>

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: мат. Міжн. наук. конф. 21 листопада 2012 р., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / За заг.ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: ПП: «Фоліант», 2012. – 152 с.

Подано тези доповідей учасників Міжнародної наукової конференції за результатами наукових досліджень з актуальних проблем всесвітньої історії, які виконані науковими співробітниками академічних інститутів, викладачами та науковцями вищих навчальних закладів, аспірантами, здобувачами, фахівцями різних організацій і установ.

Перейти до початку