>

ZELENKO Galina Ivanivna

Zelenko Galyna Ivanivna.

Senior Research Fellow. Doctor of Political Science, Professor.

Specialty: political scientist, specialist in political institutes and processes, development of the Visegrad countries.

Sphere of scientific interests: processes of political modernization and political institutionalization in Ukraine and CEE countries.

Закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (з відзнакою) в 1993 р., аспірантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України за спеціальністю «Політичні інститути та процеси (з відривом від виробництва) у 2000 р. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Україна – Польща: моделі політичної модернізації» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси). У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії та політології

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та країн Вишеградської групи) за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2014 р. – присвоєно вчене звання професора за цією ж спеціальністю.

2001 р. – стажування у Варшавському університеті (Польща);

2004 р. – стажування у Центрально-східноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина).

2007 р. стажування в Європейському парламенті (м. Брюссель, Бельгія).

З вересня 2000 р. до цього часу на посадах молодшого, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Інституту (2006-2012 рр.), провідного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

З вересня 2005 р. – робота за сумісництвом на посаді доцента, з 2009 р. – професора кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; професора кафедри політології НПУ ім. М. Драгоманова.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України».

Лауреат премії НАН України для молодих вчених «За кращу наукову роботу» (2004 р.) за монографію «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України». – К.: Критика, 2003. – 215 с.

Член Міжнародної Асоціації політичної науки (IPSA), Американської асоціації політичної науки, Канадської асоціації політичної науки, Асоціації політичних наук України.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) політичних наук Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член комісії з євроінтеграції Президії НАН України.

Член редколегії журналів: Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України; Політологічний вісник НПУ ім. М. Драгоманова; Общество: политика, экономика, право; Теория и практика общественного развития; Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Політологія», Нова парадигма.

Автор понад 100 публікацій, в тому числі 1 індивідуальної і 14 колективних монографій, учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Зеленько Г.І. «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України / Монографія. – К., Критика, 2003. – 215 с.  

2. Зеленько Г.І. «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи / Монографія. – К., Знання України, 2007. – 336 с.

Колективні монографії

1. Зеленько Г.І. Українсько-польські відносини – гарант стабільності у центрально-східноєвропейському регіоні / Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 220-254.

2. Zelenko G. Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie // Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Monografie a Studie. Polackova Z. (ed.): Bratislava: Vydavatelstvo SAV, 2005. – 454 s. – 449-454.

3. Зеленько Г.І. Громадянське суспільство в країнах ЦСЄ / Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с. – 284-318.

4. Зеленько Г.І. Політична еліта в країнах Центрально-Східної Європи / Політика в особах. Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С. 321-342.

5. Зеленько Г.І. Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні / Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П. П. Кононенко. – К., ННДІУ, 2009. – 204 с. – С. 83-91.

6. Зеленько Г.І. Державна влада і суспільна самоорганізація / Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / За заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. – С.855-869.

7. Зеленько Г.І. Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994) / Історія українського парламентаризму / За заг. ред. В.Смолія. – К.: «Дніпро», 2010. – 336 с. – С. 480-499.    

8. Зеленько Г.І. Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи ) / Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. Монографія. За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 339 с. – С. 289 – 330.

9. Зеленько Г.І., Бевз Т., Майборода О. Національний суверенітет України в Умовах глобалізації. Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с.

10. Зеленько Г.І. Режимна трансформація в країнах ЦСЄ / Політичний режим та народовладдя в сучасній Україні. – Монографія. – К.: 2011. – 333-370.

11. Зеленько Г.И. Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы / Политический класс в современном обществе (Монография) Под. ред. О.Гаман-Голутвиной, М.: РОССПЭН, 2012. – С. 281-300.

12. Зеленько Г.І. Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією / Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с.– С. 73-78.

13. Zelenko G. Ukraine-and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine / Is Visegrad still a Central European “Trade Mark”? Ed. By Juraj Marušiak et al., Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013. – 204 р. – P. 153-165.

14. Зеленько Г. Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи / Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 288-330.

Енциклопедії, словники, підручники

1. Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с. (авторські – 21 стаття).

2. Зеленько Г.І. Формування і забезпечення діяльності політичної партії – С. 135-155; Політична участь як показник якості політичного режиму – С. 156-169 / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 472 с.

3. Зеленько Г.І. Громадянське суспільство в країнах Центральної та Східної Європи / Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440 с. – С. 306-343.

4. Політична енциклопедія. К.: Парламентське видавництво. – 2011. – 808 с. (авторські – 10 статей).

5. Зеленько Г.І. Політичний клас в країнах ЦСЄ / Політика в особах (підручник). За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 406 с.

6. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с. (Авторські статті: Віза, вотум, вотум недовіри, дебати політичні, депутат, депутатське звернення, депутатський запит, депутатський мандат, запит, імперативний мандат, інтерпеляція, кваліфікована більшість, ескалація, законодавча ініціатива, консенсусу принцип, люстрація, монархія, насилля у політиці, переворот державний, стагнація політична, терор).

7. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с. (Авторські статті: Віза, вотум, вотум недовіри, дебати політичні, депутат, депутатське звернення, депутатський запит, депутатський мандат, запит, імперативний мандат, інтерпеляція, кваліфікована більшість, ескалація, законодавча ініціатива, консенсусу принцип, люстрація, монархія, насилля у політиці, переворот державний, стагнація політична, терор).

Статті

1. Зеленько Г.І. Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 1998. – Вип. 5. – С. 196-204.

2. Зеленько Г.І. Україна — Польща; модернізація політичних структур: порівняльний аналіз // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич. — К., 1999. — С. 267-275/

3. Зеленько Г.І. Україна — Польща: політико-владні структури в умовах модернізації // Людина і політика. — 2000. — № 2. — С. 28-34.

4. Зеленько Г.І. «Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. — 2001. — Випуск. 16. — С. 130-140.

5. Зеленько Г.І. Владна модель України як фактор нестабільності // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2002. – С. 68-74.

6. Зеленько Г.І. Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2003. – С. 285-290.

7. Зеленько Г.І. Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Вип. 25. – К., 2004. – С. 247-263.

8. Зеленько Г.І. Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході // Політика і час. – 2005. – № 2. – С. 38-47.

9. Зеленько Г.І.  «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2005. – С. 60-71.

10. Зеленько Г.І. Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні // Віче. – 2005. – № 11. – С. 16-21.

11. Зеленько Г.І. Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 2. – К., 2006. – С. 253-267.

12. Зеленько Г.І. Україна – Вишеградська група: випробування євроадаптацією // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 352-363.

13. Зеленько Г.І. Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах // Нова парадигма. Спецвипуск. – К., 2006. - С. 125-132.

14. Зеленько Г.І. Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 136-146.

15. Зеленько Г.І. «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток // У кольорах «помаранчевої революції» / Загальна редакція та упорядкування Ю.Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – С.155-170.

16. Зеленько Г.І. Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. (підсерія «Курасівські читання»). – С.191-205.

17. Зеленько Г.І. Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. К., 2007. – Вип. 35. – С. 129-143.

18. Зеленько Г.І. Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 97-108.

19. Зеленько Г. Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – Кишинев, 2008. – № 2. – С.117 – 122.

20. Зеленько Г.І. «Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Випуск 1. – К., 2009. – С.39 – 43.

21. Zelenko G. If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? // Ukraine, between integration and partnership. Bruxelles, 2010. – P. 205 – 216.

22. Зеленько Г.І. Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи // Політичний менеджмент. Спецвипуск. – 2010. – С. 85 - 93.

23. Зеленько Г., И. Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – 2011. – № 2. – С. 139 – 152.

24. Зеленько Г.І. Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи // Політичний менеджмент. - 2011. – №5. – С. 174 – 182.

25. Зеленько Г.І. Політичні знання чи політична наука (рецензія на монографію “Political Science in Central-East  Europe: Diversity and Convergence) // Політичний менеджмент. – 2011. - №6. – С.193-195

26. Zelenko G. Ukraina – Grupa Wyszegradska: Próba Euroadaptacą. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze. Kijow-Krakow, 2011. – S. 149 – 152.

27. Зеленько Г.І. Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Кураса. 2012. – Вип. 1. (53). – С. 49-57.

28. Зеленько Г.І. Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика // Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПіЕНД ім. І.Кураса, 2012. – С. 205-220.

29. Zelenko G. Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej // Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge. Zytomierz-Kijow-Krakow, 2012. – S. 46-56. (у співав. з О.Матушенко).

30. Зеленько Г.И. «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины) // Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 191-192.

31. Зеленько Г.І. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Кураса. 2013. – Вип. 1. (63). – С. 41-51.

32. Зеленько Г. Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Кураса. 2013. – Вип. 5. (67). – C. 275 – 289.

33. Зеленько Г.И. Особенности политического проектирования в современной Украине / Г.И. Зеленько // Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций : материалы Х Международной научной конференции, Москва, РГГУ, 31 октября – 1 ноября 2013 г. : в 2 ч. / редкол. : А.П. Логунов (отв. ред.), О.В. Гаман-Голутвина, М.Н. Грачев и др.; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет, факультет истории, политологии и права ; Российская ассоциация политической науки. – М. : Ленанд, 2013. – Ч. 2. – С. 334 – 343.

34. Зеленько Г. І. Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Г. І. Зеленько // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О. В. Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – Спецвипуск. – С. 49 – 61.

35. Зеленько Г. Політичний протест зими 2013 – 2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. – 2014. – №1. – С. 34 – 55.  

36. Зеленько Г.И. Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Г.И.Зеленько // Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15–16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им.Я. Купалы; редкол.: В.Н.Ватыль (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – 346 с.

37. Zelenko G. I. The political conflict in the Ukraine in 2013–2014: facts and fiction // Partnership for prosperity : Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus – European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13–14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. – Minsk: Law and Economy, 2014. – Р.  162 – 169.               

38. Zelenko G. «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада) // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 22. – Політичні науки. – Вип. 16. – К., 2015. С. 3 – 10.

39. Зеленько Г.І. Про стан і тенденції розвитку політичних партій // Національна безпека і оборона. Центра Разумкова. – 2015. - № 6. – С. 77 – 78.

40. Зеленько Г.І. Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ       // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. К.: ІПІЕНД ім. І. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 2 (76). – C. 64 – 83.

Володіє  англійською, польською та російською мовами.

Електронна адреса:

Про Зеленько Г.І. надруковано матеріали в таких у виданнях:

1. Енциклопедія сучасної України. – [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15888

Перейти до початку