>

ЗЕРНЕЦЬКА Ольга Василівна

Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів.

Головний науковий співробітник.

Доктор політичних наук, професор.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації.

Народилася у м. Київ у 1949 р. Закінчила Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов 1971 р., аспірантуру Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (з відривом від виробництва) в 1977 р. Захистила кандидатську дисертацію «Австралійський соціальний роман 1930 рр.» за спеціальністю 10.01.05 «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» в 1980 р. Закінчила докторантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України в 1998 р. Захистила докторську дисертацію «Глобальні трансформації систем масової комунікації» (2000 р.) за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» – першу в Україні та на теренах СНД, присвячену проблемам глобалістики в інформаційно-комунікаційній галузі.

Закінчила Інститут міжнародної торгівлі (Institute of International Trade. Educational Services International (1992). Alhambra, California, USA). Набула кваліфікації у галузях мікро- й макроекономіки ринкового суспільства, міжнародної торгівлі, маркетингу та реклами.

Перебувала в науковому відрядженні до The Goldsmith College, London University; Birmingham University, Nottingham University (1990) в рамках наукового обміну ученими між АН СРСР та The Royal Society, London, UK.

Виграла науковий грант Британської Ради (The British Council) 1993 р. для проведення науково-дослідницької роботи у Вестмінстерському університеті (The Westminster University). Зустрічалася з провідними науковцями в Стерлінзькому та Шеффілдському університетах, читала лекції для докторантів та викладачів (the University of Sterling, the University of Sheffild).

Літня школа для підвищення кваліфікації в галузі «медіа та демократія» – Південно-Східний університет (Будапешт, Угорщина) – 1997 р.

Працювала викладачем англійської мови в Мінському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького (1971 – 1974 рр.).

Працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (1977 – 1987 рр.).

З 1987 р. по 2014 р. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. – головний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З лютого 2015 р. – завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член спеціалізованих вчених рад: Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з політичних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з економічних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності журналістика (2001 – 2004 рр.).

Член редакційних колегій: наукового журналу «Дослідження світової політики. Актуальні проблеми». Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (2001 – 2013 рр.); наукового журналу «Економічний часопис – ХХІ» Інституту суспільної трансформації (2008 – до сьогодні); наукового журналу «Вісник Інституту журналістики» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (2003 – до сьогодні); науково-практичного журналу «Інформаційне суспільство» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка спільно з Академією вільної преси (2005 – до сьогодні).

Член Міжнародної асоціації медіа та комунікаційних досліджень (з 1992 р.).

Член Експертної ради при Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення (2000 – 2004 рр.);

Член робочої групи Верховної Ради України з підготовки «Закону про рекламу»;

Член Громадської Ради Парламентської бібліотеки України.

Нагороди:

Почесна відзнака «Трудова слава» – Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2010 р.).

Лауреат Премії НАН України ім. М.В. Птухи (2000 р.) за цикл наукових праць «Глобалізація і інтеграція світового розвитку».

Нагороджена медаллю АН УРСР та премією для молодих учених (1981 р.) за монографію «Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ ст.».

Лауреат Премії ЮНЕСКО (1995 р.) за працю «Сoncealment of information concerning the interests of nations, peoples and popular groups as a threat to the functioning of democratic civil societies and the consolidation of democracy».

Сфера наукових інтересів: глобальний розвиток і глобальна комунікація, політична комунікація і міжнародні відносини, історія і теорія засобів комунікації, соціальні мережі і нові медіа.

Учасник понад 100 наукових заходів: міжнародні наукові з’їзди, асамблеї, конференції та симпозіуми, зокрема, під егідою ЮНЕСКО, а також інших міжнародних організацій, в Україні та за кордоном (США, Велика Британія, Австралія, Республіка Корея, Угорщина, Росія, Білорусь), круглих столів тощо.

Автор понад 270 наукових публікацій, в тому числі 4 одноосібних та 28 колективних монографій.

Керівництво авторськими колективами

Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. – К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. – 192 с.

Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с.

Монографії індивідуальні

Глобальна комунікація: монографія. – К.: Наукова думка, 2017. – 350 с. (Рецензія на неї: Ціватий В. Новий світовий вимір // Зовнішні справи. – 2017. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ ua/blog/usi-blogi/view/article/novii-svitovii-vimir/

Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. – К.: Освіта, 1999. – 352 с.

Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект): Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 130 c.

Вэнс Палмер и австралийский роман: монография. – К.: Наукова думка, 1984. – 277 с.

Австралийский роман 30-х годов ХХ века: монография. – К.: Наукова думка, 1982. – 287 с.

Розділи в колективних монографіях

Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. – Минск: «РИВШ», 2017. – 206 с. – С. 111-119.

Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні (С. 358-363), Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи (С. 59-66), Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки (С. 177-185) // Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

Глобальный пандискурс Интернета // La Table Ronde: Минск: колективная монография. РИВШ 2013. – Випуск 2. – С. 265-267 (у співавторстві з П.В. Зернецким).

Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі // Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 420 с. – С. 373-391.

Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкурентоспроможності у сферах медіа та ІКТ // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 140-152.

Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 263-274.

Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 361-372.

Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа // Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 61 с. – С. 300-305.

Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации // Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2008. – 720 с. – С. 630-666.

Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації // Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с. – С. 630-666.

Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века // Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – 535 с. – С. 40-51.

Політична комунікація та політичні аспекти новин // Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. – К.: Центр вільної преси, 2005 – 212 с. – С. 46-63.

Political Communication and Political Effects of the News // News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov; Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press. – K.: ЦВП, 2005. – P. 46-62.

Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакцією О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. – 734 с.– С. 635-685.

Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики // Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. – К.: Стилос, 2001. –497 с. – С. 437-449.

Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации // Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. – К.: Орияне, 2000. – 424 с. – С. 344-361.

Новостийные медиа в политическом дискурсе // Методология исследования политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Вып. 2. – Минск: БГУ, 2000. – С. 137-145.

Ucraina: La radiotelevision entre el Estado y el Mercado // La radio y la television de servicio publico: el desafio del siglo XXI por Dave Atkinson y Mark Raboy (Comp.) et al. – Paris: Ecliciones. UNESCO, 1998. – P. 127-131.

Современные информационные технологии и политический дискурс // Методология исследования политического дискурса: монографія. – Минск, 1998. – С. 171-178.

Contemporary Information Technologies and Political Discourse // Perspectives and Methods of Political Discourse Research. – Minsk: Belarus State University, 1998. – 274 р. – Р.14-15.

Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації // Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. – С. 334-360.

La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI / Ed. by D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1998. – 203 p.

Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century / Ed. by D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 197 p.

La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 199 p.

Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market // Public Broadcasting for the 21st Century: Academic Research Monograph Ed.by Mark Raboy. – Luton: John Libbey Media University of Luton Press, 1996. – 456 p. – P. 195-211.

Нові підходи ООН в галузі масової комунікації // ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи: Кол. монографія. – К.: Либідь, 1995. – 128 с. – С. 94-109.

Мир детства в литературе маори // Этнография детства традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Кол. монография. – М.: Наука, «Восточная лит-ра», 1992. – 191 с. – С. 173-189.

Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes // Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. – Seoul: Seoul National University, Communication Research Institute. NANAM Publishing House, 1992. – Р. 35-44.

Українці в Австралії. Українці в Європі // Українці в світі: колективна монографія / О.В. Зернецька, В.П.Трощинський та ін. – К.: Наукова думка, 1990. – 460 с. – 25-38.

Австралиец и австралийское общество: социально-критические тенденции в современном романе пятого континента // Литература и общественное сознание Запада: монография / Затонский Д.В., Зернецкая О.В., Киенко И.А и др. – К.: Наукова думка, 1990. – 398 с. – С. 103-119.

Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жанровые модификации австралийского романа-саги // Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография. – К.: Наукова думка, 1988. – 376 с. – С. 227-244.

Українсько-австралійські літературі зв’язки // Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т.3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. – К.: Наукова думка, 1988. – 480 с. – С. 382-394.

Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века: Творчество В. Палмера и З. Херберта // Австралийская литература: монография. – М.: Наука, 1978. – 218 с. – С. 29-61.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Медіа-дипломатія // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т. 2. – 812 с.

Віртуальна дипломатія (С. 368), Дипломатія мережева (С. 381) // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т. 1. – 760 с.

Дейвіс Артур (С. 25-26), Дейвісон Френк Делбі (С. 26), Єремєєв Леонід Андрійович (С. 186), Зорівчак Роксолана Петрівна (С. 547), Керролл Льюїс (С. 450), Іхімаера Віті (С. 355), Коллінз Бетті (С. 531), Комікс (С. 547) // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с.

Австралійська література (С. 18-19), Артурівські легенди (С. 89), Блейк (С. 221), Гарнет (С. 390), Браунінг (С. 231), Герберт (С. 410) // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с.

Уайт, Патрік // Українська радянська енциклопедія. – Т. 10. – К., 1983. – С. 422-423.

Прічард, Катерина Сусана // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.9.: Поплужне-Салуїн. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1983. – 558 с. – С. 104.

Австралийская література // Белорусская энциклопедия литературы и искусства. – Т.1. – Минск, 1982. – С. 7.

Палмер, Венс // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан ; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.8.: Олефіни-Поплін. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1982. – 527 с. – С. 144.

К’юсак, Дімфна // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.6.: Куликів-Мікроклімат. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1981. – 552 с. – С. 404.

Розділи в підручниках, навчальних посібниках

Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: глобалізаційні загрози і виклики // Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Укладачі М.А. Ожеван, І.М. Новохатько та ін. – К.: ІМВ, 2006. – С. 315-323.

Рецензії на монографії, підручники

Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. // UA Foreign Аffairs. – 2013. – № 6. – С. 58-61.

Литература и абориген в Австралии. 1770-1975 / Рецензія на Джон Джозеф Хили // Современная художественная литература за рубежом. – 1982. – 2 март-апрель. – С. 5-7.

Статті

Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 52-61.

Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив) / О.Зернецька // UA Foreign Affairs. – 2017. – № 7. – С. 40-44.

Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року // UA Foreign Affairs. – 2017. – № 1. – С. 6-10.

Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості // Віче. – 2016. – № 1. – С. 22-25.

Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual // Віче. – 2016. – № 1. – С. 25-27.

До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 183-198.

Cybersecurity on US Social Networks // Американська історія та політика. – 2016. – № 1. – С. 206-214.

Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства // UA Foreign Affairs. – 2016. – № 7. – С. 49- 53.

Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 9-10. – С. 27-30.

Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с. – С. 94-101.

Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 5. – С. 16-19.

Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 6. – С. 22-27.

Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 12. – С. 53-55.

Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної безпеки держави» (22 квітня 2015 р.). – К.: Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – С. 40-41.

Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни // Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 352 с. – С. 261-271.

The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English) // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 1-2. – С. 4-7.

Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток // Зовнішні справи. – 2014. – № 1. – С. 48-51.

Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні») // UA Foreign affairs. – 2014. – № 6. – С. 14-17.

Право на комунікацію в глобалізованому світі // UA Foreign Аffairs. – 2014. – № 9. – С. 38-43.

Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г. Білоруса // Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г. / Нац. акад. наук України. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 28-35.

Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. – К.: Дипломатична академія України МЗС України, 2014. – С. 62-64.

Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 2 (70). – С. 195-216.

Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века // Respectus Philologicus. – 2013. – № 23(28). – С. 47-57 (у співавторстві з П.В. Зернецьким).

Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа // Зовнішні справи UA, 2013. – № 4. – С. 44-49.

Медіа-система України в транзитивний період // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – 169 с. – С. 20-25.

Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз // Зовнішні справи UA. – 2012. – № 5. – С. 28-31.

Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 3-5.

Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи // Зовнішні справи UA. – 2012. – № 9. – С. 54-56.

Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4-5 (55-56). – С. 254-257.

До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН України // Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011. – К., 2011. – С. 3.

Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа // Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 червня 2011 року. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб», 2011. – С. 16-23.

Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті // Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 2 (67). – С. 26-35.

ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи // Зовнішні справи UA. – 2011. – № 10. – С. 36-39.

Провідні друковані медіа та глобальна криза // Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів. Національний Інститут стратегічних досліджень. – 2011. – № 4. – С. 39-44.

Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 61-64.

Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 102. – Частина І. – С. 44-50.

Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації // Антологія творчих досягнень. – 2010. – Випуск 5. – С. 149-156.

Людина невтомного наукового пошуку // Картунов Олексій Васильович. – К.: Університет економіки і права «КРОК», 2010. – С. 45-46.

Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальному та національному медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Випуск 93. – Частина І. – С. 29-35.

Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи // ЄвроАтлантика. – 2010. – № 1. – С. 99-100.

Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 3-4. – С. 38-41.

Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет) // Зовнішні справи UA. – 2010. – № 7-8. – С. 42-46.

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн // Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології Міжнародної Асоціації «Україна-Римський Клуб», 2010. – С. 16-24.

Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн // Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології Міжнародної Асоціації «Україна-Римський Клуб», 2009. – С. 37-41.

Глобальна політична блогосфера – нова арена політичної комунікації // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 13-26.

Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века // Respectus Phylologicus. – 2009. – № 15 (20). – Р. 210-219.

Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса // Экономика Украины. – 2009. – № 5. – С. 85-89.

Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса // Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик. – К.: Ун-т «Україна», 2009. – 279 с. – С. 130-135.  

Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері // Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. – К.: Центр вільної преси, 2009. – С. 136-138.

Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 27. – С. 136-142.

Гендерна політика у сфері академічної науки // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 12-22 (у співавторстві з О.А. Мирончук).

Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому // Зовнішні справи UA. – 2008. – № 12. – С. 24-26.

Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – Випуск 80. – Частина 1. – С. 24-27.

Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті // Антологія творчих досягнень. – 2008. – Випуск 4. – С. 71-81.

Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів // Політика і час. – 2007 – № 2 – С. 45-48.

Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті – глобалізаційних процесів // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – 2007. – Випуск 38. – С. 267-304.

Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 71-80.

Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 40. – С. 54-64.

Нова еліта ХХІ століття – медіакратія // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей. – К.: ТОВУВПК «Екс Об.», 2006. – С. 47-54.

Бібліотеки як будівничі суспільства знань // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 24-26.

Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства // Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2006 р. – К.: Нац. парл. б-ка України, 2006. – С. 98-102.

Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади // Політика і час. – 2006. – № 4. – С. 34-43.

Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 41-47.

Інформаційна комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа секторі світової економіки // Інформаційне суспільство 2005/2006. – 2006. – Випуск 2/3. – С. 5-7.

Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку // Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 51-56.

Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми // Антологія творчих досягнень. – 2005. – Випуск 2. – С. 76-84.

Трансформація віртуального простору та парадигми впливів мас-медійних дискурсів // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 100-107 (у співавторстві з Зернецьким П.В.).

Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.-кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.-кор. НАН України Ворони В.М. – К.: ІСЕМВ НАНУ, Міжнародна асоціація «Україно-Римський клуб», 2005. – 203 с.

Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. – 2004. – Випуск 25. – С. 90-96 (у співавторстві з П.В. Зернецьким).

Феномен глобальної культури // Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2004. – С. 108-111.

Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту // Віче. – 2004. – № 9. – С. 73-74 (у співавторстві з П.В. Зернецьким).

Глобальна культура і національний контекст // Держава. Право. Економіка. – 2004. – № 1. – С. 76-80.

У дзеркалі комунікативних процесів // Політика і час. – 2004. – № 12. – С. 64-67.

Філософія глобалістики // Політика і час. – 2004. – № 11. – С. 67-75.

Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми // Антологія творчих ідей. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2004. – С. 98-101.

Університети як будівничі суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – Випуск 50. – Частина І. – С. 287-289.

Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. – 2003. – Вип. 44. – Частина 1. – С. 9-13.

Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби // Віче. – 2003. – № 1. – С. 68-71.

Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 11. – С. 83-88.

PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 101-113 (у співавторстві з П.В. Зернецьким).

Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – № 4 – С. 76-80.

Національній Раді – 10 років // Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – № 6. – С. 8-9.

Телебачення і культура // Українська культура. – 2003. – № 5. – С. 10-12.

Медіа- і віртуальна дипломатія у підготовці кадрів в університетах США і Великої Британії. Доповідь на конференцію ЮНЕСКО «Університети – міжнародні відносини ЮНЕСКО» // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – Вип. 37. – Ч. І. – С. 205-208.

«Битва розкруток» і не тільки. Британські вибори 2001 в умовах інформаційної доби // Віче. – 2002. – № 2/119. – С. 12-16.

Моя професія – політолог або Вчіться дивитись телевізор // Україна. – 2002. –№ 2. – С. 29-31 (інтерв’ю взяла О. Позднякова)

Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації // Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2002. – серпень. – № 4. – С. 28-31.

Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки // Політика і час. – 2002. – № 12.– С. 34-40.

Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – 2002. – Випуск 38. – Частина 1. – С. 157-161.

У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія // Політика і час. – 2001. – № 4. – С. 66-70.

Інформаційна супермагістраль // Політика і час. – 2001. – № 6. – С. 66-70.

Що пливе в потоці новин. Міжнародний інформаційний ринок і міжнародні відносини // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 60-68.

Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України // Політична думка. – 2001. – № 4. – С. 23-28.

Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки // Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія. – 2000. – Випуск 12. – С. 193-201.

Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 62-64.

Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації // Нова політика. – 2000. – № 1. – С. 52-54.

Право на комунікацію // Віче. – 2000. – № 2. – С. 23-28 (у співавторстві з О.Г. Білорусом).

Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток // Дослідження світової політики. Актуальні проблеми. – 2000. – Випуск 9. – С. 3-9.

Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus-2000. – К.: Національний технічний університет України «КПІ», 2000. – С. 27-38.

Глобализация – новейшие тенденции в массовокоммуникационной политике Австралии // Страны Южных морей. – М.: РАН, Наука, 1999. – С. 11-15.

Магнати і імперії. Руперт Мердок // Всесвіт. – 1998. – № 3. – С. 174-177.

Магнати і імперії. «Феномен Берлусконі» // Всесвіт. – 1998. – № 5-6. – С. 180-183.

Магнати та імперії. Televisa і TV Globo // Всесвіт. – 1998. – № 11. – С. 151-155.

Contemporary Information Technologies and Political Discourse // Perspectives and Methods of Political Discourse Research. – Minsk: Belarus State University, 1998. – Р. 14-15.

The Main Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine // Paper Presented to the Central European University Conference. – Budapest: Central European University, 1997. – Р. 12-17.

Громадське телерадіомовлення в контексті глобалізації // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 143.

Всесвітній форум дослідників масової комунікації // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 144.

Австралийское телевидение на пороге ХХI века: глобальный, региональный и национальный контексты // Страны Южных морей: прошлое и современность. Международная конференция по изучению Австралии и Океании. – М.: Институт востоковедения РАН, 1997. – С. 35-38.

Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини // Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». – Минск: БГУ-МГЛУ, 1997. – С. 72-74.

Теле- і відео піратство та національне телебачення // Всесвіт. – 1996.– № 8-9. – Р. 142-144.

Аби догодити великому божеству громадської думи. Медіа дипломатія і зовнішня політика // Політика і час. – 1996. – жовтень. – № 10. – С. 53-59.

Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення // Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. – К.: Агенство Телепресінформ, 1996. – С. 40-46.

The Current State of the Ukrainian Media // Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium (February 2-5, 1996). – Sterling: University of Sterling, 1996. – Р. 9-14.

Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine // Shifting Centres. Paper Presented to General Assembley and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research (18-24 August, 1996). – Sydney, 1996. – Р. 134-137.

Чи потрібне Україні громадське телебачення?: Інтерв’ю // Книга, теле, відео. – 1995. – червень. – № 1.

Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність. Концепція ООН у галузі інформації та комунікації // Політика і час. – 1995. – № 6. – С. 50-55.

Concealment of Information Concerning the Interest of Nations, Peoples and Popular Groups as a Threat to the Functioning of Democratic Civil Societies and the Consolidation of Democracy // Paper Presented to UNESCO. – Paris: UNESCO, 1995. – 24 р.

Broadcasting Reform in Ukraine // Media Development. – 1994. – № 1. – Vol. XL 1. – Р. 32-34.

Democracy and Television in Ukraine // Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture Presentation on Pan-European Conference. – London: BFI, 1994. – Р. 14-18.

Democracy and Television in Ukraine / Olga Zernetskaya // Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture. Presentation on Pan-European Conference. – London, BFI, 1994. – Р.14-17.

«Хазяїн глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі // Політика і час. – 1993. – № 5. – С. 52-55.

Духовна деколонізація: література маорі // Слово і час. – 1992. – № 4. – С. 65-68.

Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії // Всесвіт. – 1992. – № 5-6. – С. 168-171.

Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації // Вісник Академії наук України. – 1992.– № ІІ. – С. 101-103.

Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення // Вісник Академії наук України. – 1992. – № 12. – С. 86-89.

Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes // Seoul National University, Communication Research Institute. – 1992. – Vol. 29. – Р. 35-44.

Начерк портрета. Розмову з Марком Павлишиним вела Ольга Зернецька // Всесвіт. – 1991. – № 2. – С. 175-179.

Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы // Зарубежный мир. – 1991. – № 20. – С. 106-119.

Doyen of Ukrainian Literature in Australia // Ukraine. – 1991. – № 11. – Р. 51-53.

Українське поселення в Австралії // Зарубежный мир. – 1991. – № 21.

Вивчення української мови як рідної у Великобританії // Зарубежный мир. – 1991. – № 21. – С. 8-12.

Австралийская автобиография. Сост. Джон и Дороти Колмер. Современная художественная литература за рубежом // Радуга. – 1990. – Январь-февраль. – С. 5-7.

Эрик Уилмот. Пемулвуй, воин радуги. Современная литература за рубежом // Радуга. – 1990. – Январь-февраль. – С. 8-10.

Під прицілом відео // Всесвіт. – 1990. – № 10. – С. 164-170.

«Австралийская мечта» и расовая проблема / Творчество П. Мазероса и Т. Кинили: Конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. – М.: Гл. ред. вост. л-ры, 1989. – С. 159-167.

Ответственность перед жизнью: Рецензия на книгу «Наедине со временем». Письма американских писателей. – М.: Прогресс, 1988. – М.: Радуга, 1989. – С. 158-164.

Австралийский «герой нашего времени» / Дэвид Мелуф, «Джоно»: Доклад: ХVIII научная конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. – М.: Наука, 1987. – С. 48-54.

Моральный император Руфуса Доуза // Иностранная литература. – 1987. – № 8. – С. 243-244.

ХVІІІ наукова конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1987. – № 9. – С. 80.

Абориген в австралійській літературі: Післямова // Шеппард Т. Діти сліпот. – К.: Дніпро, 1986. – С. 203-213.

Австралийский абориген, американский индеец и современное буржуазное общество к проблеме генезиса литератур коренных народов Австралии и США: Тезисы доклада: Семнадцатая научная конференция по изучению Австрии и Океании. – М.: Наука, 1986. – С. 52-60.

И. Франко – первый на Украине исследователь и переводчик австралийской литературы // Иван Франко и мировая культура: Тезисы докладов международного симпозиума. – К., 1986. – С. 224-225.

Австралійська мозаїка // Всесвіт. – 1986. – № 11. – С. 149-150.

Поэтика трилогии Генри Гендель Ричардсон «Судьба Ричарда Мэхони»: Тезисы доклада // Зарубежная литература 20-х годов: поэтика жанров: Тезисы доклада республиканской научной конференции (9-12 декабря 1985 г.). – Тбилиси, 1985. – С. 17-19 (на груз. языке), С. 60-62 (на рус. языке).

Ежегодная Шекспировская конференция // Вопросы литературы. – 1985. – № 1. – С. 273-277.

Современные модификации австралийского романа – саги / Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»: Тезисы доклада: Программа ХVI научной конференции по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, 1985. – С. 35-36.

Ілюзія «солодкого життя» // Літературна Україна. – 1985. – 7 лютого.

К столетию Эдуарда Вэнса Палмера. Беспокойный свет искусства. Предисловие и перевод с английского О.В. Зернецкой // Иностранная литература. – 1985. – № 9. – С. 193-194.

Венс Палмер – критик. Передмова, переклад, публікація та коментарі О. Зернецької // Радянське літературознавство. – 1985. – № 9. – С. 59-63.

Рецензия на: Шабловская И.В. Самой высокой мерой: Современная проза европейских социалистических стран о войне. – Минск: Университетское, 1984. – 206 с. // Радянське літературознавство. – 1985. – № 5. – С. 70-71.

Найвеличніша місія людини // Всесвіт. – 1984. – № 1. – С. 151-154.

Пам’яті Алана Маршала // Літературна Україна. – 1984. – 2 лютого.

Критика американизации жизни австралийского общества в малой прозе Австралии // Программа ХV научной конференции по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры, 1984. – С. 17-19.

Післямова Прічард К.С. Дитя урагану. – К.: Дніпро, 1984. – С. 288-295.

Відзначення 170-річчя М.В. Гоголя // Радянське літературознавство. – 1984. – № 8. – С. 74.

Всесоюзна Шекспірівська конференція // Радянське літературознавство. – 1984. – С. 11.

Не втратити й відтінків: На здобуття премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад // Друг читача. – 1983. – № 10. – 10 березня. – С. 3, 5.

Слов’янські культури і світовий культурний процес: ІІІ секція Слов’янські культури в сучасному світі // Радянська література. – 1983. – № 3. – С. 55-56.

Перший перекладач австралійської літератури на Україні // Всесвіт. – 1983. – № 5. – С. 151-152.

Конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1983. – № 10. – С. 15-16.

Оповідання зелених островів // Всесвіт. – 1983. – № 11. – С. 131-132.

Мистецтво маорі // Всесвіт. – 1983. – № 11. – С. 133-137.

Сучасна австралійська повість: Збірник / Упоряд., біогр. довідки, післямова. – К.: Дніпро, 1982. – 399 с.

Шекспір і ми // Літературна Україна. – 1982. – 21 жовтня. – № 42/3983/. – С. 7.

Конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1982. – № 9. – С. 78.

Щирий голос друга // Літературна Україна. – 1982. – 13 травня.

Австралийская литература и культура восточных славян: Международная научная конференция «Славянские культуры и мировой культурный процесс»: Тезисы докладов и сообщений / Минск. 28 сентября-1 октября 1982г. – Минск: Наука и техника, 1982. – С. 6.

Всесоюзна Шекспірівська конференція // Радянське літературознавство. – 1982. – № 10. – С. 78-79.

Всесоюзная Шекспировская конференция // Вопросы литературы. – 1982. – № 10. – С. 280-281.

Наукова конференція «Проблеми реалізму в зарубіжних літературах ХХ століття» // Радянське літературознавство. – 1981. – № 4. – С. 95-96.

Трилогия Венса Палмера. Идейная проблематика, жанровая специфика, национальное своеобразие / Сб.: Двенадцатая научная конференция по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, 1981. – С. 73-81.

Відчуття шляху. Деякі аспекти розвитку сучасного австралійського літературознавства (середина 70-х років) // Радянське літературознавство. – 1981. – № 6. – С. 50-56.

Конференція з літератур Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1981. – № 8. – С. 95.

З проблем сучасної зарубіжної літератури // Радянське літературознавство. – 1981. – № 10. – С. 95-96.

Нещасні діти Австралії // Всесвіт. – 1981. – № 12. – С. 113-117.

Конференція молодих науковців // Радянське літературознавство. –1980. – № 7. – С. 91-93.

Конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1979. – № 8. – С. 94-95.

Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»: Післямова. – К.: Дніпро, 1978. – С. 327-331.

Радість відкриттів // Всесвіт. – 1977. – № 12. – С. 58-60.

Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. // Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. – М., 1977. – С. 26-28.

Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов / Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. – М., 1976. – С. 46-48.

Леді лівих сил // Друг читача. – 1976. –30.12.

Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера // Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. – М., 1975. – С. 17-18.

Введение в историю австралийского романа. 1830-1930. // РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. – 1975. – № I. – С. 198-203 (В соавторстве с Б. Арджайл).

Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс // Современная художественная литература за рубежом. – 1975. – № 3. – С. 89-90.

Сповнений любові до людей // Літературна Україна. – 1975. – 28.08.

Роман З. Герберта «Каприкорния» – выдающееся произведение австралийской литературы 30-х годов ХХ столетия: Тезисы доклада / Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. – 1974. – Бюллетень I /24/. – С. 21-22.

Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе // РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. – 1974. – № 4. – С. 198-201 (в соавторстве с К. Семмлер).

Наукове і літературне редагування

Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. – Минск: «РИВШ», 2017. – 206 с.

Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с.

Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с.

Публікації, адресовані органам влади

Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України (С. 55-57), Висновки (С. 66-79 у співавторстві з С.В. Толстовим) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с.

Про Зернецьку О. В. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії у трьох томах. Том 3. Особистості в дослідженнях по глобалізації /В.І.Власов. – К.: ННЦУ «ІАЕ» ДНСГБ НААН, 2012. – С.113-114.

Жінки-вчені Києва. – К.: Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Київський Центр науково-технічної і економічної інформації, Громадська організація «Жінки в науці», 2003 р. – С. 175-176.

Витер И.И. Новый фактор глобализации // Экономика Украины. – 2000. – № 8. – С. 91-92.

Raboy M. The World Situation on Public Service Broadcasting: Overview and Analyses //AMIC Seminar on Changing Media Environment on Public Service Broadcasting in Asia/ - Seoul? September 28-29, 1995. «Singapore» Asian Media Information and Communication Centre, 1995.

Lauter Paul. Cannons and Contexts. – New-York: Oxford University Press, 1991.

Emelyanova – «Soviet Literature», 1984, № 12. Про виступ О.В.Зернецької на Всесоюзній Шекспірівській конф. у Москві, липень 1984 р.

Володіє англійською, французькою, білоруською, російською мовами вільно; іспанська, італійська – базові знання.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку