>

Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених : збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доц. М.М. Бессонової ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 172 с.

У збірнику наукових праць представлені тези учасників конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститутом історії України НАН України в травні 2018 року.

Конференція молодих учених покликана популяризувати історичну та філософську науку та залучити до обговорення актуальних проблем історії та філософії молодих науковців.

UDC 94(100+477)+1

Actual problems of history and philosophy in researches of young scholars: collection of theses of the participants of the conference of young scholars / under general edition of candidate of sciences in History, docent Bessonova M.M.; State Institution «The Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine». Kyiv: State Institution «The Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine», 2019. 172 p.

In the collection of scientific works there are presented theses of the participants of the conference of young scholars «Actual problems of history and philosophy in researches of young scholars», which was organized by the State Institution «The Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine», H. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine in May 2018.

The conference of young scholars was intended to popularize historical and philosophical science and to engage young researchers to the discussion of the actual problems of the history and philosophy.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку