Publications - Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
У монографії на основі великого розмаїття теоретичних концепцій геополітики як науки і її наукових шкіл, процесів сучасної політичної модернізації досліджуються актуальні проблеми геополітичного виміру сучасної України. Ця проблема розглядається в контексті відносин України з Росією, європейськими і євроатлантичними структурами, державами Центральної і Східної Європи. ISBN 966-608-192-X
У виданні вперше в Україні оприлюднено копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий голод в Україні у 1932-1933 роках та їх український переклад. Унікальні документи Політичного архіву Міністерства закордонних справ ФРН свідчатьпро масштаб гуманітарної катастрофи на теренах Європи ХХ століття, яка  тривалий час старанно замовчувалась. Архівні документи значною мірою розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору в Україні 1932-1933 років.
У підручнику подано провідні теми нормативного курсу "Геополітика", який читається у вищах закладах освіти України. Викладено такі теми: геополітика як наука, наукові школи геополітики, теорії і школи сучасної геополітики. Розглянуто геополітичний вимір Росії. Проаналізовано геополітику США, Німеччини та інших країн. Детально розкрито тему "Україна в системі геополітичних координат", зокрема "Україна і світ після вересневих 2001 р. подій у США та війни у Перській затоці". В кінці кожного розділу подано контрольні…
В монографії досліджуються особливості формування та реалізації в історично завершений період європейської політики ФРН, яка значною мірою сприяла вирішенню проблем повоєнного упорядування континенту, безпосередньо вплинула на подолання державного розколу Німеччини та воєнно-політичного протистояння в Європі. Виникнення об'єднаної Німеччини поряд з розвалом Союзу РСР суттєво змінює систему політичних координат, зміщує центри політичного тяжіння, і знаменує початок нових міжнародних відносин на континенті.  Розглядається практика стосунків нової ФРН з європейськими країнами і насамперед…
У підручнику розкривається проблематика зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення зовнішньої політики Української держави від Київської Русі – через добу Козаччини – Української Народної Республіки – до сьогодення. Л.Д.Чекаленко аналізує витоки, принципи і здобуті результати зовнішньополітичної площини, механізми суверенного існування країни, захисту прав громадянина, економічного зростання. В основу книги покладено принципово важливу концепцію континуітету формування і розвитку зовнішньополітичної парадигми України упродовж значного історичного періоду української…
У монографії дискурсивно репрезентовано основні напрями політологічного аналізу сутності форм правління, проаналізовано їх трансформації, особливості перехідних моделей державної влади на постсоціалістичному просторі, розкрито динаміку становлення демократичної форми правління в сучасній Україні. Адресована науковцям, які досліджують проблеми демократичного розвитку. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться політологічною проблематикою.
У монографії досліджено чинники зародження глобальної екологічної політики та головні етапи її становлення протягом 1972-2012 рр. Проаналізовано її основні напрямки а також здобутки і проблеми. Вперше у вітчизняній та світовій науковій думці висунуто теорію екологічної неоконвергенції. Розглянуто сутність інституційну архітектуру та шляхи реформування глобального екологічного управління. Зроблено прогноз подальшого розвитку міжнародної природоохоронної діяльності та екологізації міжнародних відносин. Науковий редактор: академік НАН України О.Г.Білорус. Рекомендовано до друку Вченою Радою Державної установи «Інститут…
Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія/ за заг. ред. к.е.н., с.н.с., О.О. Сльозко, к.е.н., с.н.с.,Т.О. Панфілової, к.е.н. С.В. Терещенко. – К.:Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – 358 с. Автори:О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко, Є.В. Редзюк, Л.В. Сакаадзе, О.В. Курило, М.Ю. Рубцова,  І.Я Софіщенко, С.О. Хвалінський, О.М. Олійник, В.В. Степанюк,  А. Б. Пельо, А.Ю. Аль-Тмезі, П.О.Сидоренко, А.В.Шафранський, О.В. Марцонь, М.О. Александрова, А.С. Селейман-Гольдак,…
Сльозко О.О., Панфілова Т.О.,Терещенко С.В. Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи: монографія/ О.О.Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН  України, 2013. –  194 с. ISBN 974-966-02-7005-3 В монографії  розглядаються актуальні питання трансформації світової фінансової системи з позицій системного  підходу. У цьому зв’язку авторами формалізовано складові світової фінансової системи, передусім  організаційну модель  управління валютними відносинами. Аналізуються тенденції і закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи, зокрема…
Сльозко О.О. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Монографія/ О.О. Сльозко. – К., LAT&K, 2014. – 348 с. ISBN 974-617-7061-04-4 Розглядаються проблеми, які стоять перед країнами СНД у процесі становлення фінансових ринків у країнах окремо та створення фінансових та економічних  союзів в рамках СНД – ЄврАзЄс, ГУАМ, ЕЄП, Союз Азійських держав, ШОС, Чорноморський союз та інші.
Page 27 of 28
Перейти до початку