>

SHMORGUN Olexander Oleksandrovich

Senior Research Fellow. Candidate of Philosophy (1985), Associate Professor (1991).

Шморгун Олександр Олександрович  народився у 1954 р. У 1977 р. закінчив КНУ ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «філософія». У 1977 – 1985  рр. навчався в аспірантурі та працював на посадах молодшого наукового та наукового співробітника Інституту філософії НАН України.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Методологічна функція категорії «суспільно-економічна формація».

У 1986 – 1990 рр. працював старшим викладачем, доцентом Центру гуманітарної освіти НАН України. У 1990 р. Шморгуну О.О. присвоєно звання доцента. У 1990 – 1993 рр. навчався в докторантурі Інституту філософії НАН України.

Протягом 1996 – 2000 рр. обіймав посаду головного редактора часопису «Розбудова держави». З 1994 по 2011 р. працював в  Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України на посаді старшого наукового співробітника та провідного наукового співробітника. Також у 2004 – 2011 рр. обіймав посаду старшого наукового співробітника Інституту європейських досліджень НАН України. З 2006 по 2011 р. працював старшим науковим співробітником,  провідним науковим співробітником Інституту обдарованої дитини АПН України.

Журналіст-політолог. Друкувався у ряді провідних часописів (зокрема, «Дзеркало тижня», «День», «Урядовий кур’єр», «Народний депутат» та ін.).

Коло наукових інтересів: теорія самоорганізації соціальних систем; типологія та періодизація культурно-цивілізаційного процесу, зокрема, компаративний аналіз   геополітики, геоекономіки та етнокультури Сходу і Заходу; етнонаціологія; теоретична та прикладна політологія; соціальна  психологія та психологія творчості.

Шморгун О.О. автор понад 250 наукових і науково-публіцистичних праць, в тому числі в Росії та Польщі, серед яких більше 30 розділів у наукових колективних монографіях, а також індивідуальні монографії «Методологічна функція теорії суспільно-економічна формація» (К., 1990), «Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура)» (К., 1994).

Наукові публікації (вибірково)

Розділи в монографіях:

Шморгун А. Этнонациональное измерение глобальных цивилизационных тенденций Нового и Новейшего времени // Цивилизационные модели и их исторические корни. – К., Наук. думка, 2002. – С.258– 333;

Шморгун А. Этносоциальное развитие человечества и цивилизационный процесс // Цивилизационные модели и их исторические корни. – К., Наук. думка, 2002.– С.219–251; Шморгун А. Китай и постсоветское пространство: поиск цивилизационной альтернативы – В. кн..: Цивилизационные модели современности и их исторические корни. – К.: Наукова думка, 2002. – С.346–365;

Шморгун О. Інноваційна стратегія побудови політичної влади  в Україні. – В кн.: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. – К.: «Педагогічна думка», 2008. – С.305-417;

Шморгун О.О.  Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства // Еліта: витоки, сутність, перспектива. – К.: Товариство «Знання» України, 2011. – С.343-414;

Шморгун А. Религиозно-мировоззренческие парадигмы Востока и Запада в контексте стадиально-цивилизационной типологии: поиск духовной альтернативы. – В кн.: Цивилизационные структуры современного мира. Цивилизации Востока в условиях глобализации. – К.: Наукова думка,  2008. – С. 367-530;

Шморгун О. Концептуальні проблеми розвитку України: європейський та загальноцивілізаційний виміри // Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. К.: Інститут європейських досліджень НАН України, 2010. – С. 205-221;

Шморгун О. Солідаристсько-корпоративна парадигма антикризового розвитку України // Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. К.: Інститут європейських досліджень НАН України, 2010. – С. 389-403;

Шморгун О. Інноваційна стратегія побудови політичної влади в Україні. – В кн.: Феномен інновації: освіта, суспільство, культура. – К.: Педагогічна думка, 2008. – С.305-417;

Шморгун О. Досвід становлення європейської демократії і формування моделі політичної влади в Україні // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього. – К.: «Фенікс», 2009. – С.510-521;

Шморгун О. Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин.  – К.: Фенікс, 2011С.76-100;

Шморгун О. Цивілізаційна ідентичність: теоретичні та політичні засади // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. – К.: Фенікс, 2011. – С. 100-118;

Шморгун О. Сучасний глобалізм у пошуку антикризової стратегії // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія.  – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 246-257;

Шморгун О. Феномен «економічного дива»: системно-стадіальні механізми // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія  – К.: УБС НБУ, 2010. – С.133-146;

Шморгун О. Україна в постіндустріальних контекстах: концепція економічної реформи // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: монографія. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 269-276;

Шморгун О. Елітарний вимір демократії: проблема авторитарного лідерства // Еліта: витоки, сутність, перспектива. – К.: Т-во «Знання», 2011. – С. 343-414;

Шморгун О. Євроатлантичні  моделі президенталізму і демократизація української влади: політологічний вимір // США і світ ХХ століття. – К.: Центр вільної преси, 2013, - С.315- 331;

Шморгун А. Проблема идентичности в системно-цивилизационном измерении // Идентичности и ценности в эпоху глобализации. – К.: Наукова думка, 2013. – С.62-169;

Статті

Шморгун О. Нова соціально-економічна система: від утопії до... міфу? // Політологічні читання. – 1992. – №3. – С.17-49;

Шморгун О. Чи назавжди переміг неоконсервативний курс?  // Політологічні читання. – 1992. – №4. – С.71-101;

Шморгун А. Инновационо-цивилизационные измерения посткапиталистического общества. В кн.: Экономическая теория в ХХ веке – (7-14): Инновационная экономика. – Москва – Краснодар, 2008. – С.46-56;

Шморгун О. Світова фінансова криза в цивілізаційному вимірі // Філософська думка, №2, 2009. – С.56-72;

Шморгун О. Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи. // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С.199-204;

Шморгун О. Проблема цивілізаційного циклізму: системно-синергетичний підхід // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Вип.14. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 222-228;

Шморгун О. Універсальні характеристики неокорпоративізму в цивілізаційному вимірі // Людина. Розум. Історія: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В.Бойченка. – Зб. наук. праць «Філософські діалоги’2011». – К., 2011. – С.222-237;

Шморгун О.Місцеве самоврядування як основа європейської моделі громадянського суспільства // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії», 2012. – С.165-191;

Шморгун О. Цивілізаційна сутність епохи бонапартизму та історичний шанс альтернативного розвитку Російської імперії // Вітчізняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії. – К.: Фенікс, 2013. –  С.207-235.

Перейти до початку