>

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: зб.н.пр. / За заг.ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". - К.: Вид-во Фенікс, 2013. - 416 с.

Збiрник наукових праць мiстить статтi учасникiв двох мiжнародних конференцій, проведених Iнститутом всесвiтньої iсторiї: "Актуальнi проблеми всесвiтньої iсторiї: аксiологiчнi засади державотворення» (листопад 2012 р.) та "Свiтовий досвiд збереження культурно-iсторичних цiнностей в умовах глобалiзації" (березень 2013 р.). У наукових статтях аналiзуються теоретико-концептуальнi, аксiологiчнi вимiри та практика державотворення у країнах свiту, у тому числi молодих демократiй, висвiтлюються проблеми збереження культурно-iсторичних цiнностей та цивiлiзацiйних надбань на сучасному етапi глобалiзацiйного розвитку.

Перейти до початку