>

Щодо можливостей захисту України через механізми ООН (Protect Ukraine through the UN mechanism)

  Важливим є аналіз питання стосовно блокування Російською Федерацією резолюцій Ради Безпеки ООН щодо України. Це не нова і очікувана практика, що склалася, коли найважливіший орган ООН паралізований через політичні інтереси одного з його постійних членів, що має право вето. Проте сьогодні війна проти України виводить проблему на новий рівень і новий вимір, оскільки постійного члена Ради Безпеки ООН – Росію – звинувачують у злочинах проти людства та геноциді.

  На перший погляд здається, що ситуація зайшла у глухий кут, тому що для зміни системи Ради Безпеки ООН потрібна згода всіх постійних членів. Нагадаємо, що система постійних членів РБ була створена з огляду на них, як на захисників міжнародного миру і безпеки. Тепер очевидно, що одна з країн – членів РБ штовхає світ на межу Третьої світової війни.

  Отже, чи є вихід у даній ситуації і чи можна віднайти певні механізми в самій системі ООН для розв’язання проблеми?

  Проаналізувавши події, що склалися, а також відповідні міжнародні документи, слід звернути увагу на наступні компоненти системи міжнародного буття, які можуть стати в нагоді до наближення його засад щодо розв’язання проблем в інтересах України.

  По-перше, це обов'язок доброї волі. Отже, це обов’язок сумлінності. Стаття 2 Статуту ООН встановлює зобов'язання, що всі члени, щоб забезпечити всім права та вигоди, які випливають із членства, мають сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання відповідно до Статуту [1]. Ця ж формула згадується в Преамбулі резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо агресії проти України [2]. У цій резолюції Генасамблея ООН самим рішучим чином засуджує агресію Російської Федерації проти України та вимагає щоб Росія негайно припинила застосування своєї сили проти України і утримувалася від незаконних погроз чи застосування сили проти будь-якої держави-члена ООН.

  Сумлінність відіграє важливу роль у зверненні України до Міжнародного Суду, в якому вона стверджує, що юридичні аргументи, наведені Росією для виправдання вторгнення, суперечать добросовісній реалізації Конвенції про геноцид 1948 року [3].

  Таким чином, згадане вище положення Статуту ООН може стати основою для правового аргументу протидії агресору, постійному члену Ради Безпеки.

  По-друге. Принцип неприпустимості зловживання правом [4]. Відповідно до нього постійний член Ради Безпеки ООН (у данному випадку агрессор) – не має права блокувати подальші резолюції Ради Безпеки, спрямовані на виконання основної мети цієї установи всупереч інтересам постійного члена Організації. Застосування права вето становило б зловживання процедурою для перешкоджання виконанню основної відповідальності Ради Безпеки, і його слід вважати невідповідним.

  По-третє. Росія як правонаступниця СРСР.

  Чому Росія є правонаступницею Радянського Союзу?

  Відповідь полягає в тому, що після розпаду СРСР у 1991 році Сполучені Штати Америки розглядали Російську Федерацію як державу – правонаступницю СРСР.

  Інших правових підстав чи документів, на яких ґрунтується правонаступництво, немає.

  Росія була визнана де-факто правонаступницею насамперед через страх США перед радянським ядерним спадком. У результаті:

  (1) Росія успадкувала радянське місце в Раді Безпеки ООН.

  (2) Росія прийняла всі міжнародні договори та зобов'язання Радянського Союзу.

  (3) Росія стала єдиною ядерною державою на пострадянському просторі та здійснила разом із США деякі заходи щодо ядерного роззброєння.

  Оскільки немає правового документа, на підставі якого Росія є правонаступницею Радянського Союзу як постійний член Ради Безпеки ООН, цей фактичний статус може бути переглянутий на підставі порушень двох вищезгаданих принципів [5].

  Наприклад, Тайвань був замінений Китайською Народною Республікою в Раді Безпеки в 1971 році. Для цього знадобилося дві третини голосів Генеральної Асамблеї. Таким чином, є прецедент. І такі зміни можливо здійснити за міжнародної волі.

  Підбиваючи підсумок, зазначимо наступне.        

  Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо агресії проти України відкрила нові правові шляхи, результати яких можуть захистити нашу державу [6].

  За останні кілька місяців багато впевненостей і засад, на які спиралася міжнародна спільнота, почали руйнуватися, залишаючи простір для майбутніх дій.

  На наше глибоке переконання, настав час переглянути права постійних членів Ради Безпеки ООН, включно з правом вето.

   

  Використані джерела і література

  1. Статут ООН. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf; https://www.un.org/securitycouncil.
  2. Див. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо агресії проти України /OP2Засуджуєнайрішучішим чином агресію Російської Федерації проти України в порушення пункту 4 статті 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй;

  ОР3 Вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила застосування своєї сили проти України і утримувалася від незаконних погроз чи застосування сили проти будь-якої держави-члена ООН;

  OP4 Вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. – Агресія проти України. Генеральна Асамблея/. – https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3418304-agresia-proti-ukraini-rezolucia-genasamblei-oon.html.

  1. Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_155#Text.
  2. Принцип зловживання правом. – Бервено С. М. Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях / С.М. Бервено // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2006. №32. С.276-287. –http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_32_45;https://pidru4niki.com/1594102446953/pravo/printsip_nepripustimosti_zlovzhivannya_pravom/
  3. Текстовая версия выступления Зеленского в Совбезе ООН: "Россия превращает право вето в право смерти". За словами Зеленського, Організація Об'єднаних Націй неспроможна притягнути Росію до відповідальності, оскільки Москва "перетворює право вето у Раді Безпеки ООН на право вбивати". Держави-члени, каже він, повинні "виключити Росію" з Ради Безпеки або "зовсім саморозпуститися". – https://zn.ua/POLITICS/vystuplenie-zelenskoho-na-sovbeze-oon-onlajn.html; У Статуті ООН не записано, що "Російська Федерація" має право на постійне місце в Раді Безпеки. – https://zbruc.eu/node/11144/
  4. Jon Schwarz. Zelenskyy Is Absolutely Right: The U.N. Must Be Reformed. But It Never Will Be. The veto wielded by Russia — and the S. — in matters of war should be eliminated. But Russia and the U.S. will never permit that. – https://theintercept.com/2022/04/09/united-nations-reform-zelenskyy-ukraine/

  Чекаленко Л.Д.

  доктор політичних наук, професор,

  головний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

   

  Protect Ukraine through the UN mechanism

  In the analytical report we will touch upon the issue of blocking by the Russian Federation of UN Security Council resolutions on Ukraine.

  This is not a new situation when the most important UN organ is paralyzed due to the political interests of one of its permanent members that holds veto power. However, now the war in Ukraine brings the problem into a new dimension since a permanent member of the UN Security Council – Russia – is accused of the crimes against humanity and genocide.

  It seems to be a deadlock because in order to change the UN Security Council system the consent of all the permanent members is required. The system of the SC permanent members was designed with the view of them as guardians of the international peace and security. Now, it is obvious that one of them is bringing the world on the edge of the Third World War.

  So, is there any way out within the UN system itself?  

  There are three things I would like to bring your attention to:

   1. The Obligation of Good Faith

  First, there is the obligation of good faith. Article 2 of the UN Charter states an obligation that “all Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from  membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter.” The same formula is mentioned in the preamble of the GA resolution on the aggression against Ukraine.

  Good faith plays an important role in the Ukrainian application before the International Court of Justice, in which it claimed that the legal arguments advanced by Russia to justify the invasion was contrary to a good faith implementation of the 1948 Genocide Convention.

  Thus, the same  provision of the UN Charter may be a foundation for the legal argument to counteract the aggressor, a permanent Council member.

  2. Principle of abuse of rights

  Second, there is the principle of abuse of rights. In accordance with it, an aggressor permanent member is not entitled to block subsequent Security Council resolutions seeking to fulfill the primary purpose of the organ against the interest of the permanent member. The use of veto would constitute an abuse of procedure for impeding the fulfilment of the primary responsibility of the Security Council, and it should be considered as irrelevant.

  3. Russia as a legal successor of the USSR.

  Third thing is Russia as a successor of the USSR. Why Russia is a legal successor of the Soviet Union? The only answer is because, with the dissolution of the USSR in 1991, the United States considered the Russian Federation as the successor state of the USSR. There is no other legal foundation or document on which the succession is based on.

   Russia was recognized de facto as a successor primarily because of the US fear for the Soviet nuclear status. As a result:

  (1) Russia inherited the Soviet seat in the UN Security Council.

  (2) Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union.

  (3) It took over as the only nuclear state of the post-soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US.

  Since there is no legal document based on which Russia is a legal successor of Soviet Union as a permanent member of the UN Security Council, this de facto status can be reconsidered based on the violations of the two principles mentioned above.

  For example, Taiwan was replaced by People Republic of China in the Security Council in 1971. It required two thirds of the General Assembly vote. Thus, there is a precedent. And such changes are possible to be made with the international will. 

  Conclusion

  Summing it up, the General Assembly Resolution concerning the aggression against Ukraine opened new legal pathways, its consequences still to be defined.

  In the last couple of months, many certainties on which the international community was based have started collapsing leaving space for future developments.

  The time may have finally arrived to reconsider the rights of membership of the permanent members of the Security Council, including the right to veto.

   

  Prof. Liudmila D. Chekalenko

  Перейти до початку