>

Круглий стіл «Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у XX - XXI ст» (12 лютого 2015 р. Прес-реліз)

12 лютого 2015 року у Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбувся «круглий стіл» «Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у XX - XXI ст»  До участі у цьому науковому заході долучилися вчені ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», а також представники Міністерства закордонних справ України,  Дипломатичної академії України при МЗС України, Київського інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, інших столичних  вищих учбових закладів та журналісти. Всього було заявлено на участь понад тридцять учасників.

Відкриваючи засідання «круглого столу» вступним словом, директор ДУ ІВІ НАН України доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України А.І.Кудряченко задав напрями та тональність дискусій. Свій виступ він сконцентрував навколо значущості Ялтинської конференції 1945 р., 70-и річчя якої слугує добрим приводом до визначення позитивного її впливу на систему міжнародної безпеки у повоєнний період всесвітньої історії, так і критичного аналізу деяких застарілих підходів до перебігу й наслідків тієї конференції держав-лідерів антигітлерівської коаліції. Подальшій структуризації та інституалізації системи міжнародних відносин прислужилося створення ООН, у якому на законних підставах взяла участь й українська дипломатія. Учасникам «круглого столу» були запропоновані чотири відповідні напрями для обговорення визначеної теми.

Оригінальний погляд на значення участі Української РСР у діяльності ООН запропонувала увазі учасників заходу доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України Л.Д.Чекаленко. Основні фактори інерційності системної модернізації світового порядку визначив у своєму ґрунтовному виступі провідний науковий співробітник відділу теорії та методології ДУ ІВІ НАН України, кандидат філософських наук О.О.Шморгун. Завідувач відділу трансатлантичних досліджень ДУ ІВІ НАН України, кандидат історичних наук С.В.Толстов суттєво конкретизував перебіг дискусії, зупинившись на впливі ялтинсько-потсдамської системи на тенденції розвитку та конфлікти у євроатлантичному ареалі. Як відзначив головний науковий співробітник ДУ ІВІ НАН України, доктор історичних наук О.В.Потєхін, Ялтинська конференція була надскладною за своїми рішеннями та наслідками подією. Тому, за його баченням, у певному сенсі самі рішення, прийняті на конференції держав «Великої трійки», були кроком до неминучої «холодної війни». Питанням впливу Ялти на формування біполярного світу присвятив свій виступ провідний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії, кандидат політичних наук В.М.Розумюк. До логічного врахування у системно-структурних зсувах у біполярному та пост-біполярному світах впливів економічних, зокрема ресурсних та фінансових факторів, закликали головний науковий співробітник ДУ ІВІ НАН України, доктор технічних наук О.А.Васильєв та провідний науковий співробітник ДУ ІВІ, кандидат економічних наук О.А. Сльозко.

Звичайно, науковці-учасники «круглого столу», присвяченого еволюції міжнародних відносин, значну увагу приділили тематиці сучасних російсько-українських відносин. Зокрема, посол з особливих доручень МЗС України, кандидат фізико-математичних наук І.Є. Лоссовський виступив з повідомленням «Агресія Росії проти України як реалізація нової доктрини «обмеженого суверенітету». Вагомий внесок у дискусію з цієї проблеми, пошук шляхів адаптації  України до системи міжнародних відносин, що з ініціативи Кремля опинилася у небувалій з часів краху ялтинсько-потсдамської системи (1989-1991 рр.) кризі, зробив член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук, професор В.М.Ткаченко.

На засіданні «круглого столу» було заслухано ще чимало повідомлень як проблемного, історичного, так і краєзнавчого або регіонального характеру, що дотичні до Ялтинської конференції та її наслідків у широкому сенсі. Всі вони, як і попередні виступи, викликали жвавий відгук в учасників заходу. Розгорнуту інформацію про «круглий стіл» планує опублікувати в одному з наступних номерів журнал МЗС України «Зовнішні справи». Виступи учасників будуть видані ДУ ІВІ НАН України окремою збіркою.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

до збірника матеріалів «круглого столу» 12 лютого 2015 року

«Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у XX - XXI ст.»

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

 

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції.

Тексти статей надсилати за адресою: Тема повідомлення: «Стаття на «круглий стіл» 12 лютого 2015, прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад:  «Ivanenko-stattya»).

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. В разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 15 грн.,включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції yaltaconf@ukr.net.

Реквізити для оплати публікацій будуть вказані додатково у процесі листування.

Мова статті: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

(текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1).

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали імені та по-батькові;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в алфавітному порядку, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчена звання, посада та місце роботи.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Інформація про оформлення бібліографії:  Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : (з метод. рекомендацій з впровадження / укл.: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008) або за посиланням: http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf
Текст статті надіслати за адресою  до 1 березня 2015 року.

Завантажити прикріплення:

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://www.ivinas.gov.ua/novini/yaltynska-1945-r-konferentsiya-velykoyi-triyky-i-evolyutsiya-mizhnarodnykh-vidnosyn-u-khkh-khkhi-st.html#sigProId54e57f9d50
Перейти до початку