>

Запрошуемо вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору»

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції  «Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору» 26 вересня 2019 року.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Історико-цивілізаційні засади формування зовнішньої політики держав пострадянського простору та бачення ними свого місця у сучасній системі міжнародних відносин.
  2. Особливості зовнішньополітичного позиціонування новопосталих країн після революції 1917 р.
  3. Формування та еволюція зовнішньої політики Росії: історична ретроспектива та сучасність.
  4. Зовнішня політика нових незалежних держав у сучасних умовах.
  5. Інтеграційні проекти на пострадянському просторі в регіональному та глобальному контекстах.
  6. Значення економічного та соціокультурного чинників для формування зовнішньополітичного курсу пострадянських країн.
  7. Пострадянський простір як арена зіткнення геополітичних та геоекономічних інтересів великих держав.

Робочі мови: українська, російська.

Місце проведення: м. Київ, вул. Леонтовича, 5, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Зала засідань Вченої ради (1 поверх, к. 105)

Початок роботи:  10-00

Початок реєстрації:  09-30

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 19 вересня 2019 р., за адресою ivi_konf@ukr.net (зразок заявки додається).

Організаційний внесок складає 70 грн. (включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції, її пересилання заочним учасникам, витрати на каву-брейк). Організаційний внесок сплачується поштовим переказом: 01030, м. Київ, поштове відділення Київ-30 (вул. Б.Хмельницького,44), «до запитання Стельмах Вікторії Олександрівні». Проїзд та проживання оплачуються учасниками самостійно.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей (інформація щодо оформлення та оплати статей додається) надсилати до 10 жовтня 2019 р., за адресою ivi_konf@ukr.net. Текст статті (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань. Обсяг статті – до 20 000 знаків (0,5 д.а.). Детальніше див. вимоги щодо оформлення статей.

Інформація за тел.: 067 938 49 26 Стельмах Вікторія Олександрівна;

ЗАЯВКА на участь у Міжнародній науковій конференції «Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору» 26 вересня 2019 р.

Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 70 грн. надіслати за адресою  ivi_konf@ukr.net до 19 вересня 2019 р.. Тема повідомлення: «Заявка на участь у конференції 26 вересня 2019 р., прізвище автора». Файл із заявкою та квитанцією назвати прізвищем автора латиницею (наприклад: «Ivanenko-zayavka») (форму заявки можна скопіювати).

Прізвище, ім’я, по батькові

                                            

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/аспірантури

(повна назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), e-mail

 

Форма участі

(очна/заочна )

 

Повна назва доповіді

 

Назва запланованої секції

(напряму)

 

Потреба в технічних засобах (ПК, мультимедіапроектор, інше).

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ до збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі наступні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями; актуальність дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; мета статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; основні висновки та перспективи подальших досліджень; список використаних джерел та літератури.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до друку статті, якість та зміст яких не відповідають науковим критеріям та оформлені неналежним чином.

Тексти статей надсилати за адресою: до 10 жовтня 2019 р. Тема повідомлення: «Стаття на конф. 26 вересня 2019 р., прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора латиницею (наприклад:  «Ivanenko-stattya»).

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. У разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 30 грн., включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції: . Файл з квитанцією називати прізвищем автора, латиницею (наприклад:  «Ivanenko-kvitansya»).

Внесок за публікацію сплачується поштовим переказом: 01030, м. Київ, поштове відділення Київ-30 (вул. Б.Хмельницького,44), «до запитання Стельмах Вікторії Олександрівні».

Мова статті: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

Текст у форматі  doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

У тексті лапки «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

 

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст статті (абзац – відступ 1,25, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання в тексті у квадратних дужках [3, с.5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1), «Відомості про автора»: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку