>

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.)», яка відбудеться 14 квітня 2023 року

Державна установа «Інститут Всесвітньої історії Національної академії наук України» запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.)», яка відбудеться 14 квітня 2023 р.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Австралія і Океанія у регіональних геополітичних трансформаціях і викликах початку ХХІ ст..
  2. Імперативи соціально-економічного та культурного розвитку Австралії і Океанії в у 2001-2018 рр..
  3. Проблеми та перспективи співпраці України з державами Океанії та Австралією.

У зв’язку з обмеженнями на проведення публічних заходів Міжнародна наукова конференція відбудеться 14 квітня 2023 р. в онлайн режимі (у формі заочної участі).

Мови проведення: українська, англійська.

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 1 квітня 2023 р. за адресою . Організаційний внесок не сплачується.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати  до 25 квітня 2023 р. за адресою . Публікація безкоштовна.

Детальніша інформація за тел.: (066) 742-88-57 – Вєтринський Ігор Михайлович; (098) 214-69-18, (063)  499-72-86 – Дронів Вікторія Вікторівна.

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науковій конференції

«Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.)», яка відбудеться 14 квітня 2023 р.

Прізвище, ім’я , по-батькові

                         

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/аспірантури (повна назва організації)

 

Посада

 

Рік навчання (для здобувачів та аспірантів)

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), e-mail

 

Назва запланованого напряму (секції)

 

Повна назва доповіді

 

 

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей, а також його розміщення на сайті Інституту. Тексти статей надсилати до 25 квітня 2023 р. за адресою . Публікація безкоштовна.

Текст статті (з УДК, анотацією та ключовими словами українською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань. Обсяг статті – до 20 000 знаків (0,5 д.а.).

Детальніша інформація за тел.: (066) 742-88-57 – Вєтринський Ігор Михайлович, (098) 214-69-18, (063)  499-72-86 – Дронів Вікторія Вікторівна.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською та англійською  мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу  дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Унікальність статті має складати не менше 80%.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до друку статті, якість та зміст яких не відповідають науковим критеріям та які не оформлені належним чином.

Тексти статей надсилати за адресою: . Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 14 квітня 2023 р., прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад:  «Ivanenko-stattya»).

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову  в публікації.

Мова статті: українська, англійська.

Технічні вимоги:

Текст у форматі  doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 2,5 см.

Абзацний  відступ – 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

У тексті лапки «», коротке тире «–», апостроф «’».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал по ширині (абзацний відступ – 1,25) текст анотації та курсивом ключові слова українською мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал по ширині (абзацний відступ – 1,25) текст анотації та курсивом ключові слова англійською мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзацний відступ – 1,25,  кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5);

6) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал по ширині напівжирним «Використані джерела та література»,  кегль 12;

7) нижче сам список (міжрядковий інтервал – 1, кегль – 12) у порядку використання джерел та літератури в статті, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Текст статті надсилати за адресою:   до 25 квітня 2023 р.

 

Перейти до початку