>

БОНДАРЕЦЬ Марина Вадимівна

Провідний науковий співробітник.

Кандидат економічних наук.

Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Народилась у м. Вінниця в 1956 р. Закінчила Ташкентський політехнічний інститут ім. Беруні в 1978 р. за спеціальністю електронно-обчислювальні машини за кваліфікацією системотехнік.

Закінчила аспірантуру Інституту кібернетики ім. Глушкова за спеціальністю економко-математичні методи та їх використання у народному господарстві у 1992 р. (з відривом від виробництва).

Захистила кандидатську дисертацію «Стратегії трансформації воєнних економік розвинутих країн в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.05.01 світове господарство і міжнародні економічні відносини у 2006 р. в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України

З червня 1994 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України науковим співробітником, старшим науковим співробітником (2006 р.), провідним науковим співробітником (2013 р.).

Завідувач відділу Інституту трансформації суспільства (за сумісництвом) у 1994 – 1996 рр.

Старший викладач у Київському інституті інвестиційного менеджменту у 2006 р.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

Сфера наукових інтересів: глобалістика і геоекономіка, дослідження трансформації соціально-економічних цивілізаційних цінностей суспільства на шляху до сталого розвитку.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 6 колективних монографій, учасник понад 30 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки (С. 50-59), Новітні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн (С. 156-164), Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації (С. 81-85) // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н. Жангожа та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку (С. 81-85), Сучасні національні та глобальні конкурентоспроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів (С. 207-211), Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків (С. 321-329) // Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін., кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с.

Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 242 с. – С. 8-22.

Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-промышленных комплексов развитых стран мира (С. 459-475), Инновационные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира (С. 475-487), Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины (С. 487-490) // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – 680 с.

Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн (С. 432-447), Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу (С. 447-457), Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України (С. 457-460) // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Проблеми глобальних системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. – С. 348-362.

Статті

Неоіндустріалізація як стратегія соціально-економічної модернізації економіки України // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред.. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 117-133.

Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу» // Віче. – 2016. – 30 жовтня. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/news/5940/ (у співавторстві з О.В. Зернецькою).

Методологічні підходи до оцінки стадійної модернізації пострадянських транзитивних країн // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 90-96.

Особливості соціально-економічної модернізації України в умовах кризи // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с. – С. 110-118.

Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 14. – С. 42-45. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів країн СНД // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. н. пр. / За ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 146-151.

Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 15-19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1174-bondarets-m-v-osoblivosti-rozvitku-innovatsijnikh-protsesiv-providnikh-i-tranzitivnikh-krajin-v-umovakh-globalizatsiji

Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 46-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/519-bondarets-m-v-evolyutsiya-kontseptsij-neoindustrializatsiji-tranzitivnikh-krajin.

The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition // Наукові праці МАУП. – 2015. – № 1. – С. 12-17.

Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Том 19. – Випуск 3/1. – С. 48-52.

Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн // Стратегії розвитку України. – 2014. – № 2. – С. 25-29.

Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах // Стратегії розвитку України. – 2013. – № 2. – С. 94-97.

Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2012. – Вип. 4 (73). – С. 50-60.

Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2012. – Вип. 2 (71). – С. 51-67.

Методологічні підходи до оцінки сталого розвитку в Україні // Антологія творчих досягнень. – 2011. – Вип. 6. – С. 79-82.

Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2011. – Вип. 2 (67). – С. 99-110.

Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2009. – Випуск 62. – С. 98-108.

Соціально-економічні імперативи сталого розвитку в умовах глобальної модернізації // Антологія творчих досягнень. – 2008. – Вип. 4. – С. 109-113.     

Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 14. – С. 26-31.

Інноваційні та інтеграційні стратегії реформування ОПК України // Антологія творчих досягнень. – 2005. – Вип. 2. – С. 117-120.

Інноваційно-інтеграційні конкурентноспроможні стратегії розвитку ВПК розвинутих країн як фактор сталого розвитку // Антологія творчих досягнень. – 2004. – Вип. 1. – С. 131-134.

Концептуальні засади реформування ОПК України // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2003. – Вип. 39. – С. 90-96.

Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2003. – Вип. 37. – С. 109-117.

Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2002. – Вип. 32. – С. 45-50.

Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роззброєння, демілітаризації та демобілізації // Економіка і підприємництво. – 2002. – Випуск 9. – С. 27-35 (у співавторстві з Гаврилюком О.В.).

Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборонної промисловості // Економіка промисловості. – 2002. – № 4 (18). – С. 42-49.

Інтеграція воєнної промисловості країн СНД // Збірник наукових праць РВПС. – 2001. – Частина 1. – С. 59-63.

Тенденції розвитку світової оборонної промисловості // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 82-85.

Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 28. – С. 33-39.

Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи // Економіка промисловості. – 2000. – № 3 (9). – С. 22-27.

Особливості організації воєнного виробництва в Японії // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 27. – С. 31-35.

Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні // Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 26. – С. 60-66.

Прогнозировать возможные ЧС // Военные знания. – 1995. – № 6. – С. 4-9.

Экономическая эффективность мероприятий по защите от СДЯВ // Военные знания. – 1995. – № 4. – С. 15-20.

Задание дает компьютер // Военные знания. – 1995. – № 2. – С. 21-25.

Про Бондарець М.В. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика і персоналії: монографія [в 3 т.] т.3 / Власов В.І. / наук. ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і чл.-кор. НААН Вергунов В.А. – К.:ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с. – С. 96.

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електрона адреса:

Перейти до початку