>

PROROCHENKO Natalia Oleksandrivna

Prorochenko Natalia Oleksandrivna, born in 1970.

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor.

Specialty: historian, philosopher.

Sphere of scientific interests: socio-political processes in the countries of the Near and Middle East, sociocultural specificity and peculiarities of the social transformation of Arab-Muslim societies in the context of globalization processes of the present, political Islam and its place in the modern world.

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю історик, викладач історії, історії України. У 1996 рр. закінчила аспірантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 1997 р. захистила дисертацію на тему «Ісламський фундаменталізм в мусульманському світі (70 – 90-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 «всесвітня історія».

У 2006 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». У 2008 р. отримала вчене звання доцента.

З 1998 по 2003 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 1998 по 2003 рр. працювала за сумісництвом старшим викладачем у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2003 – 2004 рр. працювала доцентом кафедри історії України і зарубіжних країн Київського Національного лінгвістичного університету.

У 2004 – 2007 рр. – доцент кафедри міжнародної інформації Університету економіки і права «КРОК».

З 2007 працює доцентом кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

З 2003 по 2013 рр. працювала старшим науковим співробітником відділу країн Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (за сумісництвом).

З січня 2014 р. працює старшим науковим співробітником ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Виконує обов’язки секретаря вченої ради факультету сходознавства КНЛУ.

Автор понад 40 наукових праць, у тому числі 2 колективних монографій, учасник понад 20 наукових заходів.

Наукові публікації:

Колективні монографії

1. Пророченко Н. А. Проблемы арабского единства в контексте политики США // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн.1.: Мусульманско-афроазийская и Индийско-южноазиатская цивилизации. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 196-206.

2. Пророченко Н. А. Страны Персидского залива: между традиционными противоречиями, микрогегемонизмом и перспективой консолидации в контексте глобальных вызовов современности // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн. 1.: Мусульманско-афроазийская и Индийско-южноазиатская цивилизации. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 216-233.

Підручники, навчальні посібники

1. Пророченко Н.О. Туреччина: географія, історія, культура. Навчальний посібник для студентів ВНЗ – К.: Світ знань. – 2005. –
232 с.

2. Пророченко Н.О. Міжнародні відносини і зовнішня політика. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» – К. Університет економіки і права «КРОК». – 2005. – 67 с.

3. Пророченко Н.О. Зовнішня політика України. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародна інформація». – К.: Університет економіки і права «КРОК». – 2005. – 39 с.

Статті

1. Пророченко Н. Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство і проблема регіональної інтеграції / Політика і час. – 2001. – № 7. – С. 78-85.

2. Пророченко Н. Особливості розвитку країн Арабського Сходу в пост біполярний період: суспільно-економічний аспект // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / Відп.ред. В.К.Гура/ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007, – Вип. 38. – С. 114-132.

3. Пророченко Н.О. Основні принципи ісламської концепції світового устрою. // Українська орієнталістика: Міждисциплінарний сходознавчий збірник наукових праць викладачів та студентів Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету і Національного університету Києво-Могилянська Академія. – К.: КНЛУ. – 2007 – 2008, вип. 2-3. – С. 106-114.

4. Пророченко Н. Політичні системи арабських країн: соціокультурна адаптованість, межі сталості, перспективи трансформації // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. / Відп.ред. В.К.Гура/ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008, – Вип. 42. –С. 81-108

5. Пророченко Н. Проблеми ефективності процесів модернізації в арабських країнах у контексті глобальних перетворень і внутрішньої соціокультурної еволюції // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 46. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2009. – С.61-94.

6. Пророченко Н. О. Мусульманські общини в Європі // Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Київ. Нац. лінгв. ун-т; Нац. Ун-т «Києво-Могилянська академія»; Голов. Ред. І.В. Срібняк. – К., 2009. – Вип. 4-5. – С. 143-150.

7. Пророченко Н. Соціокультурний розвиток Арабського світу як сталий різновид альтернативи євроатлантичної версії глобальної уніфікації // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Відп.ред. В.К.Гура / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 50. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2010. – С. 73-99.

8. Пророченко Н.О. Політичні системи арабських країн: соціокультурна відповідність, межі сталості та перспективи трансформації // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Гол.ред. Ю.М. Пахомов/ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011, – Вип. 1 (54). – С. 39-74.

9. Пророченко Н.О. Цивілізаційний фундамент соціокультурних надбань та політичних традицій ісламської спільноти як підґрунтя еволюції соціально-економічних комплексів та політичних систем Арабського світу // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (58). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – С.118-136.

10. Пророченко Н.О. Закономірності та особливості функціонування державно-політичних інститутів в умовах арабо-мусульманського суспільства // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (62). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – С. 28-42.

11. Пророченко Н.О. Процеси адаптації арабо-мусульманського суспільства до визначальних змін сучасного світу Аль-Калям // Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень // Бібліотека ісламознавства. – Донецьк, 2013. – Випуск 2. – С. 58-74.

12. Пророченко Н.О. Іран, Афганістан, Пакистан як історичні субкультури Ісламського світу Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади,закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н. проф., Гури В.К. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – 290-326.

13. Пророченко Н.О. Нова роль Ірану в Близькосхідному регіоні: можливості та обмеження на сучасному етапі // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 122-127.

Про Пророченко Н.О. надруковано матеріали в виданнях:

1. Сходознавство і візантологія в Україні в іменах» (Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліогр. Слов. / упоряд.: Е.Г.Циганкова, Ю.М.Кочубей, О.Д.Василюк; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАНУ, 2011. – С. 181-182

Володіє французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку