>

ЦАПКО Олег Михайлович

Провідний науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, доцент.

Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону.

Народився в м. Самбір Львівської області в 1968 р. Закінчив історичний факультет Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника в 1994 р., аспірантуру при кафедрі Історії України Національного педагогічного університету ім. В. Стефаника в 1997 р. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність товариства «Просвіта» в Україні в 1891-1914 рр.» за спеціальністю: 07.00.01 – історія України, а у 2008 році присвоєне звання доцента.

З 1998 по 2004 р. перебував на державній службі в Апараті Верховної Ради України на посаді помічника – консультанта народного депутата України (7-й ранг 4-ої категорії державного службовця). Був членом робочих груп з розробки 56 законопроектів, серед яких Закони України «Про вищу освіту», «Про роботу технопарків», «Про лізинг», «Про науково-технічну діяльність», «Про гуманітарну допомогу навчальним закладам початкової освіти» тощо.

З 2004 по 2015 р. працював у Національній академії внутрішніх справ: доцент кафедри загально-юридичних дисциплін, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, професор кафедри філософії права та юридичної логіки, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, професор цієї кафедри.

З 2015 р. викладач юридично-психологічного факультету НАВС на умовах погодинної оплати праці.

З 2016 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держава ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн середньоазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.

Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких 1 колективна монографія, учасник близько 30 наукових, у тому числі міжнародних, заходів.

Монографії у співавторстві

Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвитку (за заг ред. Кафарського В.І.). – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 456 с. (у співавторстві з Кафарським В.І., Геником М.П., Петренком Б.М.).

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Авторитаризм (С. 13), Альтернативні санкції (С. 47), Апартеїд (С. 56-57), Бюрократія (С. 83-84), Гіпотеза фрустрації-агресії (С. 125), Гроцій, Гуго де Грот (С. 129-130), Живе право (С. 262-263), Модернізація (С. 578), Подолинський Сергій Андрійович (С. 713), Сепаратизм (С. 911), Соціальний контроль (С. 931-933), Соціологія злочинності (С. 935-937), Шовінізм (С. 1081) // Міжнародна поліцейська енциклопедія у 8-ми томах. Т.8. – К.: АТІКА, 2014. – 1132 с.

Підручники, навчальні посібники у співавторстві

Історія української культури. – К.: КНТ, 2015. – 187 с. (у співавторстві з П. Прибутьком, Л. Дубчак, Л. Піскарьовою).

Культурологія. – К.: КНТ, 2011. – 210 с. (у співавторстві з В. Павленко, П. Прибутьком, В. Корабльовою, А. Буймістером).

Брошури

Становлення та розвиток просвітницького руху у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання, 1998. – 22 с.

Діяльність товариства «Просвіта» у формуванні національної свідомості населення України. – К.: Знання, 1998. – 18 с.

Діяльність товариства «Просвіта» в галузі кооперації та господарського виховання українського народу в кінці ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання,1998. – 28 с.

Статті

Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України // Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. – К.: Інститут управління державної охорони України КНУ ім. Тараса Шевченка. – С. 316-319.

Мета і пріоритети реформування політичної системи України // Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Навчально-науковий інститут права та психології НАВС. – «МП Леся», 2014. – С. 90-94.

Ідея помісної церкви у поглядах В. Липинського та А. Шептицького (за матеріалами листування) // Віче. – 2014.– № 3.– C. 23-29.

Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 269-276 ( у співавторстві з Ю.О. Богаліка).

Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2013.– № 67. – С. 304-313.

Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – 2013. – С. 256-265.

Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 488-494.

Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 467- 473.

Соціологічна концепція Р. Паунда // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права // збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – 2012. – С. 235-237.

Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2012. – Вип. 67. – С. 304-313.

Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації // Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – С. 267-279.

Ідейна та політико-правова спрямованість українського дисидентського руху // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. – 2008. – Вип. 6. – С. 83-88.

Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України // Людина і політика. – 2008. – № 2 (37). – С. 35-49.

Зовнішньополітична спрямованість української козацько-старшинської еліти на зламі XVII – XVIII століть // Вісник Полісся. – 2008. – С. 45-54.

Ідеологія українських національних комуністів та їх вплив на політико-правову організацію українського суспільства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро: 2007. – №4 (35). – С. 69-74.

Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття // Наукові записки з української історії. – Тернопіль: В-во АСТОН, 2006. – С. 310-316.

Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно - комуністичним рухом // Науковий вісник ДНУВС. – Дніпро: 2006. – №4. – С. 123-131.

Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти // Рідна школа. – № 1. – 1999. – С. 34-39.

Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні // Людина і політика. – 1998. – № 4. – С. 23-29.

Кость Паньківський – видатний діяч українського громадсько-політичного руху // Розбудова держави. – 1997. – № 3. – С. 41-46.

Діячі «Просвіти» – речники українського національно-визвольного руху // Наукові записки з історії України. – Вип. 3, 1996. – С. 32-36.

Володіє французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку