>

GORODNYA Natalia Danylivna

Gorodnya Natalya Danylivna, born in 1967.

Senior Research Fellow. Doctor of Historical Sciences, Associate Professor.

Specialty: historian, Orientalist, Americanist.

Sphere of scientific interests: international relations and foreign policy of the USA, especially the East Asian policy of the USA, regional processes in "big east Asia", Ukraine in international processes and world politics.

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1991 р., аспірантуру (з відривом від виробництва) того ж університету в 1995 р. У січні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917 – 1919 рр.» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія, у грудні 2014 р. – докторську дисертацію «Регіональна політика США у Східній Азії (1989 – 2013 рр.)» за цією ж спеціальністю у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Проходила стажування в Університеті Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США) за грантом фонду Фулбрайта у 2007 – 2008 рр.

У 1996 – 2001 рр. працювала науковим, старшим науковим співробітником у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського Національної академії наук України.

З 2001 р. – викладач історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, з 2005 р. – доцент цієї кафедри.

У 2005-2013 рр. – старший науковий співробітник відділу Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (за сумісництвом). З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 1 персональної та 4 колективних монографій, 5 підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, учасник понад 60 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія / Н.Д.Городня. – К.: «Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с.

Колективні монографії

1. Городня Н. Місце України в сучасному глобалізованому світі // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. – К.: Дух і Літера, 2009. – С. 387-402.

2. Городня Н. Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с.– С. 97-114.

3. Городня Н. Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. – Ханой, 2011. – 230 с. (у співавторстві, в’єтнамською мовою).

4. Gorodnia, Natalia. Transformation of the post-Сold War International System: Trends and Prospects // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. – P.15-22 (in English).

Підручники, навчальні посібники, енциклопедичні видання

1. Городня Н.Д. Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І.Підкови та Р.Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 383-392.

2. Городня Н.Д., Гончар Б.М. Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки: підручник / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня. – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 413 с.

3. Городня Н.Д. Розвиток західної культури Нового часу (XVII-XIX століття) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б.М.Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет», 2013. – 735 с. – С. 660-703.

4. Городня Н.Д. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навчальний посібник / За ред. Л.Д.Чекаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С. 394-404.

5. Городня Н.Д. Глобалізм. Глобалістика. Істеблішмент. Історія афро-американська. Історія мистецтва. Лоялісти. Монополія. Опортунізм. Посибілізм. Постісторія. Революція ісламська. Спосіб виробництва азіатський. Цивілізація східна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. – С.122-123, 256-257, 261-262, 265, 360-361, 408-409, 447-448, 500-502, 546-548, 605-606, 689-690.

Брошури

1. Городня Н.Д., Гончар Ю.Б., Павленко В.М, Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великої Британії і США (березень 1917 – квітень 1918). – К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с.

Статті

1. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року / Н.Городня // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 75-80.

2. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) / Б.М.Гончар, Н.Д.Городня // Український історичний журнал. – 2000. – № № 2, 3.

3. Городня Н. Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників / Н.Городня // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 13-32.

4. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Великі держави та Україна по закінченні Першої світової війни / Б.М.Гончар, Н.Д.Городня // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип. 2. – 2003. – С. 78-93.

5. Городня Н. Таємниці історії. Трагедія в Сараєво / Н.Городня // Дзеркало тижня. – 2004. – 24.07. – С. 21 // http://www.dt.ua/3000/3150/47196/

6. Городня Н. Обставини розв’язання першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79. – С. 4-7.

7. Городня Н. Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 80-81. – С. 10-13.

8. Городня Н. Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне/ Н.Городня // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – Вип. 63, Част. 1. – С. 38-45.

9. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2007. – Вип. 38. – С. 238-266. 

10. Городня Н. Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2008. – Вип. 42. – С. 240-258. 

11. Gorodnia, Nataliya. Globalization: Emergence and Evolution / Nataliya Gorodnia // Global South. SEPHIS e-magazine. – 2009. – Vol. 5, No. 2. – Access mode: http://sephisemagazine.org/current/current.html.

12. Городня Н. Піднесення економік країн ПСА в другій половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2009. – Вип. 46. – С. 203-229.

13. Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2010. – Вип. 50. – С. 198-227.

14. Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії / Н.Городня // Проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Вип. 1. – С. 173-186.

15. Городня Н. АСЕАН: утворення й етапи розвитку / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип. 102. – С. 7-10.

16. Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – № 108. – С. 7-10.

17. Gorodnia, Nataliya. China’s 21st Century Financial Foreign Policy // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. – С. 44-49.

18. Городня Н. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період / Н.Городня // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 2. – С. 89-105.

19. Городня Н. Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2011. – Вип. 1(54). – С. 197-222.

20. Городня Н. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б.Обами / Н.Городня // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6 (241). – С. 17-24.

21. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка / Н.Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип. 18. – С. 77-83.

22. Городня Н. Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б. Обами / Н.Городня // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип. 4 (117) – С. 13-17.

23. Городня Н.Д. Регіональна інтеграція в АТР в постбіполярній політиці США / Н.Городня // Історичний архів. – 2013. – Вип. 11. – С. 111-118.

24. Городня Н. Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж.Г.У. Буша (1989-1993) / Н.Городня // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип. 2 (115). – С. 11-14.

25. Городняя Н. Политика США в Восточной Азии при президентстве У.Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект” / Н.Городняя // «Universum: общественные науки». – 2014. – № 3(4). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/social/archive/item/1147

26. Городняя Н. Американо-китайские отношения в политике администраций У.Клинтона (1993-2001) /Н.Городняя // Science and world. – 2014. – No. 3 (7). Vol. I. – C. 250-254. – Режим доступа: http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world–3-%287%29-march-vol.-i.pdf

27. Городняя Н. Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997-1998 гг. » / Н. Городняя // Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 2. – Режим доступа: http://apriori-journal.ru/journal-gumanitarnie-nauki/?id=218

28. Городня Н. Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України / Н.Д.Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – С. 99-107.

29. Городня Н. Д. Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН / Н. Д. Городня // Гілея. – 2014. – № 84. – С. 192-197.

30. Городня Н. Д. Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу / Н. Д. Городня // Наукові записки Тернопільcького національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014.– № 2. – С. 34-39.

31. Городня Н. Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України / Н. Д. Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – С. 99-107.

32. Городня Н.Д. Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття / Н. Д. Городня // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 3-4 (57-58). – С. 246-259.

33. Городня Н.Д. Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії / Н.Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 19-25.

Про Городню Н.Д. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1934 – 2004 рр.). – К., 2004. – С. 115–121.

2. Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / бібліографічний словник / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М.Кочубей; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.). – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 78.

Володіє англійською, російською мовами, вивчає турецьку мову.

Електронна адреса:

Перейти до початку