>

SHVED Vyacheslav Olexandrovych

SHVED Vyacheslav Olexandrovych, born in 1950.

Head of the Department of History of Asia and Africa. Candidate of Historical Sciences, Associate Professor.

Specialty: historian, Arabist, Orientalist.

Sphere of scientific interests: civilization aspects of modern transformations in the Arab-Islamic world, geopolitical aspects of international relations in the Middle East, political Islam in the context of modern Arab revolutions.

Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту у 1975 р., аспірантуру у 1980 р. (з відривом від виробництва). У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Критика новітніх немарксистських концепцій національної політики КПРС».

У 1989 р. проходив стажування в Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, у 2012 р. проходив стажування у Міжнародному центрі «Аль-Васатийя» (Кувейт).

З 1975 р. по 1993 р. працював на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах України та в Міністерстві внутрішніх справ СРСР та України. З 1993 р. по 2010 р. працював на відповідальних посадах в Адміністрації Президента України, Апараті Ради Національної безпеки і оборони України, Національному інституті стратегічних досліджень.

З 2010 р. по 2013 р. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, з 2014 р. – завідувач відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Віце-президент ВГО «Український центр ісламознавства», радник з наукових питань муфтія Духовного управління мусульман України «Умма».

Голова профспілкової організації Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної та 9 колективних монографій, учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Швед В.О. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти: Монографія. – К.: НІСД, 2006. – 242 с.

Монографії у співавторстві

1. Швед В.О., Нагайчук В.І. Особливості розвитку сучасних геополітичних та геоекономічних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України / Нагайчук В.І., Швед В.О. // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки: Монографія / За ред. В.О. Шведа. – К.: НІСД, 2008. – С. 19. – 47.

Колективні монографії

1. Швед В.О. Близький Схід у глобальній політиці США. Проблеми і пріоритети близькосхідної політики США / В.О. Швед// Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: монографія / Рада нац.безпеки і оборони України, Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки; Відп. ред. Б.О. Парахонський. – К.: ПП «Фоліант», 2008. – С. 128 – 138.

2. Швед В.О. Арабська революція як вияв цивілізаційно-культурного ренесансу Арабського світу / В.О. Швед// Світ ХХІ століття. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування / Відп. ред. В.К. Гура. – К., 2011. – С.14 – 22.

Статті

1. Швед В.О. Роль фінансового банкігнгу у формуванні нового світ ового економічного порядку на сучасному етапі // Світ XXI ст. у контексті мультицивілізаційного процесу: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інстиут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2010. – С. 18-23.

2. Швед В.О. Ісламський фактор в арабській революції: стан та перспективи // Іслам та ісламознавство в Україні: Матер. Міжнарод. наук.-теорет. конф. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта». – 2011. – с. 115-117.

3. Швед В.О. Релігійно-суспільна свідомість, самобутні культурні цінності, соціальна етика як фактори «статичного прогресу» Арабського світу // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 2 (54). – К.: ІСЕіМВ НАНУ, 2011. – С. 74-90.

4. Швед В.О. Політичні партії поміркованого ісламу на сучасному етапі трансформаційного процесу в арабському світі // Іслам та ісламознавство в Україні: II Міжнарод. наук.-теорет. конф. – Донецьк: ЦРДМДУ, 2012. – с. 114-126.

5. Швед В.О. «Арабська весна» у контексті сучасних трансформацій Ширшого Близького Сходу: зміст, тенденції та перспективи // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 2 (55). – К.: ІСЕіМВ НАНУ, 2011. – С. 166-176.

6. Швед В.О. Соціальна етика ісламської економіки як фактор історичної сталості ісламської цивілізації // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (58). – К.: ІСЕіМВ НАНУ, 2012. – С. 97-117.

7. Швед В.О. Стан, виклики і перспективи модернізації ісламу в сучасних умовах // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (62). – К.: ІСЕіМВ НАНУ, 2013. – С. 13-27.

8. Швед В.О. Духовні та соціально-етичні чинники підвищення ролі ісламського світу у подальшому розвитку сучасної цивілізації / В.О. Швед // Аль-Калям: збірка наукових праць УЦІД. – Вип. № 2. – Донецьк: Бібліотека ісламознавства, 2013. – С. 141-146.

9. Швед В.О. Ісламський проект як підґрунтя феномену «Арабської весни»: головні актори, ключові моменти реалізації, провідні моделі / В.О. Швед// Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових праць /За заг. ред. В.К. Гури. – К.:LAT&K, 2014. – С. 346 – 367.

10. Швед В.О. Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі / В.О. Швед // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 21. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина.І. Серія «Історичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2014. – С. 38 – 45.

11. Швед В.О. Ісламський чинник у боротьбі за збереження територіальної цілісності України та її докорінного реформування/В.О. Швед // Аль-Калям. – Донецьк, 2014. – Вип. 5. – С. 16 -19.

12. Швед В.О. Ісламський світ у 2013 році: на лінії вогню/ В.О. Швед // Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма». – 2014. – № 19 (лютий).- С.3. Сайт «Arabpress» [Електронний ресурс]. Режим доступу :http://www/arabpress.net.ua.

13. Швед В.О. Арабський світ у постреволюційний період: формування нової парадигми розвитку / В.О. Швед // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 109-115.

14. Швед В.О. «Арабська весна у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. – № 1. – К., 2016. – 221 с. – С. 109-122.

15. Швед В.О. Саудовская Аравия как локомотив формирования нового арабского порядка и консолидации арабского мира // Арабский мир. Окно в арабский мир, 2016 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://arabmir.net/node/4550

16. Швед В.О. Тунисская модель формирования национального единства: опыт и перспективы // Арабский мир. Окно в арабский мир, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://arabmir.net/node/4658

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

More in this category:

Перейти до початку