>

METELIOVA Tetyana Olexandrivna

Leading researcher

МЕТЕЛЬОВА Тетяна Олександрівна, 1963 р.н., кандидат філософських наук, доцент. Провідний науковий співробітник відділу теорії і методології всесвітньої історії.

Фах: діалектика і теорія історичного розвитку, філософська антропологія і філософія культури.

Закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1989 р., аспірантуру Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (з відривом від виробництва) в грудні 1993 р. Захистила кандидатську дисертацію «Принцип саморозвитку в системі соціальних взаємодій» зі спеціальності 09.00.01 – діалектика та теорія пізнання в Інституті філософії ім. Г. Сковороди Національної Академії наук України в січні 1994 р. У 1997 р. було присвоєно наукове звання доцента. Закінчила докторантуру (з відривом від виробництва) відділу філософської антропології і філософії культури Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України у 2002 р.

1987 – 1988 – лектор, організатор лекційної роботи товариства «Знання» Турменістану, ведучий рубрики «Литературная страница» газети «Комсомолец Туркменистана», кореспондент газет «Хроника» (Москва, газета акад. А.Сахарова), «Атмода» (Латвія) по Туркменістану. Організатор першої і єдиної незалежної профспілки Туркменістану «Солідарність».

1989 – 1990 – лаборант відділу філософії і права Академії Наук Туркменістану, викладач історії й теорії світової культури у вузах м. Ашхабада. 1993 – 1995 – керівник Теоретико-ідеологічного Центру Української Республіканської партії. 1994 – 2004 рр. – доцент кафедри філософії Національного університету харчових технологій. З 1995 по сьогодні викладає в Університеті українознавства при Центральному будинку офіцерів Збройних сил України.

Одночасно працювала в ЗМІ (1995 – 1997 – заступник головного редактора журналу «Розбудова держави»; 1997 – 1998 – заступник головного редактора газети «Альтернатива»; 1999 – заступник головного редактора газети «СДС-новини», 2000 р. – головний редактор газети «Самостійна Україна»; 2001 – 2002 рр. – редактор відділу економіки й права газети «Свобода»; 2002 р. – 2003 р. – редактор відділу журналістських розслідувань газети «Патріот України» (з 01.01.03 – «Українська газета»); 2005 р. – редактор відділу законодавчої роботи парламенту журналу «Народний депутат»; 2009 р. – головний редактор газети «Аспект», з 2005 до сьогодні – головний редактор газети «Контраст»).

2004 – 2005 – завідувач кафедри культурології Українсько-арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом.

2004 р. – 2014 р. – старший науковий співробітник, завідувач відділу норми і права Українського Центру культурних досліджень Міністерства культури України.

З 2008 – старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень Національної Академії наук України, з 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу теорії і методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З листопада 2014 р. заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член-кореспондент Академії політичних наук України з 2016 р.

Член Вченої ради Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України – 2007-2014 рр.

Член Вченої ради Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» з 2009 р.

Член Національної спілки журналістів України з 2003 р.

Член Спілки літераторів України з 2010 р.

Президент ГО «Інститут сучасних проблем України» з 2002 р.

Нагороджена Почесною грамотою Президії Національної академії наук України «За особисті творчі здобутки у галузі наукового дослідження актуальних проблем вітчизняної соціогуманаристики» – 2013 р.

Лауреат премії журналу «Сучасність» (за цикл публікацій з суспільних та філософських проблем) – 1999 р.; Лауреат Міжнародного поетичного фестивалю «Пристань менестрелів». – 2010 р.; Лауреат Міжнародного фестивалю літератури і культури «Слов’янські традиції» – 2011 р.; Лауреат Міжрегіонального фестивалю «Под небом Рязанским» – 2011 р.

Друкується в багатьох провідних ЗМІ та часописах: «Дзеркало тижня», «День», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Народний депутат», «Критика», «Сучасність» тощо.

Сфера наукових інтересів: філософська антропологія, онтологія, культурологія, політологія. Спеціалізується у сфері філософії та історії з проблем антропосоціогенезу та його ціннісного складника, проблеми Іншого, закономірностей історичного – цивілізаційного та культурно-світоглядного – розвитку суспільств, комунікативного аналізу; у галузі культурології – на проблемі мультикультуралізму та збереження культурного розмаїття; у галузі політології – на аналізі становлення та особливостей функціонування сучасних політичних структур та інститутів громадянського суспільства, порівняльному аналізі функціонування європейських зоозахисних громадських організацій і його правових засад.

Автор близько 150 наукових праць, в тому числі 2 індивідуальних та 6 колективних монографій, та понад 1000 публіцистичних і журналістських публікацій, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Метельова Т.О. Людина в історії: пошук системних закономірностей. /Т.О. Метельова. – К.: Українська книга, 2002. – 448 с.

2. Метельова Т.О. Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну /Т.О. Метельова. – К.: Українська книга, 2003. – 280 с.

Колективні монографії

1. Метельова Т.О. Європейський культурно-світоглядний простір та його українські конотації // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченко. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 462 – 476.

2. Метельова Т.О. Цивілізація як категорія культурно-цивілізаційного аналізу // Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченко. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с. – С. 11 – 24.

3. Метельова Т.О. Національна ідентифікація в Українському та європейському вимірах // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – 632 c. – С. 118-129.

4. Метельова Т.О. Правове забезпечення державної культурної політики / Т.О. Метельова / Українська культура: дискурси і дискусії XXI століття : монографія / Наук. Ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко ; відп. За вип.. І.В. Кузнецова: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. – К.: НАКККіМ, 2012. – 264 с. – С. 95 – 105.

5. Метельова Т.О. Цінності як основа формування соціальної системи та критерій цивілізаційного поступу С. 18 – 44; Ціннісні імперативи взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи С. 178 – 201; «Інший» як цінність і фундаментальна засада людського буття в контексті євроінтеграційних прагнень України С. 319 – 337; «Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу С. 337 – 354 // Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Фенікс, 2014. – 444 с.

6. Метельова Т.О. Криза політики мультикультуралізму як симптом гібридизації європейських цінностей // Українська культура ХХІ століття: Розмаїття. Взаємодія. Єдність : монографія / Наук. ред. В.Д. Шульгіна, С.М. Садовенко ; відп. за вип. І.В. Кузнєцова : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; Український центр культурних досліджень. – К. : НАКККіМ, 2014. – 240 с. – С. 55-65.

Енциклопедії, довідники, словники

1. Метельова Т.О. Культура античності (С. 314), Культура національна (С. 314 – 315), Культура Нового Часу (С. 315), Культура Середньовіччя (С. 315), Культурні цінності (С. 316), Леві-Брюль (С. 323), Структуралізм у філософії культури (С. 612), Фрезер Джеймс Джордж (С. 691)// Філософський Енциклопедичний словник. – Київ: Абрис. – 2002. –

2. Метельова Т.О. Антисемітизм / Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін...; худож.-оформлювач О.М. Іванова. – Харків. Фоліо, 2013. – Т. 1.. – с. 526, С. 110 – 111.

Брошури

1. Метельова Т.О. Філософія європейського Середньовіччя: архетипи та аксіологеми (проблематика, етапи розвитку, місце у світовому контексті): текст лекцій з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. денної і заочної форм навч. та аспірантів / Т. О. Метельова ; Національний ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2002. – 26 с.

2. Метельова Т.О. Проблема типологізації суспільств : текст лекції з дисципліни «Соціологія» для студ. усіх спец. ден. та заоч. форми навч. та аспірантів / Т. О. Метельова ; Національний ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2003. – 20 с.

3. Метельова Т.О. Філософія XX століття. // Текст лекцій. – Київ, НУХТ, 2004. – 50 с.

4. Метельова Т.О., Менжуліна Л.Н. Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії [Текст] : текст лекції з дисципліни «Філософія» для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навч. та аспірантів / Л. Н. Менжуліна, Т. О. Метельова ; Національний ун-т харчових технологій. – К. : НУХТ, 2004. – 35 с.

Статті

1.      Метельова Т.О. Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра...// Генеза. – 1996. – № 1 (4). – С. 24 – 38.

2.      Метельова Т.О., Ібрагімов Р.І. Сучасні політичні міфи в економіці України // Розбудова держави. – 1997. – № 2 – С. 3 – 7, № 3. – С. 3 – 8;

3.      Метельова Т.О. Хронофобія як симптом невиліковної хвороби діамату // Філософська думка. – 2000. – № 6. – С. 11 – 24.

4.      Метельова Т.О. Світоглядно-антропологічна основа космогонічних міфів народів світу // Мультиверсум. – Вип. 31, 2002. – С. 140 – 150.

5.      Метельова Т.О. Онтологічна легітимація особи в культурі античності // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – Вип.10, 2002. – С. 256 – 261.

6.      Метельова Т.О. Деконструкція духу чи розширення поля свободи? // Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ: Стілос, 2002. – С. 8 – 11.

7.      Метельова Т.О. Містком філософської рефлексії // Філософська думка. – 2003. – № 1. – С. 256 – 262.

8.      Метельова Т.О. Елейський складник діаматівської матерії та сучасної об’єктивної реальності // Наукові записки. – Вип. 12, 2003. – С. 23 – 29.

9.      Метельова Т.О. Логічний сонет декалогу. // Мультиверсум. – Вип. 32, 2003. – С. 131 – 137.

10.    Метельова Т.О. Від біполярності до мультиверсуму // Філософська думка. – 2003. – № 5. – С. 102 – 117.

11.    Метельова Т.О. Драма і тріумф філософії Маркса. // Наукові записки. Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. – Вип. 13, 2003. – С. 34 – 48.

12.    Метельова Т.О. Комунікація і свідомість: проблема «першородності» і відповідальності. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – Вип.12, 2003. – С. 26 – 31.

13.    Метельова Т. Криза раціональности як симптом кризи системности / Т. Метельова. – Sententiae : зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). № 1 / Вінницький нац. техн. ун-т; Укр. філософський фонд. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 321 с. – С. 17-26.

14.    Метельова Т. Антропологічний потенціал філософії Маркса // Персонал, 2005. – № 2. С. 36 – 41.

15.    Метельова Т.О. Онтологія Надлюдини: ніцшеанські мотиви у творчості Олеся Бердника // Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження)// Філософсько-антропологічні студії, 2005. – К.: Стілос, 2005. – 336 с. – С. 216 – 228.

16.    Метельова Т.О. Володимир Соловйов: філософія versus богослов’я. // Культура і сучасність – № 3, 2006. – С. 19 – 26.

17.    Метельова Т.О. Гендерний складник у філософії Володимира Соловйова // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. – [Вип.] XIV-XV (1-2/2006) / ВНТУ ; редкол. І. Бичко [та ін.]. – 2006. – 234 с. – (Український філософський фонд). – С. 146 – 154.

18.    Метельова Т. Кантівські візії крізь призму сучасної філософії : проблема людиномірности буття / Т. Метельова. / Sententiae : зб. наук. пр. Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Вип. 13 (2) / Вінницький нац. техн. ун-т, Український філос. фонд. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 289 с. – С. 92-102.

19.    Метельова Т.О. Філософія Канта у контексті кризи раціональності / Т. О. Метельова // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2006. – № 3. – С. 14-19.

20.    Метельова Т.О. Концепт «творчої уяви» / Т. Метельова // Філософ. думка. – 2006. – № 6. – С. 11-21.

21.    Конститутивна роль аксіологем у формуванні особистості / Т. О. Метельова // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. – 2006. – № 4. – С. 13-19.

22.    Метельова Т.О. Феномен сакрально-ціннісного та його роль у конституюванні людського буття. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Збірник наукових праць. Випуск XVII. – Київ: Міленіум, 2006. – 304 с. – С. 19 - 32.

23.    Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки // Європейська перспектива. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С. 80 – 88.

24.    Метельова Т.О. Цивілізація і культура: контроверза чи спільний родовід? // Віче, листопад 22/2010. – с. 6 – 9.

25.    Метельова Т.О. Культура глобалізованого світу: на шляхах збереження плюралізму. Передмова до монографії З.О. Босик «Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини К.: НАКККіМ, 2010. – 344 с. – С. 4 – 12.

26.    Метельова Т.О. Взаємозв’язок типів комунікації та систем цінностей в контексті проблеми мультикультуралізму: ретроспектива і перспектива. / Діалог культур у просторі полікультурного світу: Зб. матеріалів наук.-теор. конф., Київ, 9 – 10 листопада 2012 р. – К.: НАКККіМ, 2012. – 224 с. – С. 200 – 209.

27.    Метельова Т.О. Пошук орієнтирів у відношенні «Людина – світ»: від феноменології Гуссерля до постмодерну / Т.О. Метельова / На шляху до синтезу філософії, науки та релігії: матеріали IV науково-практичної конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, посткласичний та езотеричний підходи», 19-20 квітня 2013 р. / за ред.. І.В. Карівця. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с. – С. 183 – 193.

28.    Метельова Т.О. Полівалентність самоідентифікацій у добу глобалізації. Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 р., Острог). Частина 1. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. – вип.11. – 432 с. – С. 12 – 26.

29.    Метельова Т.О. Громадянське суспільство в глобалізованому світі: трансформації і перспективи / Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. Журн. – К.: НАУ, 2013. – № 1. – 318 с. – С. 272 – 278.

30.    Метелёва Т.А. Защита животных как моральная проблема и ее правовые аспекты в свете европейского опыта / Український часопис міжнародного права: Спецвипуск: Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України, 2013. – С. 66 – 76.

31.    Метельова Т.О. Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ / Віче № 20, 2013. – С. 11 – 16.

32.    Метельова Т.О. Засади українського державотворення: інваріанти і варіативність ціннісних систем. / Т.О. Метельова / Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць /за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с. – с. 25 – 35.

33.    Метельова Т.О. Інший як проблема в контексті ідентифікацій / Т.О. Метельова / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 27 (276). – Серія: Філософські науки, 2013. – 210 с. – с. 43 – 48.

34.    Метельова Т.О. Конфліктогенний потенціал політики мультикультуралізму: ідеологеми і реальність /Т.О. Метельова / Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. /за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 310 с. – С. 18 – 34.

35.    Метельова Т.О. Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції // Українознавчий альманах. Вип. 16. – К., Мелітополь, 2014. – 322 с. – С. 42 – 47.

36. Метельова Т.О. Країни Центральної Європи і міжнародна безпека: спільне й відмінне в українському питанні // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 2. – 2015. – С. 26-33.

37.    Метельова Т.О. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / Віче. – № 4. – 2015. – С. 2 – 5.

38. Метельова Т.О. Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи / Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва/ за ред.. к.і.н., доц.. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» - К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 94 – 102.

39.    Метельова Т.О. Ціннісні трансформації європейського простору: між Першою і Другою світовими війнами // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць, 2015. – 252 с. – С. 191-202.

40. Метельова Т.О. Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? // Країні пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : збірник наукових праць / заг. редакцією канд. і. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 157 – 164.

Наукове і літературне редагування

1. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: тотемна система в Австралії / Е. Дюркгайм ; пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк ; наук. ред. Т. Метельова. – К. : Юніверс, 2002. – 424 с.

2. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та тенденції розвитку: колективна монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор — доктор історичних наук, професор А. І. Кудряченко // Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с.

3. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: колективна монографія / за редакцією доктора історичних наук, професорв А. І. Кудряченкв // Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Фенікс, 2011. – 623 с.

4. Давидович Л.Я. Політика республіки Індія щодо країн пострадянського простору (1991-2004 рр.): [монографія] / Л. Я. Давидович; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». - Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 192 с.

5. Волошин О.А. Політика Росії щодо Співдружності Незалежних Держав // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: 2014. – с.

6. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Фенікс, 2014. – 444 с.

7. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. Колективу). С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко, Г.І. Зеленько [та ін.]. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с.

Про Метельову Т.О. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Казаринов В. Зеркало / Послесловие А. Злобина. – М.: Молодая гвардия., 1989. – 239 с. – С. 87 – 100.

2. Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х – початок 1990-х років / А. М. Русначенко. – К. : Вид-во ім. О.Теліги, 1998. – 720 c.

3. Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті роки). Монографія. – К.: Рідний край, 2000. – 616 с. – С. 130.

4. Зайцев Ю.Д. Історія України. – Львів : Світ, 1996. – 488 с. та інші видання 1996, 1998, 2002, 2003 рр.

5. Правозахисний рух в Україні (середина 1950-х – 1980-і роки) / Форум державницької інтелігенції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fdi.org.ua/?p=465

6. Хто є хто в Україні. – К. 2000 – 2010 рр.

Володіє англійською – оперативний рівень, польською, німецькою, угорською, туркменською – початковий рівень, російською вільно.

Електронна адреса:

 

More in this category:

Перейти до початку