>

ПЕРГА Тетяна Юріївна

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: історик, міжнародник.

Народилась у м. Київ у 1968 р. Закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в 1991 р. за спеціальністю історик та перекладач англійської мови.

З 1995 по 1998 рр. була співшукачем кафедри нової та новітньої історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія на тему «Зародження та становлення екологічної політики в США (кінець XIX століття – 30-ті роки XX століття)» в 1998 р.

У 2007 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1989 р. в рамках програми обміну студентами стажувалась у Югославії (м. Загреб).

У 1991 – 1993 рр. працювала вчителем історії та англійської мови в середній школі Бологовського району Тверської області (Росія) та вела гурток краєзнавства. З 1993 по 2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. У 2004 – 2006 рр. – викладач у Київському університеті туризму, економіки і права (за сумісництвом).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Сфера наукових інтересів: екологічна політика (глобальний, регіональний та національний вимір; історія та сучасність), екологічна безпека, сталий розвиток, глобальні проблеми сучасності, участь України в міжнародному екологічному співробітництві.

Автор 1 індивідуальної монографії, співавтор 10 колективних монографій та близько 120 наукових праць, учасник понад 30 наукових конференцій, зокрема у м. Касторія (Греція).

Монографії індивідуальні

Глобальна екологічна політика та Україна: монографія. – Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2014.– 285 с.

Розділи в колективних монографіях

Екологізація антикризових стратегічних концепцій та довгострокові екологічні імперативи України (С. 223-234), Екологічні чинники глобальної системної кризи та екологічні імперативи світового розвитку (С. 105-112) // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. Монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

Regional and Local initiatives implementing sustainable development (Р. 485-487), The mechanism for integration the conservation of environmental decision-making process, environmental assessment of innovation and investment projects (Р. 485-487) // Sustainable development. Monograph / Exclusive editor O. Slozko. – Kyiv-Kaunas-Szczecin: Institute of World Economy and Inernational Relations, national University of Food Technologies, University of Szcezecin, Vilnus University, 2013. – 630 p.

Участь у регіональній екологічній інтеграції як фактор підвищення конкурентоспроможності постіндустріальних та транзитивних країн (С. 85-90), Міжнародний досвід формування механізмів екологічної інтеграції постіндустріальних і транзитивних країн в умовах глобальної економічної кризи (С. 237-245), Інвестиційно-інноваційна модель екологічно орієнтованого розвитку України (С. 356-361) // Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с.

Инновационные экономические механизмы экологической регуляции в стратегиях развития (С. 600-613), Экологические индикаторы оценки развития и международная и глобальная конкурентность государств (С. 614-617), Экологическое ориентированное развитие и противоречивость экологической политики ведущих стран мира (С. 618-620), Инновационная роль государства в экологической сфере в условиях глобализации развития (С. 620-626), Проблемы и перспективы участия Украины в глобальной экологической политике (С. 627-629) // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – 720 с.

Інноваційні економічні механізми екологічного регулювання в стратегіях розвитку (С. 671-574), Екологічні індикатори оцінки розвитку та міжнародна екологічна конкурентність держав (С. 574-579), Екологічне орієнтований розвиток і суперечливість екологічної політики ведучих країн світу (С. 579-581), Інноваційна роль держави в екологічній сфері в умовах глобалізації розвитку (С. 581-586), Проблеми та перспективим участі України в глобальній екологічній політиці (С. 586-588) // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Глобалізація системи міжнародної екологічної безпеки як імператив сталого розвитку (С. 584-592), Вплив глобальних трансформацій на розвиток системи міжнародної екологічної безпеки (С. 593-596), Глобалізація та регіоналізація механізмів міжнародної екологічної безпеки (С. 597-599), Глобальна екологічна інтеграція і кооперування (С. 599-602). Україна в системі міжнародної екологічної безпеки (С. 603-607) // Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2002. – 789 с.

Глобализация системы международной экологической безопасности как императив стабильного развития (С. 628-637), Влияние глобальных трансформаций на развитие системы международной экологической безопасности (С. 637-641), Глобализация и регионализация механизмов международной экологической безопасности (С. 642-645), Глобальная экологическая интеграция и кооперирование (С. 645-648), Украина в системе глобальной экологической безопасности (С. 648-652) // Глобализация и безопасность развития: Монография. О.Г. Белорус, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко и др.; Руководитель авт.коллектива и науч.редактор О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2002. – 789 с.

Современные глобальные и региональные концепции и стратегии защиты окружающей среды // Глобальные трансформации и стратегии развития: коллективная монография / Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. – К.: Орияне, 2000. – 424 с. (перевод с украинского издания 1998 года). – С. 385-394.

Сучасні глобальні та регіональні концепції та стратегії захисту навколишнього середовища / Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. – С. 384-394.

Міжнародне співробітництво організацій системи ООН у справі мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // ООН у системі міжнародних відносин. Історичний досвід і перспективи: Ювілейний науковий збірник, присвячений 50-річчю Організації Об’єднаних Націй. – Вид-во «Либідь». – К., 1995. – 128 с. – С. 45-51.

Брошури

До історії формування природоохоронної політики США (кінець 19-го – початок 20-го століття). – Київ-Миколаїв, 1997. – 22 с. (у співавторстві з Б.М. Гончаром, В.М. Вашкевичем).

Статті

Особливості соціально-економічного розвитку Мексики у 40-70-х рр. ХХ століття // Американська історія та політика. – 2017. – № 3. – С. 223-232.

Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС // Європейські історичні студії. – 2017. – № 6 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/nomer-6/

Екологічна модернізація: витоки та головні напрями розвитку // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць // за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 146-154.

Ноосферний підхід до розвитку цивілізації // Віче. – 2017. – Вип. 123. – С. 120-123.

Доступ до екологічної інформації: уроки Чорнобильської катастрофи // Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Інтер-М, 2016. – С. 118-123.

Вплив екологічних катастроф на колективну пам’ять: концептуальні засади дослідження» // Гілея. – 2016. – Вип. 106. – С. 12-216.

Увековечивание памяти о героях Второй мировой войны в Украине // Никто не забыт, ничто не забыто: сб. науч. материалов.: (к 70-летию Победы над милитаристской Японией и победы и окончания Второй мировой войны) / сост. Я.П. Безлепкин, А.В. Берянев, А.П. Соловьянов; редкол. В.А. Данилович [и др.]. – Минск: Колорград, 2016. – С. 82-194.

Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці // Електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum». – 2016. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/147/123

Участь бізнесу в екологічній політиці: досвід ЄС // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За редакцією доктора політичних наук, професора Зернецької О.В. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – C. 115-122.

Environmental policy of Ukraine through the prism of memory on Chernobyl disaster // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 42. – С. 138-142.

Проблема екологічних біженців у міжнародних відносинах // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 42-45.

Європейська культура пам’яті про екологічні катастрофи // Європейські історичні студії. Наукове видання Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/tetyana-perga-yevropejska-kultura-pam-yati-pro-ekologichni-katastrofy/

Роль ОБСЄ та НАТО у формуванні системи глобальної екологічної безпеки // Ялтинська конференція «великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у XX-XXI ст. Збірник наукових праць. – К., 2016. – С. 37-151.

Політика Теодора Рузвельта у сфері екології: консервація природних ресурсів // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 2. – С. 82-97.

Экологическая неоконвергенция: от теории к практике // Świat Idei i Polityki. – 2015. – Том 14. – C. 283-305.

Вплив суспільних трансформацій початку 1990-х рр. на екологічну політику країн центрально-Східної Європи // Гілея. – 2016. – Вип. 114. – С. 121-123.

Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 40. – С. 174-185.

Розвиток екологічного партнерства в європейському регіоні: досвід країн Вишеградської групи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва міжнародних відносин. Збірник наукових праць / Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – С. 126-133.

Оргуська конвенція: проблеми та перспективи впровадження в країнах Європи та Азії // Третя хвиля демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності: Збірник наукових праць. За загальною редакцією д. філол. н., проф. Рудякова П.М. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАНУ». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – С. 161-168.

The memory of the World War II: Ukrainian breakdown or reconciliation // Brukenthalia. Romanian Cultural History Review. Supplement of Brukenthal. Acta Musei. – 2015. – № 5. – P. 872-879.

Вишеградська група в системі європейської екологічної безпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки», 15 травня 2015 р. – Львів: СМВЛНУ ім.І.Франка, 2015. – С. 128-132.

Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу // Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 29. – С. 80-84.

Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи. – 2014. – № 1. – С. 44-47.

Глобальні зміни клімату: еволюція політики США // Зовнішні справи. – 2014. – № 12. – С. 54-57.

Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – № 5(123). – С. 42-43.

Країни Центральної Азії в фокусі пріоритетів ЄС: демократизація // Evropsky politicky a pravni Diskurz. – 2015. – № 1. – С. 97-105.

Політика Східного партнерства: історія розвитку та перспективи в умовах глобальних викликів // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 40. – С. 174-185.

The Kerch traffic interchange: a geopolitical dimension // Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. – 2015. – Vol. 16. – Issue 2. – P. 54-60.

Розвиток екологічного партнерства в європейському регіоні: досвід країн Вишеградської групи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва міжнародних відносин. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2015. – С. 126-133.

Роль балканських країн у формуванні нової системи міжнародних відносин напередодні Першої світової війни // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни). Збірник наукових праць / За загальною редакцією проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – С. 79-85.

Проблеми глобального споживання в контексті сталого розвитку // Гілея. Науковий вісник. – 2013. – Вип. 69 (2). – С. 748-754.

Трансформація політики сталого розвитку на початку 21 століття // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 2 (63). – С. 86-94.

Боротьба з глобальною бідністю як механізм подолання екологічної кризи // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2013. – Вип. 3 (64). – С. 148-156.

Потенціал державно-приватного партнерства у вирішенні екологічних проблем України: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Транзитивна система глобалізму в умовах глобальної кризи», м. Київ, 20 червня 2013 р. / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб». – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – С. 78-82.

Чи допоможе «зелена» економіка розв’язати проблеми глобального розвитку? // Зовнішні справи. – 2013. – № 6. – C. 48-52.

Соціальний потенціал «зеленої» економіки в умовах глобальної кризи: матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції [Глобальна система криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн], (Київ, 27 вересня 2012 р.) / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб». – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 126-131.

«Зелена економіка» як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3 (54). – С. 92-10.

Екологічний чинник в антикризових стратегічних документах ЄС // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С. 72-76.

Інноваційні механізми екологічного менеджменту в Україні // Дослідження міжнародної економіки. – 2011. – Вип. 67 (2). – С. 75-86.

Когезійна політика як антикризовий механізм екологічного співробітництва // Дослідження міжнародної економіки. – 2012. – Вип. 2 (71). – С. 43-51.

Криза – кризою, а екологія – пріоритет // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – С. 46-49.

Міжнародні водні конфлікти – нова загроза сталому розвитку // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 28-31.

Екологічне підприємництво в Україні // Антологія творчих досягнень. – К: ІСЕМВ НАН України, 2010. – С. 28-30.

Інноваційні антикризові екологічно орієнтовані інструменти глобального розвитку // Матеріали міжнародної наукової конференції «Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції». – К., 24 червня 2011 р.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб». – К., 2011. – С. 131-137.

Екологічна модернізація: сучасний стан та перспективи // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн», 24 червня 2010 року. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2010. – С. 152-156.

Realities and perspectives of transboundary cooperation in environmental field in the Black Sea Region // Journal of the European Economy. – 2010. – № 6. – Vol. 9. – P. 174-183.

Україна на шляху до Кіото: прогрес чи регрес? // Зовнішні справи. – 2009. – № 1. – C. 48-51.

Екологічні проблеми та виклики країн Центральної та Східної Європи на шляху до ЄС // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 113-118.

Альтернативна енергетика як фактор підвищення конкурентоспроможності України на світовій арені // Зовнішні справи. – 2009. – № 12. – C. 38-41.

Realities and perspectives of transboundary cooperation in environmental field in the Black Sea Region // International Conference on Applied Economics 2009, Kastoria, 27-30 May 2009. – TEI of Western Macedonia Press. – P. 535-541.

Ефективна екологічна комунікація як імператив сталого розвитку // Глобальна модернізація і сталий розвиток: соціальні імперативи і економічні стратегії. – Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – C. 148-153.

Терра інкогніта: участь громадянського суспільства у формуванні екологічної політики в Україні // Зовнішні справи. – 2008. – № 7. – С. 48-51.

Україна на шляху до виконання Цілей Розвитку Тисячоліття // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 43. – С. 40-51.

Місце України в системі глобальної екологічної інтеграції // Україна в глобалізованому світі. Збірник наукових праць. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 71-75.

Імперативи глобального менеджменту // Антологія творчих досягнень. – К.: Вид-во ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 111-113.

Індикатори сталого розвитку в ЄС в умовах глобальної модернізації // Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – Київ, 31 жовтня 2007 р. – К.: Вид-во ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 165-171.

Регіональний менеджмент. Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в XXI столітті // Зовнішні справи. – 2007. – № 10. – C. 29-32.

Принципи білого паперу або мобільність за умов глобалізації розвитку: прогрес чи регрес? // Зовнішні справи. – 2007. – № 8. – C. 48-51.

Екологічні проблеми Близького Сходу в контексті сталого розвитку // Дослідження світової політики. – 2006. – Вип. 33. – С. 47-59.

Панацея від глобальної бідності? // Політика і час. – 2006. – № 7-8. – С. 41-48.

Стандарти сталого розвитку // Віче. – 2006. – № 9-10. – С. 49-50.

Лісабонський та Гетеборзький шляхи. Стратегії сталого розвитку Євросоюзу доведеться переглядати? // Політика і час. – 2006. – № 3. – C. 26-32.

Індекс екологічної усталеності – фактор оцінки конкурентоспроможності держав в умовах глобалізації // Дослідження світової політики. – 2005. – Вип. 31. – С. 23-31.

Соціальні, екологічні та гуманітарні проблеми Африки в контексті сталого розвитку // Дослідження світової політики. – 2005. – Вип. 32. – С. 17-28.

Новітні екологічні механізми та підвищення конкурентоспроможності держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Вип. 51. – Ч. 2. – С. 82-88.

Соціальні, екологічні та гуманітарні проблеми Африки в контексті сталого розвитку // Дослідження світової політики. – 2005. – Вип. 33. – С. 47-52.

Проблеми оцінки конкурентоспроможності держав в умовах глобалізму: Індекс екологічної усталеності // Дослідження світової політики. – 2005. – Вип. 31. – С. 77-83.

Китайський глобалізм – нова екологічна загроза 21 століття? // Віче. – 2005. – № 4 – С. 77-79.

Роль і місце латентних структур у глобальному екологічному управлінні // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : Матеріали Третьої Всесвіт. конференції (28 травня 2004 р., м. Київ): Громадсько-наук. проект / В.о. Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнарод. кадрова акад.; Відп. за вип. В.М. Чирков. – К.: МАУП, 2005. – С. 235-238.

Україна в Індексі екологічно усталеного розвитку: стан та перспективи // Екологічний вісник. – 2004. – С. 27-32.

Інноваційні механізми соціально-екологічного регулювання // Антологія творчих досягнень. – К.: Вид-во ІСЕМВ НАН України, 2004. – С. 73-75.

Глобальні зміни клімату та Україна: хто кого? // Екологічний вісник. – 2004. – С.13-17.

Екологічні ризики. Конкурентоспроможним державам глобалізація не страшна // Віче. – 2004. – № 7. – C. 43-45.

Імперативи міжнародної екологічної безпеки в умовах глобалізації розвитку // Держава.Право.Економіка: Матеріали міжнародної конференції «Глобальні трансформації і загрози сучасного глобалізму» / Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К., 2004. – С. 52-57.

Соціальні та екологічні проблеми країн Півдня // Політика і час. – 2004. – № 6. – С. 49-54.

А у нас цим ніхто не цікавиться. Екологічні інновації в Україні – примара чи реальність? // Політика і час. – 2003. – № 9. – С. 48-53.

Методологічні проблеми адаптації екологічного законодавства України. Європейський вектор // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 24. – С. 42-46.

Участь України в механізмах Кіотського протоколу: реалії та перспективи // Економіка промисловості України. – 2003. – № 3 (21). – С. 20-27.

Проблеми глобального екологічного управління // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2002. – Вип. 19. – С. 102-107.

Екологічний тероризм: сучасні виклики // Політика і час. – 2002 – № 12. – C. 46-50.

Problems with, and perspectives on, International Ecological cooperation, Ukraine // Environmental Practice. Journal of the national Assosiation of Environmental Professionals. – Oxford University Press: The Evergreen State College, 2001. – P. 18-19.

Екологічна політика та якість життя // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 16. – С. 79-86.

До історії розвитку національної паркової системи в США (кінець 19-го – початок 20-го століття) // Праці центру пам’яткознавства. – 2001. – Вип. 3. – С. 71-178.

Вплив глобалізації економіки на систему міжнародної екологічної безпеки // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 13. – С. 19-23.

Глобалізація системи міжнародної екологічної безпеки – імператива часу // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 10. – С. 85-89.

Розвиток природоохоронної політики в США під час Першої світової війни // Питання історії нового та новітнього часу. – 1999. – Вип. 6. – С. 71-76.

Екологічна інтеграція як імператив сталого розвитку // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Т.1. – Чернівці: Вид-во «Місто», 2000. – С. 32-35.

Природоохоронна діяльність місцевих та урядових установ у США в 20-ті роки ХХ століття // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – 1998. – Вип. 44. – C. 21-25.

Проблема охорони та збереження природних ресурсів під час президентства Тафта та Вільсона (1909-1914) // Збірник праць ІСЕМВ НАН України. – 1997. – Вип. 8. – С. 60-67.

До історії розвитку природоохоронної політики Сполучених Штатів Америки в першій половині 30-х рр. ХХ століття // Вісник Київського університету. Історія. – К.: Вид-во Київського університету, 1997. – C. 119-128.

До питання про передумови виникнення природоохоронної політики уряду США наприкінці 19-го століття // Питання нової та новітньої історії: міжвідомчий науковий збірник. – 1997. – Вип. 43. – С. 29-37.

До історії розвитку лісового законодавства в США другої половини 19 століття // Питання нової і новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – 1996. – Вип. 42. – C. 50-57.

З історії діяльності міжнародних організацій системи ООН по охороні навколишнього середовища // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – 1995. – Вип. 41. – С. 103-109.

Щоб уберегти людство. До питання про міжнародне співробітництво організацій системи ООН у справі мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС // Політика і час. – 1994. – № 4. – C. 56-62.

Про Пергу Т.Ю. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія [в 3 т.] / В.І. Власов; ННЦ «ІАЕ»; ДНСГБ НААН; наук.ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і член-кор. НААН Вергунов В.А. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012, Т.3. – С.131-132.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адресаpergatatiana@gmail.com

Перейти до початку