>

SLYOSKO Olena Aleksandrovna

Slyosko Olena Oleksandrivna, born in 1963

Senior Research Fellow. Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: economist-internationalist, specialist in problems of market relations of post-soviet countries, international monetary and financial relations, TNCs.

Sphere of scientific interests: research of historical conditions of formation and regulation of the markets of post-Soviet countries, in particular, the Central Asian region. The Silk Road: The Opportunities of the Present.

Закінчила МПІ (зараз Московська Академія Друкарства) у 1985 р. У 1997 році закінчила аспірантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України з відривом від виробництва, захистила кандидатську дисертацію «Валютно-фінансові відносини України з державами Середньої Азії в період трансформації економіки». Закінчила докторантуру у 2011 р. без відриву від виробництва.

Працювала:

1985 – 1987 – Кишинівський Поліграфкомбінат – економіст (Молдова)

1987 – 1989 – Луцька типографія – економіст.

1989 – 1993 – Таджикська Академія Наук СОПС – лаборант відділу територіального прогнозування (вступ в аспірантуру) ( Таджикістан).

1993 – 1994 – Державний Комітет  по  статистиці (Таджикістан) – спеціаліст 1 категорії відділу міжнародної фінансової звітності.

1994 – 1996 – Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України – заступник головного бухгалтера, переведення до аспірантури.

1997 – 1999 – науковий співробітник відділу міжнародних фінансових відносин ІСЕМВ НАН України.

1999 – 2002 – старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансових відносин ІСЕМВ НАН України.

2002 – 2012 – провідний науковий співробітник відділу міжнародних фінансових відносин ІСЕМВ НАН України.

2012 – 2014 – в.о. завідувача відділом міжнародних фінансових відносин ІСЕМВ НАН України.

З 2014 – провідний науковий співробітник відділу ННД Інституту всесвітньої історії НАН України

Координатор міжнародного проекту CEUUN від України – 2005-2007 рр.

Координатор міжнародного проекту PRORES 7 FP EU від України – 2011-2015 рр.

Член Спеціалізованої вченої  Ради з захисту кандидатських дисертації зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини Маріупольського Державного Університету.

Член редколегії міжнародного наукового журналу Transition Study Revue  з  2005 р.

Нагороджена медаллю Ватикану за встановлення культурних та наукових зв’язків  Україна – Італія (2007 р.).

Автор понад 220 публікацій, в тому числі 1 індивідуальної, 2 монографій у співавторстві та 8 колективних монографій, учасник понад 30 міжнародних та понад 120 вітчизняних наукових заходів. 

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Сльозко О.О. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Монографія / О.О. Сльозко. – К., LAT & K, 2014. – 348 с.

Монографії у співавторстві

1. Сльозко О.О., Панфілова Т., Терещенко С. Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи: монографія/ О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН  України, 2013. –  194 с.

2. Сльозко О.О., Міщенко А.Г., Вакуленко Є.В. Глобальні інноваційні стратегії ТНК – локомотив сучасної світової економіки // Монографія. – К.:LAT&K, 2014. – 180 c.

Колективні монографії

1. Сльозко О.О. Стан державних фінансів та перспективи розвитку бюджетної системи України з урахуванням фінансових обмежень та макроекономічних ризиків у посткризовий період. Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – 244 с. – С. 162-183.

2. Сльозко О.О., Плотніков О.В. Глобальна макроекономічна політика США як світового лідера / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. //  Монографія. США і світ ХХI століття (пам’яті Є.Камінського).  Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2012. – 620 с. – С. 483-493.

3. Сльозко О.О. Вступ; Р.1 Проблеми адаптації валютно-фінансових систем ризикових економік в межах світових інтеграційних процесів, пп. 1.1. Сутність та сучасні тенденції валютно-фінансової адаптації ризикових економік; Р.2 Взаємовідносини ризикових економік з міжнародними фінансовими організаціями, пп. 2.3. Співробітництво між Україною та МВФ;Р.3 Концептуальні основи розгортання кризових явищ у світовій валютно-фінгансової системі, пп. 3.2. Вплив глобальних фінансових ризиків в умовах адаптації валютно-фінансових систем ризикових економік ;Р.4 Валютно-фінансова політика України під впливом тенденцій світового економічного розвитку, пп. 4.4. Фінансова політика в Україні під впливом тенденцій економічного розвитку / Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / Монографія – К.: LAT&K, 2011. – 214 с. – С. 6-9; 9-28; 89-93; 125-141; 172-189.

4. Slozko O.O. Introduction, Chapter 4.3.1. Uranium deposits.energy sector of Ukraine. Nuclear energy and its impact on environment; Chapter 4.8. Communication technologies of  Ukraine; Chapter 5.2. transformation processes in the development of agro- industrial complex; Chapter 5.7 Protection and the rational use of natural resource potential; Chapter 6.2. Fiscal, monetary and pricing policies. Sustainable development / Monograph. Executive editor Olena Slozko/ Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World economy  and International relations, National University of Food technologies, University of Szczecin, Vilnius University. – LAT&K, 2013. – Bibliogr. – Iliustr. 534 p. – с. 8-11, 385-389, 443-445, 465-468, 477-478.

5. Gurkovsky V., Slozko О.  The economic feasibility study of the mercury-free technology application to food industry / Population.  V.Gurkovsky, O.Slozko // Monograph. – К.: National University of Food Technologies, 2012. – 258 p. –c. 23-29.

6. Slozko О., Kovach V. Enterprises ecologization as a priority development of management production processes on the modern stage of economic development / O.Slozko, V.Kovach / Restructuring: theory & practice. Monograph. – Kyiv – Kaunas – Szczecin.: National University of  Food Technologies, Institute of world economy and international relations, University of Szczecin, Vilnius University. – K.: Kondor, 2012. – 252 p. – С.116-131.

7. Сльозко О.О. Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталів в умовах глобалізації / Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Монографія. За заг. Ред.. д.е.н., проф. О.І. Рогача. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 351 с. – с. 199-233

8. Сльозко О.О. Концептуальні засади світової фінансової системи; Тенденції розвитку світової фінансової системи: реалії сучасності; Трансформаційні процеси світової фінансової системи  // Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія / за заг. ред. к.е.н., с.н.с., О.О. Сльозко, к.е.н., с.н.с.,Т.О. Панфілової, к.е.н. С.В. Терещенко. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – 358 с. – С. 3-86.

Підручники, навчальні посібники

1. Транснаціональні корпорації : навчальний посібник / В.В. Рокоча, О.В. Плотніков, В.Є. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2001. – 304 с. – (Modus vivendi).

2. Сльозко О.О., Рубцова М. Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Рубцова, О. О. Сльозко. – К. : Освіта України, 2010. – 384 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 369-372 (55 назв) та в кінці тем. – Дод.: с. 373-383.

Cтатті

1. Сльозко О. О. Інформаційні впливи як головний інструмент здійснення трансферу економічної кризи / О. О. Сльозко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. Спец. Вип.: Державне антикризове управління національною економікою : світовий досвід та проблеми в Україні : матеріали наук. конф., 14-15 квітня 2010 р. / [голова редкол. І. Й. Малий]. – 2010. – С.128-131

2. Slozko О. G20 is a new stability stone on the world economy //  Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 91. Частина II (у двох частинах) / К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 5 – 17.

3. Slozko О. Andrey Kalugin, Satoru Komatsu, Shinji Kaneko: «Citizens» perception of past environmental damage and liability in countries with transition: evidence from Kemerovo, Russia Transition Studies Review, № 172. Environment, climate and global warming. – Vienna, 2010. – P28 – Q56 – Q58

4. Слезко Е.А. Жизненность системных реформ в переходных экономиках с позиции теорий экономических циклов // Збірник наукових праць. – Вип. 64/ відп. Ред. В.Є. Новицький / К.: ІСЕМВ, 2010 . – С. 50-67.

5. Сльозко О.О. Валютна інтеграція – ознака глобалістичних  тенденцій у сучасному світі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Науковий журнал / Головний редактор  О.П. Степанов – К.: НАУ, № 1. – 2010. – С. 27-39.

6. Сльозко О.О. Проблеми та ризики функціонування глобальної економічної системи // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва».  Збірник праць Університету ім.В.Н. Каразіна, м. Харків, 2011. – С. 24-30.

7. Сльозко О.О. Трансформація глобальної фінансової системи після кризи 2008-2009 рр. Инвестиционно – инновационная стратегия развития развития экономики в условиях глобальной экономической системы. Сб. «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности», Університет м. Маріуполь, 2011. – С. 22-34.

8. Сльозко О.О. Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи .Стратегії і механізми регулювання промислового розвитку концепції соціально-економічного розвитку регіонів і умовах викликів глобалізації / Збірник наукових праць, Том 2, Донецьк, 2011. – С.398-401.

9. Сльозко О.О. Управляемость финансового рынка и денежно-кредитная политика в периоды кризиса. Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли №3-4, 2011, Астана, Казахстан, – С. 38-46.

10. Slozko О. Impact of global integration  process on the economic situation in Ukraine.The financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm,Bucharest (Romania) Timisoara. Jornal of Economics, CNCSIS, 2011. – Р. 57-64.

11. Сльозко О.О. Обновление принципов и усиление экономических стандартов в Украине: адаптация к нормам природоохранного законодательства ЕС. Энергоэффективность  экономики и экологическая безопасность: теория и практика – Кемерово (Россия), 2011. – С. 34-41.

12. Сльозко О.О. Посткризові ризики сучасної світової фінансової системи. Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД – Одеса, 2011. – С. 18-22.

13. Сльозко О.О. Регулювання фінансового ринку  у посткризовий  період в країнах СНД. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных  трудов 5 Международной школы-симпозиума АМУР – 2011, Севастополь, 12-18 сентября 2011 г./отв. ред. М.Ю. Куссый,  А.В. Сигал – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 38-52.

14. Сльозко О.О. Заходи по зміцненню і підвищенню ефективності системи фінансової безпеки України//Науковий журнал «Інтелект XXI» №1/2, Донецьк, 2012. – С. 87-96.

15. Сльозко О.О. Пpоблеми країн СНД в процесі трансформації глобальної фінансової системи та фінансова безпека //Дослідження міжнародної економіки:Збірник наукових праць №1(70), 2012. – 194 с. – С. 35-43.

16. Slozko О., Pelo A. The  electronic  payments  as  a  major  factor  for  further  economic  development  /  Olena  Slozko,  Anna  Pelo  // Economics and Sociology, 2014, Vol. 7, No 3, pp. 130–140.

17. Редзюк Е.В., Слезко Е. А. Влияние рынка ценных бумаг на потребительское поведение населения Украины // Інтелект 21 століття. - № 2, 2014. – С. 71-78.

18. Сльозко О.О., Кузнецова Н. Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM // Інтелект XXI века. – № 3, 2014. – С. 34-42.

19. Сльозко О.О. Нові тенденції розвитку ТНК: фінансові та інноваційно-інвестиційні процеси в Україні // Інтелект XXI века. – № 3, 2014. – С. 12-19

20. Сльозко О.О. Оцінка положень Угоди про Асоціацію України з ЄС на ринку фінансових послуг // Трансформація сучасної системи  міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму. Зб. наукових праць, відп. ред. Міщенко/ К.: КУТЕП, 2014. – С. 135-150 с.

21. Сльозко О.О. Вплив рішень МВФ про кредитування на демократизацію суспільства : компаративний аналіз // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 311-317.

Володіє англійською, російською вільно; литовською і таджикською для спілкування та опрацювання наукової літератури.

Електронна адреса:

Перейти до початку