>

Міжнародна наукова конференція «Стратегії партнерства і співробітництва в контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин»

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Стратегії партнерства і співробітництва в контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин», яка відбудеться 31 березня 2015 року

Напрями роботи конференції:

  1.  Феномен стратегічного партнерства у міжнародно-політичних процесах.
  2.  Роль міжнародних організацій у розвитку міждержавної взаємодії: історія та сучасність.
  3.  Історичний досвід міждержавного співробітництва та партнерства: проблеми і тенденції.

Мова проведення: українська, російська, англійська

Організатори: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ»

Місце проведення:

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ»

м. Київ, вул. Леонтовича, 5

Початок роботи: 10-00                

Початок реєстрації: 9-00

Заявки на участь у конференції надсилати до 20 березня 2015 р. (включно), за адресою (зразок заявки додається).

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати до 17 квітня 2015 р., за адресою (інформація щодо оформлення та оплати статей додається).

Організаційний внесок складає 50 грн. (включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції, її пересилання заочним учасникам, витрати на каву-брейк). Організаційний внесок сплачується поштовим переказом: 01030, м. Київ, поштове відділення Київ-30 (вул. Б.Хмельницького, 44), «до запитання Пугачовій Дар`ї Володимирівні».

Заявки на участь у конференції та відскановану копію переказу організаційного внеску відправляти на адресу електронної пошти: .

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Інформація за тел.: +38-096-341-1249, Пугачова Дар`я Володимирівна

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науковій конференції

«Стратегії партнерства і співробітництва в контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин»,

31 березня 2015 року

Прізвище, ім’я , по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/аспірантури (повна назва організації)

 

Посада

 

Поштова адреса для направлення матеріалів конференції

 

Контактний телефон, e-mail

 

Форма участі (очна/заочна з публікацією очна/заочна без публікації)

 

Назва запланованого напряму (секції)

 

Назва доповіді

 

Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 50 грн. надіслати за адресою до 20 березня 2015 р.

Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 31 березня 2015 р., прізвище автора». Файл із заявкою та відскановану квитанцію називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka», «Ivanenko-orgvnesok»).

Вимоги щодо оформлення статей

до збірника матеріалів

Міжнародної наукової конференції

«Стратегії партнерства і співробітництва

в контексті акуальних проблем всесвітньої історії та

міжнародних відносин»,

31 березня 2015 року

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції.

Тексти статей надсилати за адресою: . Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 31 березня 2015 р., прізвище автора». Файл із текстом статті та відсканованою квитанцією про оплату називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-stattya», «Ivanenko-kvytanciya»).

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. У разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 25 грн., включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції: .

Реквізити для оплати публікацій будуть вказані додатково у процесі листування. 

Мова статті: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали; нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в алфавітному порядку, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Інформація про оформлення бібліографії:  Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : (з метод. рекомендацій з впровадження / укл.: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008) або за посиланням: http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf

Текст статті надсилати за адресою до 17 квітня 2015 р.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку