>

Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія

Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945–2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н.,доц. Солошенко В.В., технічний редактор: к.політ.н., с.н.с. Розумюк В.М. – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021. – 312 с. ISBN 978-966-02-9622-0

У монографії проаналізовано зміст концепту історичної пам’яті як нової базової парадигми соціально-гуманітарних дисциплін. Узагальнено зарубіжну та вітчизняну історіографію з проблематики історичної пам’яті та визначено основні напрями теоретичної рефлексії досліджень пам’яті (memory studies). Обґрунтовано консолідуючий потенціал політики пам’яті, визначено загальні закономірності та національні
особливості реалізації політики пам’яті в різних країнах світу. Досліджено регіональну специфіку соціальних детермінантів історичної пам’яті і забуття, з’ясовано історико-культурні структури і форми колективної пам’яті про минуле. Проаналізовано еволюцію політики пам’яті та «битв за минуле» в різних країнах світу, систематизовано та концептуалізовано історичний досвід реалізації політики пам’яті як складової державної стратегії досягнення національної єдності. Виокремлено форми, методи та засоби актуалізації історичної пам’яті як дієвої компоненти націєтворчих процесів і забезпечення суспільного консенсусу. Теоретично осмислено та адаптовано зарубіжний досвід формування національної ідентичності для потреб України.

 

Перейти до початку