>

Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: зб.н.пр. / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант, 2012. – 466 с.

Збірник наукових праць містить статті, в яких знайшли висвітлення теоретико-концептуальні, аксіологічні, інституціо-нальні виміри розбудови громадянського суспільства в країнах Європи, а також аналізується світовий досвід взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами влади.

ISВN 978-966-02-6620-9

Перейти до початку