>

ВІТЕР Ірина Ігорівна

Провідний науковий співробітник.

Кандидат економічних наук.

Старший науковий співробітник, доцент.

Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Народилась у м. Київ у 1960 р. Закінчила інженерно-економічний факультет Київського інституту народного господарства в 1982 р., кваліфікація – інженер-економіст. Закінчила аспірантуру НДЕІ Держплану УРСР (з відривом від виробництва) в 1990 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління ресурсозбереженням на основі економічних методів» за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування і організація управління народним господарством» у 1991 р. Отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» у 2000 р. Отримала звання доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин у 2014 р.

Розпочала наукову діяльність в Інституті управління народним господарством, м. Київ (1982 – 1987 рр.), працювала на посадах інженера, інженера-пpогpаміста, молодшого наукового співробітника.

Працювала в Науково-дослідному економічному інституті Держплану УРСР (пізніше – НДЕІ Мінекономіки України), м. Київ (1987 – 1994 та 1997 – 2000 рр.) на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового співробітника.

Працювала в Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України з 1994 р. по 2014 р. на посадах старшого та провідного наукового співробітника, з 1996 р. по 2014 р. – у відділі глобалістики, геополітики і геоекономіки.

Викладає в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана – доцент кафедри історії економічних учень та економічної історії (2000 – 2007 рр.), доцент кафедри міжнародного менеджменту (2008 – 2010 рр.), доцент кафедри європейської інтеграції (з 2010 р. по сьогодні); в Київському університеті туризму, економіки і права – доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (з 1998 р. по сьогодні).

З січня 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: глобалізація, європейська інтеграція, міжнародний туризм.

Автор понад 130 наукових праць, у тому числі 2 монографій у співавторстві та 8 колективних монографій, учасник понад 80 наукових заходів.

Монографії у співавторстві

Глобальные стратегии Евросоюза: монография / науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2010. –581 с. (в соавторстве с О.Г. Белорусом, Ю.М. Мацейко).

Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / за наук. ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2009. – 528 с. (у співавторстві з О.Г. Білорусом, Ю.М. Мацейком).

Розділи в колективних монографіях

Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації (С. 39-50), Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу (С. 164-177), Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС (С. 364-374) // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 c.

Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 242 с. – С. 106-161 (у співавторстві з В.І. Вітером, Л.Г. Гончаревич).

Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи (С. 99-106), Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір (С. 230-237), Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі (С. 336-343) // Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с.

Глобализация и европейские интеграционные процессы // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – 720 с. – С. 410-445.

Глобалізація та європейські інтеграційні процеси // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с. (Розділ VI., пп. 6.1-6.5). – С. 387-420.

Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування // Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. – С. 210-244 (у співавторстві з Г.А. Піскорською, О.П. Кучмій, Д.О. Філіпенко).

Глобальные экономические трансформации и международная экономическая безопасность // Глобализация и безопасность развития: Монография / О.Г. Белорус, Д.Г. Лукьяненко, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко, О.В. Зернецкая; И.о. Киев. нац. эконом. ун-т, НАН Украины. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений; Рук. авт. кол. О.Г. Белорус.– К.: КНЭУ, 2002. – 789 с. – С. 339-447 (в соавторстве с О.Г. Белорусом, Д.Г. Лукьяненко, И.Ю.Гузенко).

Глобальні економічні трансформації і міжнародна економічна безпека // Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. – С. 313-414 (у співавторстві з О.Г. Білорусом, Д.Г. Лук’яненком, І.Ю. Гузенко).

Розділи в підручниках, навчальних посібниках

Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.) // Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2008. – 248 с. – С. 84-97 (у співавторстві з С.Б. Погорєловим).

Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.) // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с. – С. 152-212 (у співавторстві з С.Б. Погорєловим).

Методичні розробки

Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2016. – 58 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Глобальна макроекономічна політика». – К.: КУТЕП, 2014. – 69 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України». – К.: КУТЕП, 2013. – 58 с.

Глобальна макроекономічна політика: робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 7.030203 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2011. – 78 с.

Методологія економічної науки: навчальна програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2010. – 14 с.

Методологія економічної науки: робоча програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» напряму підготовки 8.03020103 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2010. – 60 с.

Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: навчальна програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2009. – 16 с.

Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: робоча програма для студентів четвертого курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини» (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – Київ: КУТЕП, 2009. – 45 с.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит», «Маркетинг» Київського університету туризму, економіки і права. – К., 2007. – 49 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна історія» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 6.050101 «Облік і аудит» «Маркетинг», Факультету економіки та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права. – К., 2007. – 60 с.

Методичні матеріали дисципліни «Методологія економічної науки» для студентів магістерської форми навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2005. – 53 с.

Методичні матеріали дисципліни «Економічна історія» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2003. – 53 с.

Методичні матеріали дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (Історія МЕВ) для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 7.030403 «Міжнародні економічні відносини». – К.: КУТЕП, 2002. – 26 с.

Экономический механизм управления использованием ВМР в регионе // Методические рекомендации по организации использования вторичных материальных ресурсов в регионе (области, городе). Науч. руков. Е.П. Барамыков и А.М. Невелев. – К., 1990. – 26 c.

Организация информационной базы процессов планирования повышения квалификации руководителей и специалистов. Методические рекомендации. – К.: ИУНХ, 1985. – 59 с. (в соавторстве с П.И. Супруном, А.Я. Прокофьевым).

Информационно-справочная система «СЛУШАТЕЛЬ». Методическая разработка. – К.: ИУНХ, 1984. – 46 с. (в соавторстве с А.Я. Прокофьевым, Д.И. Сидораком, В.И. Витером).

Статті

Модернізація національної економіки України в контексті підвищення її глобальної конкурентоспроможності // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць // за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 134-145.

Економічна складова національної безпеки України // Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора Кудряченка А.І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 140 с. – С. 106-113.

Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи (до дня Європи в Україні) // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 6-7 (у співавторстві з О.В. Зернецькою).

Розвиток продуктивних сил європейських країн в період переродження феодального господарства у ринкове наприкінці ХV – на початку ХVI століття // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2016. – Вип 23. – 351 с. – С. 309-324.

Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку країн ЄС // Віче. – 2016. – № 9-10. – С. 33-36.

Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму // Наука й економіка. – 2015. – № 3 (39). – С. 92-97.

Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у ХХІ ст. // Стратегія розвитку України. – 2015. – № 1. – С. 32-42.

Цивілізаційні фактори виникнення ринкової економіки в країнах Європи (кінець XV – перша половина XVII ст.) // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2015. – Вип 19. – 426 с. – С. 205-215.

Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія філософські науки. – 2014. – Вип. 18. – 393 с. – С. 199-219.

Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2014. – № 6. – С. 32-43.

Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 11 (150). – 244 с. – С. 20-27.

Україна в системі глобального туризму // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 1(70). – 194 с. – С. 16-28.

Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабонської угоди // Антологія творчих досягнень. – 2011. – Вип. 6. – 249 с. – С. 60-72.

Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2 (67). – 236 с. – С. 54-75.

Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік // Антологія творчих досягнень. – 2010. – Вип. 5. – 408 с. – С. 156-168.

Ukraine in the global competitive space // Journal of European economy. – 2010. – Vol. 9. – № 6. – Р. 407-426.

Європейський вектор соціальної політики України // Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2009. – Вип. 62. – 182 с. – С. 46-57 (у співавторстві з В.І. Вітером).

Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі // Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2009. – Вип. 62. – 182 с. – С. 78-87.

Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – 2009. – Вип. 21. – 559 с. – С. 279-287.

Ukraine in the global competitive space // Proceeding of the International Conference of Applied Economics (27-30 May 2009). – Kastoria: ICOAE, 2009. – Р. 769-779.

Європа у ХХІ столітті: стратегічні завдання та перспективи // Антологія творчих досягнень. – 2008. – Вип. 4. – 322 с. – С. 84-99.

Міжнародний туризм в умовах глобалізації // Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2007. – Вип. 52. – 261 с. – С.127-146.

Глобалізація й регіоналізація економіки: китайський аспект // Вчені записки: Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 9. – 264 с. – С. 233-240 (у співавторстві з Вітером В.І.).

Євроінтеграційна перспектива України за умов глобалізації // Україна в глобалізованому світі: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 176 с. – С. 64-75.

Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2007. – Випуск 66. – Частина ІІ (у двох частинах). – 226 с. – С. 156-160.

Глобальний ринок туристичних послуг: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки КУТЕП. – 2006. – Вип.4. – 304 с. – С. 177-187.

Митрофан Вікторович Довнар-Запольський // Вчені записки: Зб. наук. – 2006. – Спец. Вип. 1-80. – С. 56-64.

Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України // Антологія творчих досягнень. – 2005. – Вип. 2. – 406 с. – С. 94-101.

Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р. – К.: МАУП, 2005. – 368 с. – С. 32-136.

Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2005. – Випуск 51. – Частина І (у двох частинах). – 228с. – С. 61-65.

Україна в глобальному конкурентному середовищі // Збірник наукових праць ІСЕМВ НАН України. – 2004. – Вип. 43. – 264 с. – С 51-67.

Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси // Антологія творчих досягнень. – 2004. – Вип. 1. – 319 с. – С. 125-131.

Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 894 с. – Ч.2. – С. 468-469.

Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2004. – Випуск 46 (у двох частинах). – Частина ІІ. – 200 с. – С. 72-76.

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції // Економіка промисловості. – 2003. – № 3 (21). – С.1-19.

La globalistique – la science du ХХІ siecle // Les problemes actuels des relations internatiionaales. – 2003. – Edition 37 (Partie 2). – Р. 70-72.

Глобалістика – наука ХХІ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 37. – Частина І (у двох частинах). – 190 с. – С. 87-89.

Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 36. – Частина І (у двох частинах). – 190 с. – С. 62-69.

Наслідки й загрози глобалізації // Вчені записки. – 2002. – Вип. 4. – 333 с. – С.61-67.

Сутність, закономірності й тенденції глобалізації розвитку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – 2002. – Вип. 10. – 326 с. – С. 89-98.

Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – № 8-2. – С. 30-38.

Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2002. – 1 (3). – С. 68-74.

Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу // Наукові записки КУТЕП. – 2002. – Вип. 2. – 339 с. – С. 223-237.

Глобальні виміри європейської інтеграції // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (Щорічник наукових праць). Випуск ХХVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 372 с. – С. 62-75.

Відносини України з міжнародними економічними організаціями // Економічний часопис. – 1998. – № 5. – С. 42-46 (у співавторстві з І.Ю. Сущинською).

Коментар до проекту Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» // Економічний часопис. – 1997. – № 2-3. – С. 46-47.

Приватизація як передумова становлення і розвитку ринкових відносин в Україні // Економічний часопис. – 1996. – № 5-6. – С. 14-17.

Очередная «порция» международной помощи // Закон и Бизнес. – 1996. – № 32. – 7 августа. – С. 4.

Машиностроение Украины: состояние развития // Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник. – 1994. – Вып. 115. – 168 с. – С. 57-64 (в соавторстве с Горосовой С.В.).

Внешнеэкономические связи Украины: обмен продукцией машиностроения // Организация и регулирование экономики. Межведомственный научный сборник. – 1994. – Вып. 114. – 144 с. – С. 100-110 (в соавторстве с Пашутой Н.Т.).

Современный уровень развития черной металлургии Украины и ее выход на мировой рынок // Хозяйственный механизм формирования рыночных отношений. Сб. науч. трудов НИИ Минэкономики. – К., 1992. – 169 с. – C. 156-159 (в соавторстве с Федоренко И.Н.).

Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов // Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Монография. Под ред. Г.П. Лузина. – Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 1992. – 218 с. – С. 133-137.

Некоторые задачи управления финансами в условиях хозяйственной самостоятельности предприятий // Состояние и перспективы информатизации в республике: Сб. науч. тр. – К.: ГлавНИИВЦ Госплана УССР, 1990. – 212 с. – С. 110-115 (в соавторстве с Шокуном В.В.).

Экономический рост и некоторые особенности его ресурсного обеспечения // Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр. – К.: НИЭИ Госплана УССР, 1990. – 160 с. – С. 44-51 (в соавторстве с Витером В.И.).

Ресурсосбережение и его роль в увеличении хозрасчетного дохода коллектива // Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр. – К.: НИЭИ Госплана УССР, 1990. – 160 с. – С. 18-26 (в соавторстве с Юрченко Л.Г.).

Экономические методы управления реализацией факторов ресурсосбережения // Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов. Сб. науч. тр. – К.: НИЭИ Госплана УССР, 1989. – 160 с. – С. 15-23.

Экономические нормативы ресурсосбережения // Экономика ресурсосбережения / Невелев А.М., Сиренко В.А., Габ В.И. и др. / Под ред. А.М. Невелева; Госплан УССР. НИЭИ. – К.: Наук. думка, 1989. – 248 с. – С. 175-186 (в соавторстве с Невелевым А.М.).

Экономические нормативы ресурсосбережения // Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов / Сб. науч. тр. – К.: НИЭИ Госплана УССР, 1988. – 146 с. – С. 44-50.

Про Вітер І.І. надруковано матеріали в таких виданнях:

Економічна інтеграція України в Європейський Союз: Наукові рекомендації. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 185 с. – С. 183.

Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія [Текст] [в 3 т.] / Власов. В.І.; ННЦ «ІАЕ»; ДНСГБ НААН; Наук.ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і член-кор. НААН Вергунов В.А. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с. – С. 99-100.

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І. Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса: irinaviter153@gmail.com

 

Перейти до початку