>

Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми війни і миру в історії країн Європи» відбудеться 26 березня 2020 року

Вельмишановні колеги !

Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми війни і миру в історії країн Європи», яка відбудеться 26 березня 2020 року.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Проблема війни і миру у світовій політиці.

2. Типи, рівні та форми воєнних конфліктів. Участь країн Європи у війнах та конфліктах.

3. Криза європейської безпеки та перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі.

4. Інформаційні та гібридні війни як елементи політико-ідеологічної конфронтації.

Мови проведення: українська, англійська, російська.

Місце проведення:  Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»  м. Київ, вул. Леонтовича, 5.  Початок роботи: 10-00. Початок реєстрації: 9-30.

Заявки на участь у конференції надсилати до 22 березня 2020 р. на електронну скриньку (зразок заявки додається).

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей (в електронній формі). Тексти статей надсилати до 31 травня 2020 р., на електронну скриньку (інформація щодо оформлення статей додається).

Організаційний внесок становить 100 грн. (включно з організаційними витратами на проведення конференції, виданням програми конференції, її пересиланням заочним учасникам, витратами на каву-брейк). Організаційний внесок сплачується переказом на карту Приватбанку 4149 4393 0012 1229 (Пугачова-Лакішик Дар’я Володимирівна).

Контактні особи: Лакішик Дмитро Михайлович (097) 946 73 75, Пугачова-Лакішик Дар’я Володимирівна (096) 341 12 49

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми війни і миру в історії країн Європи», 26 березня 2020 року

Прізвище, ім’я , по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи/аспірантури (повна назва організації)  
Посада  
Поштова адреса для направлення матеріалів конференції  
Контактний телефон, e-mail  
Форма участі (очна/заочна з публікацією, очна/заочна без публікації)  
Назва запланованого напряму (секції)  
Назва доповіді  

 

Заповнену заявку надіслати на електронну скриньку до 22 березня 2020 р.

Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 26 березня 2020 року, прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka»).

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

до збірника матеріалів  Всеукраїнської наукової конференції  «Проблеми війни і миру в історії країн Європи», 26 березня 2020 року

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, англійською, російською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті рекомендовано структурувати за такими елементами:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- викладення основного матеріалу (результатів дослідження) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції. Тексти статей надсилати на електронну скриньку . Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 26 березня 2020 року, прізвище автора». Файл з текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-stattya»). Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації.  Мова статті: українська, англійська, російська. Технічні вимоги: Текст у форматі doc. Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 1,5 см. Абзац – відступ 1,25. Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.). Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали; нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті,текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Cписок використаних джерел і літератури» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, електронна адреса, контактний телефон.

Увага: Оформлення бібліографії ЛИШЕ згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

 Інформація про оформлення бібліографії:  http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

Текст статті надсилати на електронну скриньку до 31 травня 2020 р.

Перейти до початку