів сучасності // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2011. – С. 146-150.

Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 197-222.

Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Інститут міжнародних відносин при КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – Вип. 96. Ч. 1. – С. 168-174.

China’s 21st Century Financial Foreign Policy // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців. – К., 2011. – С. 44-49.

Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – Вип. 104. – С. 14-17.

Еволюція американсько-китайських відносин в перше постбіполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – № 108. – С. 7-10.

Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – № 2. – С. 89-105.

Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст.: регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010. – Вип. 50. – С. 198-227.

АСЕАН: утворення й етапи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип. 102. – С. 7-10.

Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції // V наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції і сучасність». Київ, 16 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sinologist.com.ua/ukr/ukr_conf_2010.html

Роль Східної Азії в процесі формування нового світового порядку // Світ ХХІ ст. у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.) / відп. ред. В.К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010. – С. 53-60.

Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010. – Вип. 2 (51). – С. 94-106.

Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Інститут міжнародних відносин при КНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94. Ч. 2. – С. 218-224.

Глобальна економічна криза першого десятиліття ХХІ ст. та формування нового світового порядку // Антологія творчих досягнень. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 5. – С. 208-209.

Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Київ, 2010. – Вип.16. – С. 92-102.

Globalization: Emergence and Evolution // Global South. SEPHIS e-magazine. – Vol. 5, № 2, April 2009. – Р. 12-16.

Піднесення економік країн ПСА в ІІ половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2009. – Вип. 46. – С. 203-229.

Актуальні проблеми безпеки країн Східної Азії // Проблеми глобальної безпеки в регіональних інтерпретаціях і вимірах: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції м. Київ, 18 червня 2009 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С. 100-106.

Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму // Дослідження світової політики. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 42. – С. 240-258.

Сучасна стратегія Китаю стосовно країн, що розвиваються // Пріоритети розвитку країн Азії і Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 24 червня 2008 р. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2008. – С. 105-113.

Політика Китаю в Африці в контексті перспектив розвитку континенту // Матеріали міжнародного круглого столу «45 років Африканському Союзу», 20 травня 2008 р., Київ. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008. – С. 50-55.

Проблема енергетичної безпеки країн в умовах глобалізації // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 137-144.

Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи // Дослідження світової політики / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2007. – Вип. 38. – С. 238-266.

Відносини Китаю з країнами Африки: еволюція і сучасний стан // «Третій світ» на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 15 травня 2007 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 89-98.

Схід в глобалізаційних процесах сучасності // Антологія творчих досягнень / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2007. – Вип.3. – С. 269-279.

Зовнішньополітичні фактори поразки української національної державності 1917-1920 рр.: критичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2006. – Вип. 85-86. – С. 4-7.

Японія в глобалізаційних процесах сучасності // Соціокультурне середовище країн Азії і Африки в глобалізаційних потоках сучасності: між відторгненням та залученням: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – Київ, 16 березня 2006 р. – К., 2006. – С. 46-51.

Специфіка суспільно-економічної моделі Японії та її еволюції в умовах глобалізації // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006. – Вип. 34. – С. 198-219.

Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2006. – Вип. 63, Ч. 1. – С. 38-45.

Обставини розв'язання першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77–79. – С. 4-7.

Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 80–81. – С. 10-13.

Слово про вченого, вчителя, людину (до 60-річчя професора Б.М. Гончара) // Часопис української історії. – 2005. – Вип. 3. – С. 142-144.

Особливості економічної модернізації Китаю та Індії в умовах глобалізації // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – Вип. 33. – С. 161-183.

Економічні реформи Китаю та Індії в умовах глобалізації: порівняльний аналіз // Особливості сучасного стану глобалізації в контексті проблем поточного розвитку країн Азії та Африки: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – Київ, 13-14 грудня 2005 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – С. 55-72.

До питання про причини та винуватців Першої світової війни // Полікультуротворча діяльність: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НАУ, 2004. – Вип.2. – С. 123-128.

Великі держави та Україна по закінченні Першої світової війни // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. – К., 2003. – Вип.2. – С. 78-93 (у співавторстві з Б.М. Гончаром).

Україна в політиці Британії (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2003. – Вип. 66. – С. 93-96.

Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 13-32.

Шахтарський рух в Україні 90-х років ХХ ст. як об'єкт політологічних досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип.7. – К.: НБУВ, 2001. – Вип.7. – С. 31-36.

Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 47-57; № 3. – С. 44-52 (у співавторстві з Б.М. Гончаром).

Диктатор чи геній? Політичний портрет колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича // Людина і політика. – 2000. – № 6. – С. 31-36.

1919 рік: УНР в пошуках міжнародної підтримки // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Ч.2: ХХ століття / Міжнародна асоціація україністів; Відп. ред.: С. Кульчицький, В. Даниленко. – Одеса – Львів – Київ, 1999. – С. 290-296.

Боротьба за міжнародне визнання України по закінченні Першої світової війни // Історія України. – 1999. – № 18 (травень) – С. 2-4.

Україна в системі міжнародних відносин за часів Центральної Ради // Історія України. – 1997. – № 42. – С. 1-3; № 43. – С. 7.

Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 75-80.

До питання про відновлення дипломатичних відносин між Українською Державою і Антантою (квітень-грудень 1918 року). – Деп. в ДНТБ України. – 05.12.1995. № 2630-Ук-95.

Політика великих держав щодо українсько-польської війни (1918-1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 1995. – Вип. 33. – С. 133-138.

Позиція західних держав (США, Англії, Франції) щодо державності України (листопад 1918 – квітень 1919 року) // Питання нової та новітньої історії: Збірник наукових статей. – К.,1994. – Вип. 40. – С. 120-130.

Наукове і літературне редагування

Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с.

Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Зб. наук. пр. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; ред.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. – К., 2015. – 230 с.

Про Городню Н.Д. надруковано матеріали в таких виданнях:

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1934 – 2004 рр.). – К., 2004. – С. 115–121.

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / бібліографічний словник / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М.Кочубей; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.). – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 78.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку