>

БУЛЬВІНСЬКИЙ Андрій Григорович

Завідувач відділу.

Кандидат історичних наук, доцент.

Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. 

Народився в м. Бровари Київської області в 1972 р. Закінчив з відзнакою історичний факультет Українського педагогічного університету ім. М. Драгоманова в 1994 р., аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова у 1997 р. (з відривом від виробництва). У 1998 р. захистив на спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Українсько-російська війна 1658 – 1659 рр.» за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

У 1995 – 1998 рр. працював відповідальним секретарем науково-публіцистичного журналу «Нова політика», 1999 – 2005 рр. відповідальним секретарем соціально-гуманітарного наукового журналу «Людина і політика».

У 2000 – 2010 рр. – на викладацькій роботі в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова (старший викладач, доцент кафедри історії України історичного факультету).

У 2005 – 2010 рр. – головний консультант Головної аналітичної служби, завідувач відділу прогнозування та стратегічних розробок Служби ситуативного аналізу, завідувач відділу оперативного реагування Служби аналізу та оперативного реагування у Секретаріаті Президента України.

З 2008 р. – старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2015 р. – завідувач відділу історії нових незалежних держав.

Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини.

Автор понад 60 публікацій, в тому числі 1 індивідуальної і 5 колективних монографій, учасник близько 100 наукових заходів.

Керівництво авторськими колективами

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с.

Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с.

Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с.

Монографії індивідуальні

Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 744 с. (Рецензія на неї: Бабулин И.Б. «Украинско-российская война 1658-1659 годов» и военно-патриотическая мифология // Российская история. – 2011. – № 3. – С.175-178.

Монографії у співавторстві

Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: Монографія / Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. – К.: Видавництво «Старий світ», 2006. – 256 с.

Розділи в колективних монографіях

Перспективи розвитку Росії у контексті екстрактивної державно-політичної традиції // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. – С. 154-174.

Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI-XVII ст. та засадничих цінностей ЄС // Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. – К.: Фенікс, 2014. – 444 с. – С. 104-119.

Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. – С.142-164.

Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV—XIX ст. // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 95-110.

Броварщина у документах XV—XVIII століть // Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа: Нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і до XX ст. / Броварська минувщина, Кн. 1 / Укладач І. Доцин. – Бровари: Водограй, 2003. – С.119-185.

Хроніка письмових згадок про Бровари у XVII столітті // Історія поселень Броварського краю: Від стародавніх часів і до сьогодення / Броварська минувшина, Кн. 3. – Бровари: Водограй, 2003. – С.40-43.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Данія (С. 30-48 у співавторстві з Р.А. Кривоносом), Монако (с. 293-301), Франція (С. 361-383), Швейцарія (С. 384-402), Італія (С. 479-517 у співавторстві з І.В. Срібняком), Сан-Маріно (С. 555-562) // Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. – 564 с.

Брест-Куявський мир 1435 // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В.Табачник (голова) та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1. – С. 251-252.

Калішський договір 1343 // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В.Табачник (голова) та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – Т. 2. – С. 417-418.

Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. Липинського // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9: Прил – С. – С. 923

Брошури

Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року. – К.: 2008. – 64 с.

Статті

Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 6-18.

Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперської державної традиції // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – C.130-157.

Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 2. – С. 49-71.

Сибірський сепаратизм та проблема модернізації Росії: історія питання // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали V всеукраїнської наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 3. – С. 13-17.

Сибірський сепаратизм: причини появи і сучасний стан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 199-207.

Імперська модель модернізації в Росії: історія та сучасний дискурс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2015. – Вип. 2. – Ч. 2. – C. 163-178.

Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ – початок ХХ ст. // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – 2015. – №1(3). – C. 5-12.

Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – 2015. – № 1 (3). – C. 13-23.

Імперська модель модернізації (на прикладі Росії) // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 73-85.

Імперія на окраїні Європи // Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 57-60.

Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІV всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 7-11.

Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2014. – 310 с. – С. 222-232.

Витоки української державної ідеї // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. – 2013. – №1. – С. 10-19.

Ціннісні основи української державної ідеї // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с. – С. 10-25.

Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – 392 с. – С. 311-327.

Проблеми партійної системи сучасної України // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4-5. – С. 97-114.

Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 191-208.

Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка; / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.О. Линьова, Г.М. Надтока, О.І. Бонь та ін. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С.81-84.

Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: Фенікс, 2011. – 342 с. – С. 52-61.

Російська політика щодо України у XVI – середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К., 2010. – С. 87-94.

Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 447-480.

Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче. – 2010. – № 20. – С. 8-12.

Актуалізація в РФ теми боротьби з «переглядом» історії Великої Вітчизняної війни // «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции. (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17-21 февраля 2010 г.): Сборник научных статей. – Симферополь: Антиква, 2010. – С. 318-329.

Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року // Воєнна історія. – 2009. – № 3 (45). – С. 52-62.

Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення // Віче. – 2009. – № 18. – С. 14-17.

Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К., 2009. – 332 с. – С. 255-261.

Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 – серпень 1659 рр.) // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 125-138.

Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство // Історія в школах України. – 2004. – № 2. – С. 34-37; № 3. – С. 39-44.

Місто Глухів у подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр. // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини. Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – С.49-54.

Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV-XVII ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності // Україна дипломатична. – 2004. – Вип. 5. – С. 287-326.

Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 177-187.

Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 257-270.

Українсько-московська війна 1658-1659 років // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 41-46.

Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 174-218.

Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 45. – С. 62-70.

Правосуб'єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення // Людина і політика. – 2002. – № 4. – С. 147-157.

Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV-XVII ст. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.-Переяслав-Хмельницький: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 47. – С. 146-161.

Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 рр. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К. – Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 2002. – Вип. 7. – С. 84-96.

Каталог документів з політичної історії України часів гетьманування Івана Виговського у фондах Розрядного приказу Російського державного архіву давніх актів // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 38. – С. 154-166.

Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари Криму в подіях українсько-російської війни 1658-1659 рр.) // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 34. – С. 43-56.

Наслідки українсько-російської війни 1658-1659 рр. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 151-156.

До питання про царські «пункти» для Війська Запорозького 1657 р. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К.,1999. – Вип. 8. – С. 208-218.

Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року // Нова політика. – 1998. – № 1. – С. 18-24.

Конотопська битва 1659 р. // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 76-83; № 4. – С. 33-43.

Основні причини українсько-російської війни 1658-1659 рр. // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р. – К.: Знання, 1998. – С. 95-99.

Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. // Пам‘ять століть. – 1997. – № 6. – С. 2-12.

Штурм Конотопа російськими військами 28-29 квітня 1659 р. // Київська старовина. – 1997. – № 6. – С. 142-148.

Використання поетичної спадщини Т.Г.Шевченка на уроках історії України у восьмому класі // Історія в школі. – 1996. – № 1. – С. 2-22; 1997. – № 1-2. – С. 25-26.

Битви ХVII століття. Україна і європейський контекст // Військо України. – 1996. – № 1-2. – С. 32-35.

Історичні передумови українсько-московської війни 1658-1659 рр. у загальноєвропейському контексті // Ноосфера. – 1995. – № 1. – С. 29-32.

Публікації, адресовані органам влади

Міжнародні організації та ОГС в Україні: напрями співробітництва та механізми взаємодії // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер.авт.колективу) [та ін.]. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с. – С. 28-36 (у співавторстві з О.С.Врадієм)

Наукове і літературне редагування

Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. – 564 с.

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с.

Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : збірник наукових праць / За заг. редакцією канд. і. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 157-164.

Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку