>

PERGHA Tetyana Yuryivna

Perga Tetyana Yuryivna, born in 1968.

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher.

Specialty: historian, internationalist.

Scientific interests: international environmental relations: global and regional context, sustainable development, global issues of the present, environmental safety, US and EU social and environmental policies, transboundary environmental cooperation, Eastern Partnership, Visegrad Group, national environmental policy, Ukraine's participation in international ecological cooperation.

Закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в 1991 р. за спеціальністю історик та перекладач англійської мови.

З 1995 по 1998 рр. була співшукачем кафедри нової та новітньої історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія на тему «Зародження та становлення екологічної політики в США (кінець XIX століття – 30-ті роки XX століття)» в 1998 р.

У 2007 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1989 р. в рамках програми обміну студентами стажувалась у Югославії (м.Загреб).

У 1991 – 1993 рр. працювала вчителем історії та англійської мови у середній школі Бологовського району Тверської області (Росія) та вела гурток краєзнавства. З 1993 по 2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. У 2004 – 2006 рр. – викладач у Київському університеті туризму, економіки і права (за сумісництвом).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Автор 1 індивідуальної монографії, співавтор 9 колективних монографій та 115 наукових праць, учасник понад 30 наукових конференцій, зокрема у м. Касторія (Греція).

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна: монографія / Тетяна Юріївна Перга. Науковий редактор: академік НАН України О.Г.Білорус. – Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М. – К., 2014. – 285 с. 

Колективні монографії

Перга Т.Ю. Міжнародне співробітництво організацій системи ООН у справі мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / ООН у системі міжнародних відносин. Історичний досвід і перспективи: Ювілейний науковий збірник, присвячений 50-річчю Організації Об’єднаних Націй. – К. - Вид-во «Либідь», 1995. – 128 с. – С. 110-127.

Перга Т.Ю. Сучасні глобальні та регіональні концепції та стратегії захисту навколишнього середовища / Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. – С. 384-394.

Перга Т.Ю. Современные глобальные и региональные концепции и стратегии защиты окружающей среды/ Глобальные трансформации и стратегии развития: коллективная монография / Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. – К.: Орияне, 2000. – 424 с. (перевод с украинского издания 1998 года). – С. 385-394.

Перга Т.Ю. Глобалізація системи міжнародної екологічної безпеки як імператив сталого розвитку (с.584-592), Вплив глобальних трансформацій на розвиток системи міжнародної екологічної безпеки (с.593-596), Глобалізація та регіоналізація механізмів міжнародної екологічної безпеки (с.597-599), Глобальна екологічна інтеграція і кооперування (с.599-602). Україна в системі міжнародної екологічної безпеки (с.603-607) / Глобалізація і безпека розвитку: Монографія /О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2002. – 789 с.

Перга Т.Ю. Глобализация системы международной экологической безопасности как императив стабильного развития (с.628-637), Влияние глобальных трансформаций на развитие системы международной экологической безопасности (с.637-641), Глобализация и регионализация механизмов международной экологической безопасности (с.642-645), Глобальная экологическая интеграция и кооперирование (с.645-648), Украина в системе глобальной экологической безопасности (с.648-652) / Глобализация и безопасность развития: Монография. О.Г. Белорус, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко и др.; Руководитель авт.коллектива и науч.редактор О.Г.Белорус. – К.:КНЕУ, 2002. – 789 с.

Перга Т.Ю. Інноваційні економічні механізми екологічного регулювання в стратегіях розвитку (с.671-574), Екологічні індикатори оцінки розвитку та міжнародна екологічна конкурентність держав (с.574-579), Екологічне орієнтований розвиток і суперечливість екологічної політики ведучих країн світу (с.579-581), Інноваційна роль держави в екологічній сфері в умовах глобалізації розвитку (с.581-586), Проблеми та перспективим участі України в глобальній екологічній політиці (с.586-588) / Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

Перга Т.Ю. Инновационные экономические механизмы экологической регуляции в стратегиях развития (с.600-613), Экологические индикаторы оценки развития и международная и глобальная конкурентность государств (с.614-617), Экологическое ориентированное развитие и противоречивость экологической политики ведущих стран мира (с.618-620), Инновационная роль государства в экологической сфере в условиях глобализации развития (с.620-626), Проблемы и перспективы участия Украины в глобальной экологической политике (с.627-629) / Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – 720 с.

Перга Т.Ю. Участь у регіональній екологічній інтеграції як фактор підвищення конкурентоспроможності постіндустріальних та транзитивних країн (с.85-90), Міжнародний досвід формування механізмів екологічної інтеграції постіндустріальних і транзитивних країн в умовах глобальної економічної кризи (с.237-245), Інвестиційно-інноваційна модель екологічно орієнтованого розвитку України кризи (с. 356-361) / Глобальна корпоративна система: Монографія / [О.Г.Білорус, О.В.Зернецька, В.А.Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с.

Perga T. Regional and Local initiatives implementing sustainable development (p.485-487), The mechanism for integration the conservation of environmental decision-making process, environmental assessment of innovation and investment projects (p.485-487) / Sustainable development. Monograph / Exclusive editor OLENA Slozko / Kyiv-Kaunas-Szczecin: Institute of World Economy and Inernational Relations, national University of Food Technologies, University of Szcezecin, Vilnus University, 2013. – 630 p.

Перга Т.Ю. Екологізація антикризових стратегічних концепцій та довгострокові екологічні імперативи України (с. 223-234), Екологічні чинники глобальної системної кризи та екологічні імперативи світового розвитку (с.105-112) / Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. Монографія /[Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2014. – 429 с.

Брошури

Перга Т.Ю., Гончар Б.М., Вашкевич В.М. До історії формування природоохоронної політики США (кінець 19-го – початок 20-го століття) / Київ-Миколаїв. – 1997. – 22 с.

Статті

Перга Т.Ю. З історії діяльності міжнародних організацій системи ООН по охороні навколишнього середовища / Т.Ю. Перга // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – К. – 1995. – Вип. 41. – С. 103-109.

Перга Т.Ю. До історії розвитку лісового законодавства в США другої половини 19-го століття / Т.Ю. Перга // Питання нової і новітньої історії. Міжвідомчий науковий збірник. – К. – 1996. – Вип. 42. – С. 50-57.

Перга Т.Ю. Щоб уберегти людство. До питання про міжнародне співробітництво організацій системи ООН у справі мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС /Т.Ю. Перга // Політика і час/ 1994. – № 4. – C. 56-62.

Перга Т.Ю. До історії розвитку природоохоронної політики Сполучених Штатів Америки в першій половині 30-х рр. ХХ століття / Т. Перга // Вісник київського університету. Історія. – Вид-во Київського університету. – К. – 1997 – C. 119-128.

Перга Т.Ю. Глобалізація системи міжнародної екологічної безпеки – імператива часу / Т.Ю.Перга // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць.- К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – Вип. 10. – С.85-89.

Перга Т.Ю. Екологічна політика та якість життя /Т.Ю.Перга // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2001. – Вип. 16. К. – С.79-86.

Tatiana Perga. Problems with, and perspectives on, International Ecological cooperation, Ukraine /T.Perga // Environmental Practice. Journal of the national Assosiation of Environmental Professionals. Oxford University Press-The Evergreen State College. – 2001. – P. 18-19.

Перга Т.Ю. І шляхом екологічної інтеграції / Т.Ю.Перга // Політика і час. – 2001, № 11. – C. 48-51.

Перга Т.Ю. Проблеми глобального екологічного управління / Т.Ю.Перга // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. - ІСЕМВ НАН України. – Вип. 19. – К. – 2002. – С. 102-107.

Перга Т.Ю. Екологічний тероризм: сучасні виклики / Т.Ю.Перга // Політика і час. – 2002. – № 12. – C. 46-50.

Перга Т.Ю. А у нас цим ніхто не цікавиться. Екологічні інновації в Україні – примара чи реальність? / Т.Ю. Перга // Політика і час. – 2003. – № 9. – С. 48-53.

Перга Т.Ю. Соціальні та екологічні проблеми країн Півдня /Т.Ю.Перга // Політика і час. – 2004, № 6. – С. 49-54.

Перга Т.Ю. Китайський глобалізм – нова екологічна загроза 21 століття? / Т. Перга // Віче. – 2005. – № 4 – С. 77-79.

Перга Т.Ю. Індекс екологічної усталеності – фактор оцінки конкурентоспроможності держав в умовах глобалізації / Т.Ю. Перга // Дослідження світової політики. – Вид-во ІСЕМВ НАН України. – К. – 2005. – Вип. 31. – С. 23-31.

Перга Т.Ю. Соціальні, екологічні та гуманітарні проблеми Африки в контексті сталого розвитку / Т.Ю. Перга // Дослідження світової політики. – Вид-во ІСЕМВ НАН України. – К. – 2005. – Вип. 32. – С. 17-28.

Перга Т.Ю. Лісабонський та Гетеборзький шляхи. Стратегії сталого розвитку Євросоюзу доведеться переглядати? / Т.Ю. Перга // Політика і час». – 2006, № 3. – C. 26-32.

Перга Т.Ю. Стандарти сталого розвитку / Т.Ю.Перга // Віче. – 2006, № 9-10. – С . 49-50.

Перга Т.Ю. Панацея від глобальної бідності? / Т.Ю. Перга // Політика і час. – 2006, № 7-8. – С. 41-48.

Перга Т.Ю. Екологічні проблеми Близького Сходу в контексті сталого розвитку / Т.Ю. Перга // Дослідження світової політики. – Вид-во ІСЕМВ НАН України. – К. – 2006. – Вип.33. – С. 47-59.

Перга Т.Ю. Регіональний менеджмент. Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в XXI столітті / Т. Перга //Зовнішні справи. – 2007, № 10. – C. 29-32.

Перга Т.Ю. Терра інкогніта: участь громадянського суспільства у формуванні екологічної політики в Україні / Т.Ю. Перга // Зовнішні справи. – 2008, №7. – С. 48-51.

Перга Т.Ю. Альтернативна енергетика як фактор підвищення конкурентоспроможності України на світовій арені / Т.Ю. Перга // Зовнішні справи. – К., 2009, №12. – C. 38-41.

Перга Т.Ю. Екологічні проблеми та виклики країн Центральної та Східної Європи на шляху до ЄС / Т.Ю.Перга // Антологія творчих досягнень. – Київ: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 113-118.

Перга Т.Ю. Україна на шляху до Кіото: прогрес чи регрес? / Т.Ю.Перга // Зовнішні справи. 2009, №1. – C. 48-51.

Tatiana Perga. Realities and perspectives of transboundary cooperation in environmental field in the Black Sea Region/ Journal of the European Economy. Vol.9, №6. – 2010. – p. 174-183.

Перга Т. Ю. Міжнародні водні конфлікти – нова загроза сталому розвитку / Т. Ю. Перга // «Зовнішні справи» – 2011. – №4. – С. 28-31.

Перга Т. Ю. Криза – кризою, а екологія – пріоритет / Т. Ю. Перга // «Зовнішні справи», 2012. – № 5. – С. 46-49.

Перга Т. Ю. Когезійна політика як антикризовий механізм екологічного співробітництва /Т. Ю. Перга // Дослідження міжнародної економіки. – 2012. – Вип. 2(71). – С. 43-51.

Перга Т. Ю. Інноваційні механізми екологічного менеджменту в Україні / Т. Ю. Перга // Дослідження міжнародної економіки. – 2011. – Вип.67 (2). – С. 75-86.

Перга Т. Ю. «Зелена економіка» як механізм подолання безробіття: утопія чи реальність? / Т. Ю. Перга // «Політичний менеджмент». – 2012. – №3(54). – С. 92-101.

Перга Т. Ю. Чи допоможе «зелена» економіка розв’язати проблеми глобального розвитку? / Т. Ю. Перга // «Зовнішні справи». – 2013. – № 6. – C. 48-52.

Perga T. Regional and Local initiatives implementing sustainable development / Sustainable development. Monograph / Exclusive editor OLENA Slozko / Kyiv-Kaunas-Szczecin: Institute of World Economy and Inernational Relations, National University of Food Technologies, University of Szcezecin, Vilnus University, 2013. – P. 485-486.

Perga T. The mechanism for integration the conservation of environmental decision-making process, environmental assessment of innovation and investment projects / Sustainable development. Monograph / Exclusive editor Olena Slozko / Kyiv-Kaunas-Szczecin: Institute of World Economy and Inernational Relations, national University of Food Technologies, University of Szcezecin, Vilnus University, 2013. – P. 486-487.

Перга Т. Ю. Боротьба з глобальною бідністю як механізм подолання екологічної кризи / Т. Ю. Перга // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. – 2013. – Вип.3(64). – С. 148-156.

Перга Т. Ю. Трансформація політики сталого розвитку на початку XXI століття / Т. Ю. Перга // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип.2(63). – С. 86-94.

Перга Т. Ю. Проблеми глобального споживання в контексті сталого розвитку / Т. Ю. Перга // «Гілея». Науковий вісник. – 2013. – Вип. 69(2). – С. 748-754.

Перга Т.Ю. Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу / Т.Ю. Перга // Часопис української історії: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 29. – С. 80-84.

Перга Т.Ю. Попытка №2: Экология в борьбе с финансово-экономическим кризисом / Т.Ю. Перга // BIOWATT [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.biowatt.com.ua/analitika/popytka-2-ekologiya-v-borbe-s-finansovo-ekonomicheskim-krizisom/

Перга Т.Ю. Глобальні зміни клімату: еволюція політики США /Т.Ю.Перга // Зовнішні справи. – 2014. – № 23. – С. 54-57.

Перга Т.Ю. Центральна Азія у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація /Т.Ю. Перга // Evropsky politicky a pravni Diskurz. – № 1, 2015. – С. 97-104.

Про Пергу Т.Ю. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії: монографія [в 3 т.] / В.І. Власов; ННЦ «ІАЕ»; ДНСГБ НААН; наук.ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і член-кор. НААН Вергунов В.А. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012, Т.3. – С.131-132.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса

Перейти до початку