>

International Scientific Conference "Experience and Prospects of Transformation of the Post-Soviet Space in the Context of Integration and Globalization Processes" (June 14, 2018). Press release

On June 14, 2018, the International Scientific Conference "Experience and Prospects of Transforming the Post-Soviet Space in the Context of Integration and Globalization Processes", organized by the department of the history of the new independent states, took place in the premises of the State Institution Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine. The work of the plenary session of the conference was opened by the deputy director of the State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine” for scientific work, Ph.D. Metelova T.A. In her opening speech, she drew the attention of those present to the relevance and importance of the chosen theme of the conference for our time, since post-industrial countries are now going through a complex process.

Далі з науковою доповіддю на тему «Роль України в процесах трансформації пострадянського простору» виступив завідувач відділу історії нових незалежних держав, кандидат історичних наук Бульвінський А.Г. Доповідач зазначив, що Україна завжди відігравала особливу роль у трансформаційних практиках країн пострадянського простору, він також  наголосив на необхідності більш глибокого вивчення інтеграційних процесів  сучасних пострадянських країн, зважаючи на кардинальні політичні зміни, які відбулися в їх середовищі впродовж останніх чотирьох років.

Проблемі становлення політичних інститутів у країнах Центральної Азії присвятила свою доповідь провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук Ляшенко Т.М. Особливу увагу доповідач приділила обґрунтуванню існування авторитарних політичних режимів і їхній ролі у політичному та соціально-економічному житті цих держав. 

Неабиякий науковий інтерес серед присутніх викликала наукова доповідь директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. на тему: «Складові успішних перетворень у Азербайджані пострадянського періоду». Кудряченко А.І. на основі аналізу широкого кола джерел висвітлив основні причини успішності реформ у сучасному Азербайджані, а також зазначив, що досвід цих реформ можна використати і при проведенні реформування України. Крім того, особлива увага в доповіді була приділена тому, як успіх у проведенні економічних реформ позитивно відобразився на інших сферах сучасного Азербайджану, зокрема розвитку освіти та науки.

Значна частина доповідей на конференції була присвячена проблемам розвитку країн Євросоюзу та їхньому впливу на інтеграційні процеси сучасних пострадянських країн. Так, процесу еволюції політики Євросоюзу щодо країн пострадянського простору присвятив свою доповідь провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор Мартинов А.Ю. Науковець наголосив на тому, що політика ЄС щодо України напряму залежатиме від успішності проведення в нашій державі реформ.   

Питанням політики ЄС щодо євразійських інтеграційних об’єднань приділили увагу у своїх доповідях завідувач відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук Толстов С.В. та старший науковий співробітник Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук Кондратенко О.Ю.

Основні проблеми впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток пострадянських країн були розкриті в доповіді провідного наукового співробітника ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидата економічних наук Фоміна С.С.

Цікавою була наукова доповідь головного наукового співробітника ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктора історичних наук, члена-кореспондента НАПН України Ткаченка В.М. на тему: «Український шлях: від держави приватизованої до правової». У ній науковець доводить думку, що лише формування цивілізованої держави з верховенством права є однією з основних запорук успішного розвитку України, яка в майбутньому зможе стати прикладом для інших пострадянських країн у сфері успішних перетворень.

Проблематиці політичних метаморфоз у країнах пострадянського простору була присвячена доповідь головного наукового співробітника ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктора політичних наук Шергіна С.О.

На завершення пленарного засідання слово для виступу було дано гостю з Республіки Казахстан Наримбаєву Е.Е. У своєму виступі він зосередив увагу присутніх на найбільших проблемах політичного та соціально-економічного розвитку сучасного Казахстану, а також наголосив на необхідності поглиблення співпраці між Республікою Казахстан і Україною на різних напрямах, починаючи з економічної і закінчуючи військово-технічною та гуманітарною сферами.

Також цікавими і дискусійними були виступи кандидата історичних наук, доцента кафедри історії світового українства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Набоки С.В. «Закономірності, тенденції та перспективи суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору в контексті світових глобалізаційних процесів» та провідного наукового співробітника ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидата філософських наук Шморгуна О.О. «Глобальний тренд сучасного розвитку та проблеми політичної і економічної модернізації пострадянського простору».

Тематика доповідей засвідчує неабиякий інтерес як наукових кіл, так і громадськості до проблем, пов’язаних з подальшим розвитком країн пострадянського простору а також тих суспільно-політичних трансформацій, яких вони зазнали впродовж останніх років. 

За підсумками роботи конференції планується видання збірника наукових праць.

Download attachments:
Перейти до початку