>

DOBROVOLS'KA Angelina Borysivna

Dobrovolskaya Angelina Borysivna, born in 1965

Senior Research Fellow. Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: economist-internationalist, specialist in problems of world economy and international economic relations.

Sphere of scientific interests: recent history of the post-Soviet countries, international relations, in particular, the influence of post-industrial and globalization tendencies on the economic and social components of national development, on the values ​​of society as well as on geopolitical factors on the nature of socio-systemic transformations of transitive countries.

У 1990 р. закінчила з відзнакою Київський інститут народного  господарства за  спеціальністю – «економічна інформатика і автоматизовані системи управління», а в 1996 р. – аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України без відриву від виробництва.

Захистила кандидатську дисертацію «Організаційні пріоритети розвитку ринку міжнародного туризму в Україні» за спеціальністю 08.05.03 – «Міжнародні економічні відносини» (1997 р.). У червні 2004 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Працювала економістом у Міністерстві енергетики України (1990-1992 рр.) та Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1992 р.). З 1995 по 2014 рр. на науковій посаді (молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник) в ІСЕМВ НАНУ.

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Викладала у ВЗО «Національна  академія управління» (1996-1999 рр.) та  Київському національному економічному університеті (2005-2009 рр.)

Автор понад 70 наукових праць, учасник понад 60 наукових заходів.

Основні публікації:

Статті

1. Добровольська А.Б. Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері / А.Б. Добровольська // Збірник наукових праць. – Вип. 27. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2000. – С. 226-229.

2. Добровольська А.Б. Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України / О.Г. Білорус, В.Р. Сіденко, А.Б. Добровольська // Економіка промисловості. – Харків, 2001, № 4 (14). – С.30-39.

3. Добровольська А.Б. Науково-технічний аспект розвитку національних економік / А.Б. Добровольська, В.В. Дрозденко // Стратегія економічного розвитку України, 2001, № 10 (3). – С.133-143.

4. Добровольська А.Б. Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи ії зміцнення / А.Б. Добровольська // Зб. Наук. Праць. Вип. 33. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2002. – С. 97-100.

5. Добровольська А.Б. Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку / А.Б. Добровольська // Вісник Академії митної справи. Вип. 2. – Дніпропетровськ, 2004. – С.41-45.

6. Добровольська А.Б. Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку / А.Б. Добровольська // Стратегія економічного розвитку України, 2004, №3-4. – С.273-278.

7. Добровольська А.Б. Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору / А.Б. Добровольська // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. – С. 166-169.

8. Добровольська А.Б. Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу / А.Б. Добровольська, С.Д. Біляцький // Зб. Наук. Праць. Вип. 44. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 34–40.

9. Добровольська А.Б. Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку / А.Б. Добровольська // Україна – В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва // Матеріали Міжнар. Наук. Конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. – К.:  НАУ, 2005. – С.20-24.

10. Добровольська А.Б. Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи. / А.Б. Добровольська // Стратегія  розвитку України. – 2005, № 1. – С.100-108.

11. Добровольська А.Б. Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації  / А.Б. Добровольська // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. Вип.1. – К.:,  Європ. Ун-т, 2005. – С.114-118.

12. Добровольська А.Б. Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні  / А.Б. Добровольська // Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы/ Под ред. В.Е. Новицкого. – К.: Аристей, 2006. – С. 67-76.

13. Добровольська А.Б. Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів  / А.Б. Добровольська // Зб. Наук. Праць. Вип. 55 К.: ІСЕМВ НАН України, 2007 - С. 88–96

14. Добровольська А.Б. Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи  / А.Б. Добровольська //  Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України. – 2008.- Випуск 4. - С. 290-295.1. Добровольська А.Б. Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи// Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України. – Випуск 4, 2008. – С. 290-295.

15. Добровольська А.Б. Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту / А.Б. Добровольська : зб. наук, праць. Вип. 58. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2010. – С. 76-89.

16. Добровольська   А.Б.   Глобалізація   :   проблеми   та   протиріччя світового розвитку / А.Б. Добровольська : зб. наук, праць. Вип. 61. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 50-54.

17. Добровольська А.Б. Генезис та еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 1-2. – С. 28-31.

18. Добровольська А. Б. Нас чекає епоха великої відмови / С.Д. Біляцький, А.Б. Добровольська // Віче. Журнал Верховної Ради України. – Березень 2011. — № 5(290). – С. 46-49.

19. Добровольська А. Б. Інформаційна складова оптимізації національного розвитку в умовах глобальної трансформації / А. Б. Добровольська // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики : тези доповідей міжнародної науково-практ. конф. Дипломатична академія України при МЗС України (Київ, 15 травня 2012 р.). – К. : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – С. 45-48.

20. Добровольська А. Б. Регулятивний аспект трансформації відтворювальної системи в умовах глобальної нестабільності / А. Б. Добровольська // Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи : матеріали міжнародної міжвідомчої конф. ІСЕМВ НАН України (Київ, 31 травня 2012 р.). – К. : ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 101-103.

21. Добровольська А. Б. Системна криза, як чинник еволюції зовнішньоекономічної діяльності України / А. Б. Добровольська // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: матеріали міжнародної науково-теоретичної конф. ІСЕМВ НАН України, (Київ, 27 вересня 2012 р.). – К. : ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 93-96.

22. Добровольська А.Б. Глобальні чинники еволюції зовнішньоекономічної діяльності України на засадах сталого розвитку / А. Б. Добровольська // Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку: матеріали міжнародної науково-теоретичної конф. ІСЕМВ НАН України, (Київ, 18 жовтня 2012 р.). – К. : ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 22-25.

23. Добровольська А.Б. Актуальні задачі оптимізації розвитку в посткризовий період: технологічний аспект / А.Б. Добровольська // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук, праць. Вип. 4 (69). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 36-42.

24. Добровольська А.Б. Актуальні задачі науково-технічного розвитку України в сучасних умовах / А.Б. Добровольська // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. Вип. 1 (70). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 110-115.

25. Добровольська А.Б. Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України / А.Б. Добровольська // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук, праць. Вип. 2 (71). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2012. –  С. 67-71.

26. Добровольська А.Б. Туризм як чинник та складова сталого розвитку /  А.Б. Добровольська // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук, праць. Вип. 3 (72). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2012. – С. 12-16.

27. Добровольська А.Б. Технологічний аспект проблем національного розвитку / А.Б. Добровольська // Антологія творчих досягнень : зб. наук, праць. Вип. 6. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 107-111.

28. Добровольська А.Б. Науково-технічний чинник в контексті завдань  модернізації зовнішньоекономічної діяльності України /  А.Б. Добровольська // Дослідження міжнародної економіки : зб. наук, праць. Вип. 5 (74). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2013. – С. 21-28.

29. Добровольська А.Б. Регулятивний аспект трансформації відтворювальної системи в умовах глобальної нестабільності / А. Б. Добровольська // Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи : матеріали міжнародної міжвідомчої конф. ІСЕМВ НАН України, (Київ, 21 травня 2013 р.). – К. : ІСЕМВ НАН України, 2013. – С. 38-41.

30. Добровольська А.Б. Інноваційний чинник в стратегії модернізації України / А.Б. Добровольська // Проблемы науки, 2014. – № 7-8. – С. 48-50.

31. Добровольська А.Б. Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації / А.Б. Добровольська // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 55-58.

32. Добровольська А.Б. Європейська практика електронної демократії: досвід для України / А.Б. Добровольська // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – Ч. 1. – С. 57-61.

33. Добровольська А.Б. Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України / А.Б. Добровольська // Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). – К.: Дипломатична академія при МЗС України та Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2014. – С. 51-55.

34. Добровольська А.Б. Інноваційний чинник в стратегії модернізації України / А.Б. Добровольська // Проблемы науки. – 2014. – № 7–8. – С. 48–50.

35. Добровольська А.Б. Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду / А.Б. Добровольська // Європейські історичні студії – К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www http://eustudies.history.univ.kiev.ua/vypusk-1.html .

36. Добровольська А.Б. Політика сусідства ЄС: еволюція співробітництва з Молдовою / А.Б. Добровольська // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва у міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 222 - 231.

37. Добровольська А.Б. Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн / А.Б. Добровольська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2015. – Вип. 22. — Ч. 2 (серія «Політичні науки»), с. 61 – 73.

38. Добровольська А.Б. Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 119-126.

39. Добровольська А.Б. Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 337-350.

40. Добровольська А.Б. Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 178-193.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку