>

Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі «Проблеми всесвітньої історії»

 

«Проблеми всесвітньої історії» публікує наукові статті в яких висвітлюються фундаментальні і прикладні наукові дослідження проблем всесвітньо-історичного процесу та культурно-цивілізаційного розвитку. 

Передбачені такі рубрики: теорія і методологія всесвітньої історії, стародавня історія, історія середніх віків, нова історія, новітня історія, Україна у світі, культурно-цивілізаційний процес, рецензії й огляди. 

Науковий журнал «Проблеми всесвітньої історії» включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки». 

 1. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 1. Статті приймаються лише в електронному варіанті (e-mail: ). Тел. (044) 235 44 99; (097) 946 73 75.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. 

 1. Вимоги до оформлення:

Файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Береги (поля): ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:

 • УДК;
 • переклад назви статті російською і англійською мовами
 • анотація українською, російською та англійською мовами (обсяг не менше як 1800 – 2200 знаків з пробілами). В анотації не допускається скорочення і абревіатури крім загальновживаних;
 • ключові слова українською, російською та англійською мовами. Кількість ключових слів – від 5 до 7 (не менше);
 • обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення «Проблеми всесвітньої історії» до міжнародних наукометричних баз.

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад неприпустимий). 

Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а відповідно до того, як вони зустрічаються в тексті. 

 1. Послідовність розміщення елементів статті:
 • УДК (ліворуч);
 • на рядок нижче – прізвище та ім’я автора (праворуч);
 • назва статті (великими літерами по центру);
 • анотація (обсяг не менше як 1800 – 2200 знаків з пробілами) і ключові слова мовою статті;
 • виклад основного матеріалу статті;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична);

Список джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

 • Прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація і ключові слова двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською). Анотація російською та англійською мовами (обсяг не менше як 1800 – 2200 знаків з пробілами) і ключові слова – від 5 до 7.
 • Обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення «Проблеми всесвітньої історії» до міжнародних наукометричних баз. Список оформляється згідно з правилами Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British Standard). Транслітерацію можна зробити за допомогою «Google перекладач» або сайту http://ua.translit.cc/. Приклади оформлення списку джерел дивитись на http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf

Обсяг статті – 1 ум. друк. арк. (40 тис. знаків з пробілами).

 1. Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Подаючи до друку статтю в журнал «Проблеми всесвітньої історії», автор або колектив авторів гарантують, що стаття є оригінальним твором, що раніше не публікувався та не поданий до друку в інше видання. Вони також гарантують, що думки та ідеї, які не належать самим авторам, супроводжуються відповідними посиланнями та (або) цитатами. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам, мають низький науковий рівень, не пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування, а також порушують етику науковця. 

 1. Окремим файлом подаються – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

 1. Додаткові вимоги до тексту статті:
  1. Посилання оформлюються в квадратних дужках.

Наприклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. «Там само» – не допускається.

  1. Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а відповідно до того, як вони зустрічаються в тексті.
  2. Архівні джерела у списку джерел потрібно оформити згідно рекомендацій МОН (див.: «Бюлетень ВАК» № 3, 2010 –http://www.archives.go


Перейти до початку