>

TSAPKO Oleg Mykhailovich

Oleg Mykhailovich Tsapko, born in 1968.

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, associate professor

Specialty: political history specialist in Ukraine and countries of the Central Asian region.

Sphere of scientific interests: history of modern countries of the Central Asian region, transformational processes in modern China, confessional relations in modern Ukraine, history of international and international legal relations.

Закінчив історичний факультет Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника в 1994 р., аспірантуру при кафедрі Історії України Національного педагогічного університету ім. В. Стефаника в 1997 р. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність товариства «Просвіта» в Україні в 1891-1914 рр.» за спеціальністю: 07.00.01 – історія України, а у 2008 році присвоєне звання доцента.

З 1998 по 2004 р. перебував на державній службі в Апараті Верховної Ради України на посаді помічника – консультанта народного депутата України (7-й ранг 4-ої категорії державного службовця). Був членом робочих груп з розробки 56 законопроектів, серед яких Закони України «Про вищу освіту», «Про роботу технопарків», «Про лізинг», «Про науково-технічну діяльність», «Про гуманітарну допомогу навчальним закладам початкової освіти» тощо.

З 2004 по 2015 р. працював в Національній академії внутрішніх справ: доцент кафедри загально-юридичних дисциплін, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, професор кафедри філософії права та юридичної логіки, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, професор цієї кафедри.

З 1.09.2015 р. викладач юридично-психологічного факультету НАВС на умовах погодинної оплати праці.

З 11.02 .2016 р. - провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держава ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких 1 колективна монографія, учасник понад 26 наукових, у тому числі міжнародних, заходів.

Основні публікації:

Монографії у співавторстві

1. Цапко О.М., Кафарський В.І., Гениик М.П., Петренко Б.М. // Політична система України. Сучасний стан та перспективи розвитку (за заг. ред. Кафарського В.І.). – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 456 с.

Підручники та навчальні посібники

2. Цапко О.М. Антропологічний аспект культури // Культурологія: навч. посіб. [В. В. Павленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології, Каф. гуманіт. дисциплін. – К. : КНТ, 2010. – С. 40-55.

3. Цапко О.М. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть // Історія української культури: навч. посіб. / П.С. Прибутько, Л.М. Дубчак, Т.В. Гороховська та ін. / за заг. ред. О.М. Цапка. – К.: КНТ, 2010. – С. 129-187.

Брошури

4. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» в галузі кооперації та господарського виховання українського народу в кінці ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання, 1998. – 28 с.

5. Цапко О.М. Становлення та розвиток просвітницького руху у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Знання, 1998. – 22 с.

6. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» у формуванні національної свідомості населення України. – К.: Знання, 1998. – 18 с.

Енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники

Цапко О.М. Авторитаризм (С. 13), Альтернативні санкції (С. 47), Апартеїд (С. 56-57), Бюрократія (С. 83-84), Гіпотеза фрустрації-агресії (С. 125), Гроцій Гуго де Грот (С. 129-130), Живе право (С. 262-263), Модернізація (С. 578), Подолинський Сергій Андрійович (С. 713), Сепаратизм (С. 911), Соціальний контроль (С. 931-933), Соціологія злочинності (С. 935-937), Шовінізм (С. 1081) // Міжнародна поліцейська енциклопедія у 8-ми - Т.8.- К.: АТІКА, 2014.- 1728 с.

Статті

7. Цапко О.М. Кость Паньківський – видатний діяч українського громадсько – політичного руху // Розбудова держави. – 1997. – № 3. – С.41-46.

8. Цапко О.М. Політична спрямованість діяльності товариства «Просвіта» в Україні // Людина і політика. – 1998. – № 4. – С. 23-29.

9. Цапко О.М. Діячі «Просвіти» – речники українського національно-визвольного руху // Наукові записки з історії України. – Вип. 3, 1996. – С. 32-36.

10. Цапко О.М. Діяльність товариства «Просвіта» у сфері розвитку української освіти // Рідна школа. – 1999. – № 1. – С. 34-39.

11. Цапко О.М. Боротьба радянської тоталітарної системи із українським дисидентським рухом в 60-70-их рр. ХХ століття // Наукові записки з української історії. – Тернопіль: В-во АСТОН. – 2006. – С. 310-316.

12. Цапко О.М. Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно-комуністичним рухом // Науковий вісник ДНУВС. – 2006. – № 4. – С. 123-131.

13. Цапко О.М. Становлення і утвердження сталінської тоталітарної системи в СРСР та її наслідки для України//Людина і політика. – 2008. – № 2 (37). – С. 35-49.

14. Цапко О.М. Зовнішньополітична спрямованість української козацько – старшинської еліти на зламі XVII – XVIII століть // Вісник Полісся. – 2008. – С. 45-54.

15. Цапко О.М. Роль УАПЦ у формуванні моральних цінностей української нації // Право і моральність. Збірник наукової конференції ЛУВС. – Івано-Франківськ: Плай. – С. 267-279.

16. Цапко О.М. Українська православна церква як суб’єкт державно-політичних відносин у період гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2012. – вип. 67. – С. 304-313.

17. Цапко О.М. Ідея українського народовладдя в теоретичній спадщині діячів Центральної Ради // Науковий вісник НАВС. – 2013. – № 3. – С. 21-29 .

18. Цапко О.М. Українська православна церква як суб’єкт державно – політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник. – 2013. – № 67. – С. 304-313.

19. Цапко О.М. Філософсько-соціологічна концепція Р. Паунда // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – К., 2013. – С. 235-237.

20. Цапко О.М. Теорія «раціональної бюрократії» в теоретичній спадщині М. Вебера //Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Збірник матеріалів V міжнародної науково-теоретичної конференції. – К., 2013. – С. 256-265.

21. Цапко О.М. Політика Української Центральної ради щодо автокефалії Української православної церкви // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 488-494.

22. Цапко О.М. Політика радянського керівництва щодо української автокефальної православної церкви // Держава і право Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 467- 473.

23. Цапко О.М. Ідея помісної церкви у поглядах В. Липківського та В. Щептицького (по матеріалах листування) // Віче. –2014. – № 3. – С. 23-29.

24. Цапко О.М. Мета і пріоритети реформування політичної системи України // Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації. – Збірник матеріалів круглого столу. – К., 2014.– С. 90-94.

25. Цапко О.М. Міжконфесійні відносини у сфері національної безпеки сучасної України // Матеріали науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». 25-26 листопада 2016 р. – К.: Інститут управління державної охорони України КНУ ім. Тараса Шевченка. – с. 316-319.

Володіє французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

 

 

Перейти до початку