>

OLIYNIK Oleg Mykolayovych

Oliynyk Oleg Mykolayovych, born 1967.

PhD in Economics. Senior Research Fellow.

Specialty: historian, synologist, economist-internationalist.

Sphere of scientific interests: world history, world economy and international relations. He is studying China's historical, political and economic development in the following areas: China in the Asian Age: geopolitical dimension, global economic strategy, regional priorities; comparative analysis of the parameters of foreign policy of the United States and China in the post-bipolar era: principles, goals, achievements; China's foreign-economic and monetary policy in the context of the transformation of the world financial system and prospects of economic and financial cooperation between Ukraine and China.

У 1990 р. закінчив факультет східних мов Московського інституту іноземних мов і отримав кваліфікацію – перекладач-референт з китайської та англійської мов.

У 1990-1992 рр. працював викладачем китайської та англійської мов в Вищому військовому танковому училищі ім. Маршала Мерецкова м. Благовещенськ.

У 1993 р. закінчив Фінансову академію (м. Москва), де отримав кваліфікацію – економіст з міжнародних економічних відносин. У 1997 р. закінчив Прикарпатський університет ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ), де отримав кваліфікацію юриста.

У 1994 – 1995 рр. працював на посаді другого секретаря департаменту міжнародного економічного співробітництва МЗС України.

У 1998 р. закінчив аспірантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва). У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток валютно-кредитної системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни» зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини. У 2013 р. закінчив докторантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України з відривом від виробництва зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

У 2006 р. пройшов стажування в Економічній академії м. Кіль (Німеччина). У 2015 р. пройшов стажування в Об'єднаному Віденському Інституті м. Відень (Австрія).

З 2012 по 2014 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу глобальних систем сучасної глобалізації в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. З 2014 р. – старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України. З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії і Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Член Української асоціації китаєзнавців.

За успішне виконання службового завдання в Республіці Афганістан нагороджений медаллю «За бойові заслуги» (1989 р.) та медаллю «Захиснику вітчизни» (1999 р.).

Автор понад 70 наукових робіт, у тому числі 5 колективних монографій, учасник понад 50 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

1. Oliynyk O. Research in the area of Security// Brochure «Ukrainian science and technology today». Amsterdam, 2011. – 156 p. – P.116-123.

2. Oliynyk O. Ukraine’s Integration into European Security Research Programmes: Key to a More Secure Europe // Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters: monograph / NATO Programme: Science for Peace and Security (SPS). – Amsterdam: IOS Press, 2012. – 239 p. – P.32 – 40.

3. Oliynyk O. Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position, p.357-358. Communication technologies of Ukraine, p.425-4217. The production potential, p.425-4217. Improving education, p.440-443. /Sustainable development. Monogragh / Kyiv-Kaunas-Szczecin: Institute of World Economy and International Relayions, National University of Food Technologies, University of Szchecin, Vilnus Universiry, 2013. – 532 с.

4. Олійник О.М. Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам // О.М. Олійник//Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія : Монографія. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – С. 45 – 50.

5. Олійник О.М. Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи / О.М. Олійник //Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи/Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: Монографія – К., 2014. – С. 78 – 84.

Статті

1. Олійник О.М. Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий: Материалы V Международной научно-практичной конференции. – К.: Киев ЦНТИ, 2008. – С. 78 – 87.

1. Олійник О.М. Стратегія «Глобалізація як напрямок посилення міжнародної присутності Китаю на світових ринка» // «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (Київ, 2 квітня 2015 р.). – Ів.-Франк.: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – С. 133-139.

2. Олійник О.М. Китай – США: стратегічний та економічний діалог // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014р.). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 107-110.

3. Олійник О.М. Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення // Глобальна периферія в XXI cт.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / Державна наукова установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – C. 261-290.

4. Олійник О.М. Зовнішньополітична діяльність США В Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 120 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 94 – 101.

5. Олійник О.М. Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року) // Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць. Випуск 4 (73). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – С. 135 – 142.

6. Олійник О.М. Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України // Український соціум. – 2014. – № 4. – С. 25-45.

7. Олійник О.М. Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи // Проблеми науки. – К.: Укртехінформ. – 2014. – № 7/8 (163/164). – С. 61-66.

8. Олійник О.М. Дипломатія стратегічного партнерства як інструмент реалізації геополітичних інтересів Китаю // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 70-83.

9. Олійник О.М. Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю // «Глобалізацій ні виклики і багатостороння дипломатія»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2015 р.) – К.: Дипломатична академія України. – С. 215-217.

Про Олійника О.М. надруковано матеріали в виданнях:

1. Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління: монографія / В.В. Величко. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – К., 2010. – 408 с. – С. 39.

Володіє англійською, китайською, російською – вільно, французька – базові знання, німецька, італійська – зі словником.

Електронна адреса:

Перейти до початку