>

МИКЛАЩУК Ігор Миколайович

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук.

Фах: політологія, всесвітня історія, філософія.

Народився у 1983 р. Закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2006 р.). Упродовж 2006 р. – 2009 рр. навчався в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень. В травні 2010 року захистив кандидатську дисертацію "Політична ідеологія як чинник національної безпеки України".

Під час навчання в університеті у 2005 р. працював коментатором новин «Українське телебачення і радіомовлення».

Під час навчання в аспірантурі активно займався громадсько-політичною діяльністю, перебував на посадах: організатора, помічника-консультанта, координатора, наукового консультанта в громадських організаціях та політичних партіях. У 2007-2008 рр. працював аналітиком у ВГО «Форум молодих лідерів України».

З 2009 р. по сумісництву керівник аналітичного відділу компанії «FLGU».

З 2011 р. – старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 05.03.2021 р. – Голова Уманської районної державної адміністрації.

Сфера наукових інтересів – політичні ідеології, національна безпека України, історія балканських країн.

Миклащук І.М. автор понад 30 наукових публікацій, учасник міжнародних конференцій та форумів.

Наукові праці (вибірково):

Розділи у колективних монографіях:

Вознюк П.Ф., Миклащук І.М. Досвід становлення політики пам’яті в Угорщині: здобутки й прорахунки. Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945– 2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор: к.політ.н., с.н.с. Розумюк В.М. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021. С. 221-230.

Чекаленко Л.Д., Скаленко О.К., Хижняк І.А., Миклащук  І.М., Ялі М.Х. Геополітичні та цивілізаційні витоки кризи глобальної системи міжнародної безпеки. Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кінець XX – початок XXI століть): монографія (електронне видання) /за редакцією Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 40-60.

Енциклопедії, довідники, словники:

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Харків: Фоліо, 2013. Т 2. С. 27-28.

Постійні делегації Верховної Ради України в міжнародних організаціях. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. Харків: Фоліо, 2013. Т 3. С. 224-227.

Статті:

Миклащук І.М., Фомін С.С., Цапко О.М., Бульвінський А.Г., Деменко О.Ф., Розумюк В.М. Трансформаційні процеси в пострадянській Центральній Азії. Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.] Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 171-217.

Розумюк В.М., Миклащук І.М. Специфіка суспільно-політичних трансформацій в Республіці Киргизстан наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст.. Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 78-86.

Миклащук І.М. Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав Балтії. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І. ; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. С. 158-166.

Изучение исторической памяти в учебном процессе. Материалы ІХ Международной науч.-метод. конф. «Перспективы развития высшей школы». Гродно: ГГАУ, 2016. С. 43-46.

Вплив міжнародних організацій на оптимізацію відносин у тріаді: «особа – суспільство – держава» в Україні (С. 224-232), Роль неурядових організацій в Автономній Республіці Крим напередодні та в період російської окупації (С. 328-333). «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: В-во «Фенікс», 2015. 564 с.

Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Віче. 2015. № 4. С. 6-11.

Історична пам’ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2014. 310 с. С. 67-73.

Профспілки як суб’єкт захисту прав працівників: досвід Республіки Польща. Віче. 2013. № 20. С. 16-19.

Die Ukrainische identität in der zivilisierten auswahl. PHILOSOPHIA – LUS – POLICY. Szczecin: Wyzsza szkola integracji europejskiej, Kielecka wyzsza szkola ekonomiczno-prawnicza. 2013. P. 71-76.

Конфліктний потенціал в Киргизькій Республіці: сутність та перспективи виходу із кризи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2013. С. 223-229.

Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. 2012. Вип. 4. С. 81-89.

Громадянське суспільство як чинник суспільно-політичних процесів у Сербії. Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць. Київ: Фоліант, 2012. С. 237-249.

Українсько-турецьке співробітництва на сучасному етапі: регіональний та безпековий виміри. Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. Київ: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. С. 200-211.

Проблема сприйняття часу у філософській та науковій літературі. Мультиверсум. Філософський альманах. 2012. Вип. 2. С. 182-191.

Основні аспекти македонсько-албанських відносин у сучасній Республіці Македонія. Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.). Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. Ч. 3. С. 41-44.

Формирование политической культуры граждан средствами политического образования. Материалы IV Международной научно-методической конференции (12-15 мая 2011 г.). Гродно, Гродненский государственный аграрный университет, 2011. С. 94-98.

Особливості кризи постіндустріального світу. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2011» (20-21 квітня 2011 р.). Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Ч. X. С. 45-47.

Особливості становлення держави-нації в Україні. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Концепт реальності у філософії, літературі й науці» (24-25 лютого 2011 р.). Суми: Сумський державний університет, 2011. С. 40-42.

Ідеологічні засади політичних партій України (за передвиборними документами 2006-2007 рр.). Стратегічні пріоритети. 2009. № 3. С. 79-86.

Співмірність політичних ідеологій та національної безпеки держави. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2009» (21-22 квітня 2009 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. Ч. XI. С. 106-107.

Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент. 2009. № 5. С. 63-72.

Політичне маніпулювання як чинник української політики. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. Київ: Український центр політичного менеджменту, 2008. С. 69-78.

Становлення української національної ідентичності і аналіз ролі держави за період 2007 року. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008» (16–17 квітня 2008 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. Ч. XI. С. 54-55.

Вплив державницької ідеології на становлення української політичної нації. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (18-19 квітня 2007 р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. Ч. XI. С. 66-67.

Проблеми становлення ідеологій у програмовій і практичній діяльності українських політичних партій. Віче. 2007. № 12. С. 21-22.

Публікації, адресовані органам влади:

Діяльність професійних спілок по оптимізації взаємодії у тріаді «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи. Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу). Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. С. 38-44 (у співавторстві з І.В. Ткаченком).

Інституційна роль провідних міжнародних організацій у підтримці організацій громадянського суспільства в Україні. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу). Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. С. 36-43 (у співавторстві з Я.І. Фощаном).

Володіє українською, польською, російською мовами.

Електронна адреса:  

Перейти до початку