>

Запрошуємо Вас до участі у міжнародній науковій конференції «Пошуки парадигми реформування пострадянських країн», яка відбудеться 3 жовтня 2023 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» запрошує Вас до участі у міжнародній науковій конференції «Пошуки парадигми реформування пострадянських країн», яка відбудеться 3 жовтня 2023 року

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Політичні аспекти реформування колишніх радянських республік.
  2. Основні напрями та особливості соціально-економічних реформ у пострадянських країнах.
  3. Міжнародні чинники соціально-економічної трансформації пострадянських держав.
  4. Вплив російсько-української війни на пострадянські країни.
  5. Соціокультурний простір пострадянських держав: відродження та розвиток.

У зв’язку з обмеженнями на проведення публічних заходів наукова конференція відбудеться 3 жовтня 2023 року у формі заочної участі.

Мови проведення: українська, англійська.

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 2 жовтня 2023 р. за адресою (зразок додається). Організаційний внесок не сплачується.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати до 01 листопада 2023 року за адресою . Детальніша інформація за тел.: 093-638-11-41 Воробєй Ольга Вадимівна.

 

ЗАЯВКА

на участь у міжнародній науковій конференції

«Пошуки парадигми реформування пострадянських країн»,

яка відбудеться 3 жовтня 2023 року

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

               

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/аспірантури

(повна назва організації; для здобувачів та аспірантів – рік навчання)

 

Посада

 

Поштова адреса для направлення матеріалів конференції

 

Контактний телефон (факс),

e-mail

 

Назва запланованого напряму (секції)

 

Повна назва доповіді

 

 

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати до 01 листопада 2023 року за адресою . Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 01 листопада 2023 року_прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора латиницею (наприклад:  «Ivanenko-stattya»).

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Тексти статей (з УДК, прізвищем, ініціалами автора та назвою статті, анотацією та ключовими словами українською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновкu з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до друку статті, якість і зміст яких не відповідають науковим критеріям, а також оформлені не належним чином.

Мова статті: українська, англійська.

 

Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

У тексті лапки «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

 

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч прізвище, ініціали;

3) нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с.5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Текст статті надсилати за адресою: до 01 листопада 2023 р.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку