>

VITER Iryna Igorivna

Viter Irina Igorivna, born in 1960.

Senior Research Fellow. PhD in Economics. Senior Research Fellow, Associate Professor.

Specialty: economist-internationalist, specialist in problems of world economy and international economic relations.

Sphere of scientific interests: globalization, globalization, global modernization, European economic integration, international tourism, globalization of education, global transformations of transitive countries, global competitiveness, European prospects of Ukraine.

Закінчила інженерно-економічний факультет Київського інституту народного господарства в 1982 р., кваліфікація – інженер-економіст. Закінчила аспірантуру НДЕІ Держплану УРСР (з відривом від виробництва) в 1990 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління ресурсозбереженням на основі економічних методів» за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування і організація управління народним господарством» у 1991 р. Отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» у 2000 р. Отримала звання доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин у 2014 р.

Розпочала наукову діяльність в Інституті управління народним господарством, м. Київ (1982 – 1987 рр.), працювала на посадах інженера, інженера-пpогpаміста, молодшого наукового співробітника.

Працювала в Науково-дослідному економічному інституті Держплану УРСР (пізніше – НДЕІ Мінекономіки України), м. Київ (1987 – 1994 та 1997 – 2000 рр.) на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового співробітника.

Працювала в Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України з 1994 р. по 2014 р. на посадах старшого та провідного наукового співробітника, з 1996 р. по 2014 р. – у відділі глобалістики, геополітики і геоекономіки.

Викладає в Київському національному економічному університеті ім. В.Гетьмана – доцент кафедри історії економічних учень та економічної історії (2000 – 2007 рр.), доцент кафедри міжнародного менеджменту (2008 – 2010 рр.), доцент кафедри європейської інтеграції (з 2010 р. по сьогодні); в Київському університеті туризму, економіки і права – доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (з 1998 р. по сьогодні).

З січня 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 130 наукових праць, у тлму числі десяти колективних монографій, учасник понад 80 наукових заходів.

Основні публікації:

Монографії у співавторстві

Вітер І.І. Глобальні стратегії ЄС і євроінтеграційна Національна стратегія України в умовах світосистеми глобалізму// Білорус О.Г. Глобальні стратегії Євросоюзу: монографія / О.Г. Білорус, Ю.М. Мацейко, І.І. Вітер; за наук. ред. О.Г.Білоруса. – К.: КНЕУ, 2009. – 528, [8] с. – С. 422- 510.

Витер И.И. Глобальные стратегии ЕС и евроинтеграционная Национальная стратегия Украины в условиях миросистемы глобализма// Глобальные стратегии Евросоюза: монография / О. Г. Белорус, Ю.М. Мацейко, И. И. Витер; науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2010. – 581, [3] С. 467-561.

Колективні монографії

Витер И.И. Экономические нормативы ресурсосбережения / А.М.Невелев, И.И.Витер // Экономика ресурсосбережения /Невелев А.М., Сиренко В.А., Габ В.И. и др./: Под ред. А.М.Невелева; Госплан УССР. НИЭИ. – Киев: Наук. думка, 1989. – 248 с. – С. 175-186.

Вітер І.І. Глобальні економічні трансформації і міжнародна економічна безпека/ О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, І.І. Вітер, І.Ю. Гузенко //Глобалізація і безпека розвитку: Монографія /О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. – С. 313-414.

Витер І.І. Глобальные экономические трансформации и международная экономическая безопасность / О.Г. Белорус, Д.Г. Лукьяненко, И.И. Витер, И.Ю.Гузенко // Глобалізація і безпека розвитку: Монографія /О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2002. – 789 с. – Рос.мовою. – С. 339-447.

Вітер І.І. Європейська інтеграція: аналіз та прогнозування / І.І.Вітер, Г.А.Піскорська, О.П.Кучмій, Д.О.Філіпенко //Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія /Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. – С. 210-244.

Вітер І.І. Глобалізація та європейські інтеграційні процеси (Розділ VI., пп. 6.1-6.5)/ І.І.Вітер // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г.Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с. – С. 387-420.

Витер И.И. Глобализация и европейские интеграционные процессы (Раздел VI., пп. 6.1-6.5) /И.И.Витер // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – 720 с. – С. 410-445.

Вітер І.І. Модифікація глобальних стратегій ЄС в умовах світової фінансової кризи /І.І.Вітер// Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с. – С. 99-106.

Вітер І.І. Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір /І.І.Вітер // Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с. – С. 230-237.

Вітер І.І. Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі /І.І.Вітер // Глобальна корпоративна система: монографія / [О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с. – С. 336-343.

Вітер І.І. Європейський досвід інституціонального забезпечення стратегії бюджетного реформування / І.І.Вітер, В.І.Вітер, Л.Г.Гончаревич // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С. 106-161.

Вітер І. Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації / І.Вітер // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. Монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2014. – 429, [3] c. – С. 39-50.

Вітер І. Бюджетне реформування як складова антикризових стратегій Європейського Союзу/ І.Вітер // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. Монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2014. – 429, [3] c. – С. 164-177.

Вітер І. Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС/ І.Вітер // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. Монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2014. – 429, [3] c. – С. 364-374.

Розділи у підручниках

Вітер І.І. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVІ – перша половина XVII ст.) /І.І. Вітер, С.Б. Погорєлов //Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В. Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н Антонюк, Н.О. Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с. – С. 152-212.

Вітер І.І. Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.) /Вітер І.І., Погорєлов С.Б. // Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2008. – 248 с. – С. 84-97.

Брошури

Витер И.И. Информационно-справочная система «СЛУШАТЕЛЬ». Методическая разработка / А.Я. Прокофьев, Д.И.Сидорак, И.И.Витер, В.И.Витер. Киев. – ИУНХ, 1984. – 46 с.

Витер И.И. Организация информационной базы процессов планирования повышения квалификации руководителей и специалистов. Методические рекомендации / П.И. Супрун, А.Я. Прокофьев, И.И. Витер. – Киев, ИУНХ, 1985. – 59 с.

Витер И.И. Экономический механизм управления использованием ВМР в регионе /И.И.Витер // Методические рекомендации по организации использования вторичных материальных ресурсов в регионе (области, городе). Науч. руков. Е.П. Барамыков и А.М. Невелев, Киев, 1990. – 26 c.

Статті

Витер И.И. Экономические нормативы ресурсосбережения /И.И.Витер // Совершенствование планирования и эффективность использования материальных ресурсов. Сб. науч. тр. – Киев: НИЭИ Госплана УССР, 1988. – 146 с. – С. 44-50.

Витер И.И. Ресурсосбережение и его роль в увеличении хозрасчетного дохода коллектива /И.И.Витер, Л.Г.Юрченко // Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр. – Киев: НИЭИ Госплана УССР, 1990. – 160 с. – С. 18-26.

Витер И.И. Экономический рост и некоторые особенности его ресурсного обеспечения/ И.И .Витер, В.И. Витер // Планирование материальных ресурсов и ресурсосбережение. Сб. науч. тр. – Киев: НИЭИ Госплана УССР, 1990. – 160 с. – С. 44-51.

Вітер І.І. Приватизація як передумова становлення і розвитку ринкових відносин в Україні /І.І. Вітер // Економічний часопис. – 1996. – № 5-6. – С. 14-17.

Вітер І.І. Відносини України з міжнародними економічними організаціями / І.І .Вітер, І.Ю. Сущинська // Економічний часопис. – 1998. – №5. – С. 42-46.

Вітер І.І. Глобальні виміри європейської інтеграції /І.І.Вітер // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (Щорічник наукових праць). Випуск ХХVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 372 с. – С. 62-75.

Вітер І.І. Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу /І.І.Вітер // Наукові записки КІТЕП: Щорічник /Редкол.: Пазенок В.С.(голова) та ін. – К.: Укр. КІТЕП, 2001. – Вип.2. – К.: Знання України, 2002. – 339 с. – С. 223-237.

Вітер І.І. Проблеми інтеграції України в систему нової глобальної економіки /І.І.Вітер //Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2002. – 1(3). – С. 68-74.

Вітер І.І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку /І.І. Вітер // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – N 8-2. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 30-38.

Вітер І.І. Сутність, закономірності й тенденції глобалізації розвитку /І.І.Вітер / Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Заснов. у 1992 р. Вип. 10/ Відп. ред. О.О. Бєляев. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с. – С. 89-98.

Вітер І.І. Наслідки й загрози глобалізації /І.І.Вітер / Вчені записки. – вип. 4. – К.: КНЕУ, 2002. – 333 с. – С. 61-67.

Вітер І.І. Політика європейської інтеграції України в контексті глобалістики /І.І.Вітер // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 36. Частина І (у двох частинах). – К.: КНУ ім. Шевченка, КІМО. – 2002. – 190 с. – С. 62-69.

Вітер І.І. Глобалістика – наука ХХІ століття /І.І.Вітер // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 37. – Частина І (у двох частинах). – К.: КНУ ім. Шевченка, ІМВ. – 2002. – 190 с. – С. 87-89.

Viter І. La globalistique – la science du ХХІ siecle / I.I.Viter // Les problemes actuels des relations internatiionaales. – Edition 37. – (Partie 2). – KYЇV-2003. – Р. 70-72.

Вітер І.І. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки України як передумова її європейської інтеграції /І.І.Вітер // Економіка промисловості. – 2003. – № 3(21). – С. 11-19.

Вітер І.І. Взаємовідносини України з глобальними фінансовими інститутами в контексті економічної безпеки / І.І.Вітер // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 46 (у двох частинах). – Частина ІІ. – Київ.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2004. – 200 с. – С. 72-76.

Вітер І.І. Підвищення конкурентоспроможності продукції як передумова інтеграції України в європейський економічний простір /І.І.Вітер // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 894 с. в 2-х чч. – ч.2. – С. 468-469.

Вітер І.І. Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси /І.І.Вітер // Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2004. – Вип.1. – 319 с. – С. 125-131.

Вітер І.І. Україна в глобальному конкурентному середовищі /І.І.Вітер // Збірник наукових праць. Вип. 43 / Відповідальний редактор В.Є.Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2004. – 264 с. – С. 51-67.

Вітер І.І. Цивілізаційна парадигма у сучасній глобалістиці // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом: Матер. Третьої Всесвіт. Конф. Київ, 28 трав. 2004 р. – К.: МАУП, 2005. – 368 с. – С. 132-136.

Вітер І.І. Європейські економічні інтеграційні процеси та їх вплив на економіку України /І.І.Вітер // Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2005. – Вип.2. – 406 с. – С. 94-101.

Вітер І.І. Митрофан Вікторович Довнар-Запольський /І.І.Вітер // Вчені записки: Зб. наук. праць / Відп. ред. А.Ф.Павленко. – 2006. – Спец. вип. 1-80. – С. 56-64 (історико-архівне дослідження).

Вітер І.І. Глобальний ринок туристичних послуг: проблеми та перспективи розвитку /І.І.Вітер //Наукові записки КУТЕП. – Вип.4. – К.: МАУП, 2006. – 304 с. – С. 177-187.

Вітер І.І. Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції /І.І.Вітер // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 66. – Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – 226 с. – С. 156-160.

Вітер І.І. Євроінтеграційна перспектива України за умов глобалізації /І.І.Вітер // Україна в глобалізованому світі: Зб. Наук. праць/ НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 176 с. – С. 64-75.

Вітер І.І. Глобалізація й регіоналізація економіки: китайський аспект /І.І.Вітер, В.І.Вітер // Вчені записки: Зб. наук. Праць. – Вип.9 / Відп. ред. А.Ф. Павленко. – 2007. – 1-264. – С. 233-240.

Вітер І.І. Міжнародний туризм в умовах глобалізації /І.І.Вітер // Збірник наукових праць. Вип. 52 / Відповідальний редактор В.Є. Новицький / К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – 261 с. – С. 127-146.

Вітер І.І. Європа у ХХІ столітті: стратегічні завдання та перспективи /І.І. Вітер // Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2008. – Вип. 4. – 322 с. – С. 84-99.

Viter I. Ukraine in the global competitive space. Proceeding of the International Conference of Applied Economics /I.Viter // ICOAE 2009. – Kastoria, Greece, 27-30 May 2009. – Р. 769-779.

Вітер І.І. Євроінтеграційна стратегія України за умов глобальної модернізації /І.І.Вітер // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Заснов. у 1992 р. / Відп. ред. О.О. Бєляев. – Вип. 21. – К.: КНЕУ, 2009. – 559 с. – С. 279-287.

Вітер І. Оцінка та проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки на сучасному етапі /І.Вітер // Збірник наукових праць. Вип. 62 / Відп. ред. О.Г. Білорус / К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – 182 с. – С. 78-87.

Вітер І. Європейський вектор соціальної політики України / І.Вітер, В.Вітер //Збірник наукових праць. Вип. 62 / Відп. ред. О.Г. Білорус / К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – 182 с. – С. 46-57.

Viter I. Ukraine in the global competitive space /I.I.Viter // Journal of European economy. – 2010. – Vol.9. – № 6. – Р. 407-426.

Вітер І. Модернізаційні трансформації та їх вплив на євроінтеграційні перспективи транзитивних економік /І.Вітер // Антологія творчих досягнень /К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2010. – Вип.5 – 408 с. – С. 156-168.

Вітер І. Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. Вип. 2(67) / Відповідальний редактор Плотніков О.В./ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – 236 с. – С. 54-75.

Вітер І.І. Реформування бюджетного процесу в Євросоюзі в світлі Лісабонської угоди /І.І. Вітер // Антологія творчих досягнень / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2011. – Вип. 6. – 249 с. – С. 60-72.

Вітер І.І. Україна в системі глобального туризму /І.І.Вітер // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. Вип. 1(70) / Гол. Ред. Пахомов Ю.М./ К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – 194 с. – С. 16-28.

Вітер І.І. Антикризові стратегії України в контексті взаємовідносин з ЄС /І.І.Вітер // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.11(150) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2013. – 244 с. – С. 20-27.

Вітер І.І. Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації /І.І. Вітер // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2014. – № 6. – С. 32-43.

Вітер І. Концепції економічного розвитку та їх еволюція в умовах формування світосистеми глобалізму / І. Вітер // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Вип 18. Серія філософські науки / Гол. ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2014. – 393 с. – С. 199-219.

Про Вітер І.І. надруковано матеріали в таких виданнях:

Економічна інтеграція України в Європейський Союз: Наукові рекомендації. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 185 с. – С. 183.

Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія [Текст] [в 3 т.] / Власов. В.І.; ННЦ «ІАЕ»; ДНСГБ НААН; Наук.ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і член-кор. НААН Вергунов В.А. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с. – С. 99-100.

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І. Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку