>

Всеукраїнська наукова конференція «Суспільно-політична модернізація в країнах світу та її демократичний потенціал» (13 листопада 2013 р. Прес-реліз)

 

P1010211Поглиблюючи дослідження історичного досвіду соціально-політичної модернізації зарубіжних країн в контексті  стратегічних завдань європейської інтеграції, демократизації та соціалізації розвитку України, Інститут залучив до ґрунтовної наукової дискусії в загальноукраїнському форматі біля 50 професійних істориків, філософів, політологів, країнознавців з наукових установ, вищих навчальних закладів, державних відомств і недержавних експертних центрів Києва та регіонів. 

З вітальним словом перед учасниками заходу виступив директор Інституту, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Андрій Іванович Кудряченко. Користуючись нагодою, він урочисто вручив старшому науковому співробітнику Інституту кандидату філософських наук, доценту Тетяні Олександрівні Метельовій Почесну грамоту Президії Національної академії наук України, якою вона нагороджена за багаторічну сумлінну наукову працю та вагомі творчі здобутки.

Великий інтерес та жваве обговорення учасників конференції викликала доповідь члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора, завідувача відділу теорії і історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Миколи Івановича Михальченка, в якій визнаний теоретик вітчизняної політичної науки, із залученням новітніх досягнень з різних галузей науки, всебічно обґрунтував модернізаційний підхід до сучасного націєтворення,  в основі якого – обумовлений глобалізацією загальний тренд до формування громадянської  (політичної) нації за одночасного зменшення ролі етногенетичних чинників національної політики.          

Кандидат філософських наук, доцент Т.О.Метельова присвятила свою доповідь актуальній проблемі співвідношення між базовими (моральними) та екзистенційними (варіативними) ціннісними орієнтаціями населення країн Європи, з Україною включно, в контексті реалій обраних в них модернізаційних моделей. Систему європейських цінностей розглянуто автором крізь призму новітніх соціально-психологічних теорій особистості.

Доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, директор Інформаційного центру Європейського Союзу в Донецькому національному університеті Ігор Ярославович Тодоров проаналізував вплив міжнародних, передусім євроінтеграційних, зобов’язань України на демократизацію держави та розбудову громадянського суспільства, довів конструктивну функцію певних авторитарних інструментів владних еліт для досягнення стратегічних цілей європейської інтеграції.   

Доктор політичних наук, професор, проректор з наукової та виховної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом Микола Федорович Головатий представив оригінальну концепцію мультикультуралізма як  противаги негативним явищам світової глобалізації та уніфікації. За сучасних імперативів вибору загальнолюдського способу життя кожна держава, кожний народ стоять перед необхідністю збереження та захисту власних національних цінностей, традицій та інтересів, розвитку мультикультурних засад громадянського патріотизму, міжнаціонального та міжнародного діалогу.       

Доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Ігор Славович Піляєв присвятив свою доповідь результатам аналізу методологічних засад та парадигмальних закономірностей соціально-політичної трансформації Росії, дав комплексну оцінку  модернізаційним ресурсам та гальмівним, антимодернізаційним чинникам російського соціуму, відзначив нелінійний характер російської модернізації, що коррелюється з загальноєвропейською циклічною зміною ліберальної та етатистської фаз розвитку. Сучасна суспільно-політична динаміка, демократизаційні впливи з чутливих для Росії регіонів світу обумовлюють, на думку доповідача, проміжний характер висновків щодо російського транзиту.

Кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Олександр Олександрович Шморгун висловив власне бачення засобів удосконалення формальної (процедурної) демократії, модернізації механізмів представницької демократії не лише в країнах «третього світу», а й в постіндустріальних державах Заходу та Сходу в контексті пошуку ефективних шляхів мобілізації антикризового потенціалу суспільства.     

Представник французької школи політології, ректор Континентального університету (м. Київ) Олівер Ведрін у своєму виступі наголосив на вирішальному значенні досягнення політичної рівноваги, консенсусних та діалогових технологій для забезпечення ефективного й дієвого управління багатоскладовим механізмом європейської інтеграції в інтересах націй та народів континенту.   

Доктор історичних наук, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України Віталій Григорович Космина розкрив проблеми модернізації в Латинській Америці на початку ХХІ ст., виклав авторське бачення причинно-наслідкових механізмів гальмування модернізаційних процесів в регіоні, зокрема через інерцію його цивілізаційної специфіки.

Кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»  Андрій Григорович Бульвінський в контексті історико-культурного зрізу українсько-російських відносин надав предметний аналіз позиції та дій Росії щодо європейского вектору зовнішньої політики України, геополітичного підґрунтя активних намагань російського істеблішменту змінити в 2013 р. вектор модернізаційної стратегії Києва.     

Особливу увагу учасники конференції приділили проблемам, основним парадигмам та перспективам суспільно-політичної модернізації в країнах ісламського світу, обговорили причини, рушійні сили та наслідки «Арабської весни», демократизаційний потенціал ісламського соціуму (в центрі обговорення були виступи кандидата юридичних наук, доцента кафедри првознавства та права Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Радима Васильовича Губаня і кандидата філософських наук, віце-президента із міжнародних питань ВГО «Український центр ісламознавства» (м. Київ) Олександра Анатолійовича Ауліна).

Значний інтерес наукового співтовариства викликали також виступи кандидата політичних наук, доцента кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету Валентини Володимирівни Опанасюк («Особливості суспільно-політичної модернізації в Україні: Етатистський дискурс реформ»), кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу проблем військового та міжнародного гуманітарного права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталії Володимирівни Слободян («Енергетичний фактор як інструмент «жорсткої» та «м’якої сили» у взаємодії США та Росії в зоні Перської затоки»).   

Активну участь у конференції взяли молоді дослідники (аспіранти) Інституту: Стельмах Вікторія Олександрівна («Молодь країн Вишеградської групи у процесах суспільно-політичної модернізації»), Власова Альона Юріївна («Роль гендерного парітету у формуванні французького демократичного суспільства другої половини ХХ ст.»), Корнієнко Наталія Василівна («Труднощі модернізації: перші демократичні вибори в Україні з точки зору США (1990-ті рр.)»), Некрасова Валерія Валеріївна («Еволюція образу США у 1985-1991 рр.: спроба модернізації СРСР в епоху Гласності»).     

За результатами повного дня роботи конференції планується видання в 2014 р. збірника наукових праць, до якого буде включено також матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності», що готується Інститутом на березень 2014 р.

Програма, анонси доповідей, вимоги до оформлення статей  наведені у додатках.

annotations-ivi-november2013.pdf
Program-IVI-november2013.pdf
vymogy do statej-november2013.pdf

Перейти до початку