>

RUDAKOV Pavel Mykolayovich

Rudyakov Pavel Mykolayovich, born in 1956.

Senior Research Fellow. Doctor of Philology, Professor.

Specialty: Slavist, expert in the history and culture of the Balkan countries.

Sphere of scientific interests: history of the southern Slavs, comparative studies.

Закінчив славістичне відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1980 р.

Закінчив аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в 1984 р. з відривом від виробництва. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-хорватські літературні зв’язки у ХІХ-ХХ ст.» за спеціальністю 10.01.03 – історія слов’янських літератур у 1984 р.

1995 р. в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України захистив докторську дисертацію на тему: «Югославський (сербський та хорватський) історичний роман другої половини ХХ ст.: особливості історичної концепції та оповідної структури» за спеціальністю 10.01.04 – компаративістика.

З 1980 до 1994 р. працював в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України на посадах старшого лаборанта, аспіранта, молодшого наукового співробітника, ученого секретаря Інституту, старшого наукового співробітника, ученого секретаря Відділення зарубіжних літератур.

З 1994 до 2003 р. – старший науковий, провідний науковий співробітник, завідувач відділу Європи, головний науковий співробітник в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

У 2003 – 2005 рр. – завідувач відділу Європи та європейської інтеграції в Національному інституті стратегічних досліджень.

З 2005 до 2014 р. – професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член спеціалізованих учених рад Д 26.001.15 та Д 26.001.39 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Голова Товариства дружби «Україна – Сербія». Заступник голови Федерації товариств дружби із зарубіжними країнами.

Автор понад 420 публікацій у виданнях України, Росії, Сербії, Чорногорії, Хорватії, Польщі, Австрії, Великої Британії, в тому числі 5 індивідуальних монографій та 1 навчального посібника, учасник понад 30 міжнародних та понад 120 вітчизняних наукових заходів. 

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Рудяков П.М. Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ- ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1987. – 134 с.

2. Рудяков П.М. Історія як роман. – К.: Наукова думка, 1994. – 257 с.

3. Рудяков П.М. «В службу и вечное подданство…». Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия на украинских землях (1751-1764). – К.: АртЭк, 2001. – 175 с.

4. Рудяков П.М. Переселення сербів до Росії у ХУІІІ ст. – Белград, Вид-во «Службени лист СР Югославії», 1995. – 183 с. (сербською мовою).

5. Рудяков П.М. Історія як роман. – Белград, Фонд Вука – Матиця Сербська, 2000. – 157 с. (сербською мовою).

Брошури:

1. Рудяков П.М. Європейський Союз після розширення. – К.: НІСІ, 2005. 

2. Рудяков П.М. Ідея Краси-гармонії та образ жінки у творах Іво Андрича. – К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2006.

Підручники, навчальні посібники

1. Рудяков П.М. Між вічністю і часом. Життя і творчість Іво Андрича». – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 143 с.

2. Рудяков П.М., Яровий В.І. (керівник), Ілюшин І.І. та ін. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). – К., Либідь, 2001. – 630 с. (2-е видання – 2005, 3-е видання – 2009).

Доповіді на міжнародних з’їздах славістів

1. Рудяков П.М., Жулинський М.Г, Дончик В.Д. Український радянський роман у контексті сучасного слов’янського роману. – Х Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К.: Наукова думка, 1988. – 154-176 с.

2. Рудяков П.М. Мовчання героя у прозі Іво Андрича. – ХІV Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К. 2008. – 192-208 с.

 3. Рудяков П.М. Українське слов’янське літературознавство: підсумки, сучасний стан, перспективи. – ХV Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янські літератури. Доповіді. – К., 2013. – 144-161 с.

Статті:

1. Рудяков П.М. Євроінтеграційні перспективи України і Туреччини: геополітичний і цивілізаційний аспекти. – Геополітика – безпека – тероризм: Збірник статей. – Бішкек, 2006. – С. 107-115.

2. Рудяков П.М. Три врсте причања и ћутања код Андрићевих јунака. - Три типи говоріння й мовчання в Андричевих героїв. – У зб.: Тези та резюме Міжнародної наукової конференції. – Белград, 2011. – С.75-76 (сербською мовою).

3. Рудяков П.М. Crnogorci u Ukrajini I Rusiji (ХУІІІ – pocetak ХІХ veka). - Чорногорці в Україні та Росії (ХУІІІ – початок ХІХ ст.). – У зб.: Росія і Балкани протягом останніх трьох століть. Матеріали Міжнародної наукової конференції – Подгориця, Інститут історії Чорногорії, 2012. – С. 98-119 (чорногорською мовою).

4. Рудяков П.М. Три врсте причања и ћутања код Андрићевих јунака. - Три типи говоріння і мовчання у героїв Іво Андрича. – У зб.: Сербська проза ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової славістичної конференції. – Белград, Міжнародний славістичний центр, 2012. – С. 114-123 (сербською мовою).

5. Рудяков П.М. Гуманітарний базис української демократії. – У зб.: Наука. Влада. Політика. Вип. 2. – К., Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2011. – С.165-174.

6. Рудяков П.М. Багатомовність як мовно-культурний феномен. – У зб.: Проблеми етнонаціонального розвитку України. – К., Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2011. – С.87-98.

7. Рудяков П.М. Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011). – У зб.: Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. – К., Національна Академія наук України.., 2011. – С.183-190.

8. Рудяков П.М. Боротьба канонічної церкви проти розколів і смути: досвід Сербії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). – У зб.: Українська Православна Церква на межі тисячоліть. Документи і матеріали. – Київ, Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. – С. 163-174.

9. Рудяков П.М. Альтернативные маршруты обновления идентичности для суверенного   Киева (цивилизационно-языковой аспект). – Сборник научных трудов Института филологии Университета им. Адама Мицкевича в Познани. – Познань, 2013. – С. 209-222.

10. Рудяков П.М. Сербская литературно-критическая мысль 60-80-х гг. ХХ века в украинской рецепции. – В сборнике научных трудов Института литературы и искусства Сербской Академии наук и искусств. – Белград, 2013. – С. 114-132.

11. Рудяков П.М. Модернізаційні практики і моделі у глобалізованому світі, що інтегрується // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 7-14.

12. Рудяков П.М. Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 193-209.

Наукове і літературне редагування

1. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с.

2. Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с.

Про Рудякова П.М. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Вікіпедія – режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

2. Юніонпедія – режим доступу: uk.unionpedia.org/i/.

3. Літературознавча енциклопедія. – За ред. Ю. Коваліва / К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – Т.2. –  «Славістика».

4. Библиографија Иве Андрића (1911-2011). – Београд – Нови Сад, 2011. – №№ 5955, 6499, 6866, 8368, 11447, 12013, 13550-13567.

Володіє, сербською, хорватською та російською (вільно), англійською, польською (пасивно) мовами.

Електронна адреса:

More in this category:

Перейти до початку