>

TOLSTOV Sergey Valerianovych

Tolstov Sergey Valerianovych, born in 1955.

Head of Transatlantic Studies Department. Candidate of Historical Sciences, Associate Professor.

Specialty: Historian, political scientist, specialist in international relations and foreign policy.

The sphere of scientific interests concerns the interaction of the countries of the Euro-Atlantic community, the evolution of the international system and issues of international security.

У 1977 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1982 р. закінчив аспірантуру на кафедрі нової та новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (без відриву від виробництва). У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Англійське суспільство та ірландське повстання 1916 р. (1909 – 1918)» за спеціальністю «всесвітня історія». У 1992 р. одержав вчене звання доцента за спеціальністю міжнародні відносини та зовнішня політика.

У 1977 – 1980 та 1984 – 1985 рр. працював науковим редактором у Головній редакції видавництва «Українська радянська енциклопедія». У 1985 – 1987 рр. – молодший науковий співробітник відділу країн Азії та Африки Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. В 1987 – 1992 рр. – асистент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики факультету міжнародних відносин і міжнародного права (після реорганізації – Інститут міжнародних відносин) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1992 р. працював в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України: в 1992 – 1995 рр. – старший науковий співробітник; в 1995 – 1996 рр. – зав. відділу міжнародних організацій та багатостороннього міжнародного співробітництва; в 1997 – 2011 рр. – провідний науковий співробітник, в 2011 – 2013 рр. – зав. відділу трансатлантичних досліджень.

Викладав у вищих навчальних закладах м. Києва (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії, Київській гуманітарній академії, Київському інституті туризму, економіки і права).

Стажувався в Лондонській школі економіки і політичних досліджень (1993 р.). У вересні 2011 р. був учасником програми «The U.S. Foreign Policy Process» (U.S. Department of State, International Visitor Leadership Program).

Брав участь у роботі громадських рад при МЗС України, Комітеті у закордонних справах Верховної Ради України та в Громадській гуманітарній раді при Президентові України.

Основні напрями досліджень включають: визначення причинної обумовленості сучасних міжнародно-політичних процесів; аналіз тенденцій міжнародних відносини США та Європейського Союзу; дослідження проблем і динаміки змін у сфері міжнародної безпеки; процеси формування та реалізації зовнішньої політики України.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 12 колективних монографій, учасник численних міжнародних і вітчизняних наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

Толстов С.В. Социальный статус национальных меньшинств Великобритании // Национальные меньшинства и иммигранты в современном капиталистическом мире / Под ред. А.Н.Шлепакова. – К. : Наукова думка, 1984. – С. 154-182.

Толстов С.В. Глобалізація і геополітичні зміни сучасного середовища міжнародної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку : Монографія / Керівник авт. колективу О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 103-204.

Толстов С.В. Вплив розширення НАТО на публічну інтерпретацію проблем європейської безпеки // Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози / Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. – К. : Центр вільної преси, 2006. – С. 288-305.

Tolstov S. Energy security in Russian Federation / M. Luzhikova, A. Sauliuc, S. Tolstov // Energy security strategies in the wider Black Sea region / I.Chifu, A.Sauliuc, B.Nedea (eds.). – Bucuresti : Editura Curtea Veche, 2010. – P. 239-276.

Толстов С.В. Фактор США в сучасній системі міжнародних відносин / С.В. Толстов // США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та ін. – К. : Центр вільної преси, 2013. – С. 164-182.

Статті

Толстов С. Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2015. – № 1. – С. 16-21; № 2. – С. 6-11.

Толстов С. Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири / С. Толстов // Віче. – 2015. – № 4. – С. 11-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2015_4_4.pdf

Толстов С. Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2014. – № 6. – С. 6-11.

Толстов С.В. Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі / С.В. Толстов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 120. – Ч. І. – К. : Київський нац. ун-т. – С. 27-36.

Толстов С. Міжнародна система початку XXI століття / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2013. – № 9. – С. 8-11; № 10. – С. 8-13; № 11. – С. 12-17.

Толстов С. Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин / С. Толстов // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. – С. 158-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2013_4_23.pdf

Толстов С. Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти / С. Толстов // Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць]. – Вип. 7. – К. : КиМУ, 2013. – С. 229-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pmv_2013_7_17.pdf    

Толстов С. В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки НАУКМА. Політичні науки. – 2013. – Т. 147. – С. 39–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_10.pdf

Толстов С.В. Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі / С.В. Толстов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 112. – Ч. І. – С. 80-93.

Толстов С.В. Європейський Союз як суб’єкт міжнародних відносин / С.В. Толстов, О.І. Дікарєв // Наукові праці МАУП. – 2013. – № 3 (38). – С. 60-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2013_3_10.pdf  

Толстов С. Проблема скорочення стратегічних наступальних озброєнь в американо-російських відносинах / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2013. – Вип. 3 (64). – С. 37-54.

Толстов С. Тенденції міжнародної взаємодії в ХХІ столітті: досвід політичного моделювання / С. Толстов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): науковий журнал. – К. : НАУ. – 2013. – № 1. – С. 297 - 303. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/6872/7686

Толстов С. Проблема влади і конкуренція впливів у міжнародних процесах / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 4 (61). – С. 92-106.

Толстов С. Євроатлантична спільнота в умовах становлення багатополюсної міжнародної системи // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 3 (60). – С. 62-78.

Толстов С.В. Теорія еволюції міжнародної системи: основні критерії та загальні положення / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 2 (59). – С. 3-37.

Толстов С.В. Перехідний етап еволюції міжнародної системи / С. Толстов // Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць]. – Вип. 5. – К. : КиМУ, 2012. – С. 49-75.

Толстов С. Міжнародна безпека в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2012. – № 8. – С. 14-19; № 9. – С. 10-15.

Толстов С. Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – C. 20-24.

Толстов С. Між однополярністю та поліцентризмом: акценти політичної дискусії та напрями теоретичних пошуків / С. Толстов // Наук. вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 18. – К. : ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 247-256.

Толстов С. Глобальна криза та особливості становлення багатополюсної міжнародної системи / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 3 (56). – С. 198-225.

Толстов С. Трансформації та зміни в міжнародній системі: теоретико-методологічні аспекти та підходи / С. Толстов // Антологія творчих досягнень. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 167-189.

Толстов С. Ознаки та особливості багатополюсної міжнародної системи / С. Толстов // Антологія творчих досягнень. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 5. – С. 219-244.

Толстов С. Концептуалізація європейської безпеки: еволюція оцінок та підходів / С. Толстов, Т. Сауляк // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 15-53.

Толстов С. Європейська безпека в умовах багатополярного світу / С. Толстов // Зовнішні справи. – Ч. 1.– 2010. – № 3-4. – С. 50-54; Ч. 2. – № 5-6. – С. 35-39.

Толстов С. Між конфліктом і компромісом: особливості діалогу між США та Росією / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2009. – № 10-11. – С. 14-17.

Толстов С. НАТО – повернення до першооснов / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2009. – № 4-5. – С. 30-33.

Толстов С. Системні суперечності й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 49. – С. 187-216.

Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки / С. Толстов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 85. – Ч. І. – С. 174-188.

Толстов С. Феномен стратегічного партнерства в мінливому контексті міждержавних відносин / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 45. – С. 28-57.

Толстов С.В. Двосторонні та багатосторонні союзи в практиці міждержавних відносин / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наукових праць. – 2008. – Вип. 44. – С. 32-66.

Tolstov S. The GUAM phenomenon: its experience as a regional cooperation structure and its prospects as an international organization / S. Tolstov // Central Asia and the Caucasus. – 2008. – №. 3-4 (51-52). – P. 34-46.

Толстов С. Системні критерії, структурні зміни та форми еволюції міжнародних відносин / С. Толстов // Антологія творчих досягнень. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 4. – С. 182-204.

Tolstov S. Ukraina – Unia Europejska / S. Tolstov // Politologia i Stosunki Miedzynarodowe. – 2007. – №. 2. – S. 291-298.      

Толстов С. Параметры и принципы функционирования однополюсной системы / С. Толстов // Антологія творчих досягнень. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2007. – Вип. 3. – С. 199-232.

Толстов С. Парламентско-президентская республика в Украине: Тенденции и особенности функционирования / С. Толстов // Личность, культура, общество (Москва). – 2007. – Т. 9. – Вып. 2 (36). – С. 157-173.

Толстов С. Євроатлантичний центр і периферія у сучасних геополітичних інтерпретаціях / С. Толстов // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 36. – С. 20-46.

Толстов С. Энергетическая безопасность в контексте взаимоотношений Европейского Союза, России, Украины и стран Центральной Азии / С. Толстов // Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм). – 2006. – № 6. – С. 7-22.

Толстов С. Внешнеполитический курс Украины после «оранжевой революции» / С. Толстов // Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм). – 2005. – № 5 (41). – С. 99-111.  

Толстов С. Європейське співробітництво в сфері зовнішньої політики та політики безпеки / С. Толстов // Інституційні реформи в ЄС. Аналітичний щоквартальник / Представництво Європейської Комісії в Україні. – 2003. – № 4. – С. 41-51.

Tolstov S. Security of Ukraine in the Disarmament process: Uncertainties and Opportunities // Security, Disarmament and Confidence-building in the CIS Context / Disarmament Topical Papers 19. – New York : United Nations, 1994. – P. 97-100.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Перейти до початку