>

Сучасна політична історія країн світу – 2-е вид., доп. і переробл. /Т.В.Орлова. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 944 с.

Ця книга є першим в Україні навчальним посібником, у якому розглядається політична історія країн світу останніх трьох десятиріч. На відміну від традиційних підходів, які використовуються у новітній історії, викладення матеріалу здійснюється на засадах міждисциплі- нарності, що дозволяє на основі багатого фактичного матеріалу виокремити головні риси і тенденції політичного розвитку провідних держав, регіонів, усього людства. Акцент зроблено на проблемах модернізації, яку в різний спосіб уявляють та втілюють в життя різні політичні сили.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних відносин, а також для всіх, хто цікавиться сутнісними процесами сучасного політичного життя у їх конкретних проявах.

ISBN 978-617-640-338-8

УДК 321(075.8)

ББК 66.2(0)я73

 

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку