>

МУДРІЄВСЬКА Ірина Ігорівна

Старший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук.

Вчений секретар відділу теорії та методології всесвітньої історії.

Фах: історик.

Народилася 1988 р. в м. Житомир. Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2011 р. за спеціальністю «Історія». Закінчила аспірантуру Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» в 2014 р. з відривом від виробництва. Захистила дисертацію за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія» на тему «Cтановлення і розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи (1991–2013 рр.)» у 2015 р. в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України.

З 2016 р. – науковий співробітник, з 2022 р. – старший  науковий співробітник відділу теорії та методології  всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

2016-2022 рр. – Голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Стипендіатка НАН України для молодих учених (2018-2020 рр., 2022-2024 р.).

Стипендіатка Президента України для молодих учених (2020-2022 рр.).

З 2018 р. – член ГО «Академія політико-правових наук України».

Сфера наукових інтересів: проблеми історичної пам’яті та історико-культурної спадщини в Швейцарській Конфедерації, Естонській Республіці, Королівстві Саудівська Аравія та Об’єднаних Арабських Еміратах; проблеми безпеки, розвиток мирної ядерної енергетики в регіоні Перської затоки; особливості історичного розвитку Королівства Саудівська Аравія та Об’єднаних Арабських Еміратів; конфігурація взаємовідносин України з країнами РСАДПЗ, Вишеградської групи.

Автор понад 60 наукових праць, учасник низки наукових заходів.

Володіє англійською мовою.

Електронна адреса:

Наукові публікації (вибірково):

Розділи в колективних монографіях:

Трансформація історичної пам’яті про Другу світову війну у Швейцарії. Пам’ять про Другу світову війну: історичний дискурс європейських країн: монографія / за редакцією чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023. С. 178-208 (у співавторстві з Розумюком В.М.).

Політика пам’яті як складова формування національної ідентичності та консолідації Королівства Саудівська Аравія і Об’єднаних Арабських Еміратів в умовах сучасних трансформацій. Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945–2015 рр.): монографія / керівник авторського колективу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Кудряченко А.І., науковий редактор: к.і.н., доц. Солошенко В.В., технічний редактор: к.політ.н., с.н.с. Розумюк В.М. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021. С. 173-196.

Розвиток ядерної енергетики в Королівстві Саудівська Аравія. Глобальний і регіональний виміри міжнародної безпеки: колективна монографія / Мальський Маркіян, Вовк Роман, Чайковський Mарек та ін.; за ред. Маркіяна Мальського, Романа Вовка, Пйотра Байора. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 193-208.

Основні напрями теоретичної рефлексії проблеми нерозповсюдження ядерної зброї. Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кінець XX – початок XXI століть): монографія (електронне видання) /за редакцією Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 9-27 (у співавторстві з Розумюком В.М.).

Hlavné smery ukrajinsko-slovenskej spolupráce v rokoch 1993-2011: úspechy a nádeje. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / a kol. Miroslav Londák, Slavomír Michálek. Bratislava: VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 2013. S. 494-507.

 

Статті:

Політика Швейцарії у роки Другої світової війни: характерні риси та особливості. «Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України Національної академії наук України, 2024. С. 314-335.

Формування та зміна парадигми розвитку історичної пам’яті про Другу світову війну у Швейцарії (частина перша). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2023. Том 34 (73) № 2. С. 184-194.

Формування та зміна парадигми розвитку історичної пам’яті про Другу світову війну у Швейцарії (частина друга). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, серія "Історичні науки".  Томі 34 (73) № 3, 2023. С. 168-176.        

Трансформація національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2023. С. 87-92  (у співавторстві з Розумюком В.М.).

Внесок Естонського інституту історичної пам’яті у дослідження комунізму та радянського режиму в Естонії. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р. Київ: Арт Економі, 2023. С. 132-137 (у співавторстві з Розумюком В.М.).

Інституційний вимір реалізації політики пам’яті в Естонській Республіці наприкінці ХХ - на початку ХХI ст. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. С. 64-69.

Подолання тоталітарного спадку в Естонії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. № 4(20). 2022. С. 163-183.

Шейх Заїд бін Султан Аль Нагаян як засновник Об’єднаних Арабських Еміратів. Досвід Ради співробітництва арабських держав Перської затоки у процесах історичного поступу Близькосхідного регіону: збірник наукових праць. За заг. ред. канд. іст. наук., доц.  В.О. Шведа. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. С. 63-81.    

Основні напрями швейцарської історіографії історії Швейцарії у період Другої світової війни. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р. Київ: Арт Економі, 2022. С. 157-162.

Енергетична політика країн Балтії у пострадянський період. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. № 4(16). 2021. С. 102-123.

Специфіка енергетичної політики Естонської Республіки у пострадянський період. Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ, 2021. С. 93-103.

Історія створення та діяльність фонду Pro Helvetia. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ   всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р. Київ: Арт Економі, 2021. С. 34-37.

Культура Королівства Саудівська Аравія: історичний огляд та сучасний стан.  Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "Історичні науки". 2020. Том 31 (70) № 4. С. 188-197.

Засади та особливості політики пам’яті в Королівстві Саудівська Аравія. Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. С. 126-141. URL: https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/novi-vydannia-instytutu/konsoliduiuchyi-potentsial-polityky-pamiati-zahalni-zakonomirnosti-ta-natsionalni-osoblyvosti-zbirnyk-naukovykh-prats-za-zahred-chlenkor-nan-ukrainy-din-prof-kudriachenka-ai-du-instytut-vsesvitnoi-istorii-nan-ukrainy-kyiv-2020-246-c.html

Ключові тенденції розвитку економічного співробітництва України з Об’єднаними Арабськими Еміратами на сучасному етапі. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І.О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 148-153.

Політичні реформи у Королівстві Саудівська Аравія наприкінці ХХ – на початку ХХI століття. Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. С. 19-23.

Реформи в Королівстві Саудівська Аравія в рамках програми «Бачення 2030».  III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів м. Київ, 23–24 грудня 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. Ч. 2. С. 50-53.

Інституційний вимір збереження історико-культурної спадщини в Об'єднаних Арабських Еміратах. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2019. №3(9). С. 194-208.

Політика пам'яті як чинник формування національної ідентичності в Об’єднаних Арабських Еміратах. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 156-172.

Проблема безпеки країн Перської затоки: конфлікти на початку ХХI століття. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: історичні науки. 2018. Том 29(68) №3. С. 67-75.

Розвиток мирної ядерної енергетики в Об’єднаних Арабських Еміратах. Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. С. 190-202. URL: http://ivinas.gov.ua/uk/publikatsiji/novi-vydannia-instytutu/transformatsiia-stratehichnoi-stabilnosti.html

Ставлення Королівства Саудівська Аравія до ядерної програми Ісламської Республіки Іран. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність. Збірник наукових праць на пошану професора Омеляна Вішки (1940-2014). Торунь – Київ: Міжнародний науково-світній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017.  Т.1. С. 133-137.              

Розвиток зовнішньоекономічних відносин України з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Тернопіль, 2017. Вип. 19. C. 157-165.

Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія. Київські історичні студії. Київ, 2016. №2. С. 89-95.

Стан і перспективи співпраці України з країнами Вишеградської групи в енергетичній сфері. Емінак. №2 (14). Том 3. 2016. С. 65-72.

Ключові аспекти розвитку процесу співробітництва України з країнами Вишеградської групи в галузі культури. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 1. Ч. 2. С. 157-163.

Сучасний стан і перспективи співробітництва України з країнами Вишеградської групи в газовій сфері. Зовнішні справи. 2014.  № 7. С. 16-19.

Розвиток політичного співробітництва України з Угорською Республікою (1991-2011 рр.). Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці: Чернівецький університет, 2014.  Вип. 702-703. С. 214-220.

Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХI ст. Часопис української історії. Київ: Книги-ХХІ, 2014.  Вип. 29. С. 85-90.

Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. Вип. ХХХVII. С. 191-195.

Динаміка розвитку співробітництва України з Чеською Республікою (1993-2011 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013.  Вип. 23-24. С. 453-460.

Розвиток українсько-словацького співробітництва: сучасний стан та перспективи. Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення: зб. наук. праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; за заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: Фенікс, 2013. С. 351-361.

Транскордонне співробітництво України з державами Вишеградської групи на сучасному етапі. Історичні та політологічні дослідження.  Донецьк: Видання ДонНУ, історичний факультет,  2012 р. №2 (50). С. 358-367.

 

Перейти до початку