>

BULVINSKY Andriy Grigorovich

Bulvinsky Andriy Grigorovich, born 1972

Head of the department, leading researcher. Candidate of Historical Sciences, Associate Professor.

Specialty: historian, specialist in the history of Ukraine and Ukrainian diplomacy.

Sphere of scientific interests: history of Ukraine of the XVII century, history of Ukrainian diplomacy, Ukrainian-Russian relations. He specializes in the study of military and diplomatic aspects of the history of the Ukrainian Cossack state, the humanitarian problems of Ukrainian-Russian relations at the present stage.

Закінчив з відзнакою історичний факультет Українського педагогічного університету ім. М. Драгоманова в 1994 р., аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова у 1997 р. (з відривом від виробництва). У 1998 р. захистив на спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему «Українсько-російська війна 1658 – 1659 рр.» за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

У 1995 – 1998 рр. працював відповідальним секретарем науково-публіцистичного журналу «Нова політика», 1999 – 2005 рр.  відповідальним секретарем соціально-гуманітарного наукового журналу «Людина і політика».

У 2000 – 2010 рр. – на викладацькій роботі в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова (старший викладач, доцент кафедри історії України історичного факультету).

У 2005 – 2010 рр. – головний консультант Головної аналітичної служби, завідувач відділу прогнозування та стратегічних розробок Служби ситуативного аналізу, завідувач відділу оперативного реагування Служби аналізу та оперативного реагування у Секретаріаті Президента України.

З 2008 р. – старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 60 публікацій, в тому числі 1 індивідуальної і 5 колективних монографій, учасник близько 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

Бульвінський А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на Сході Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2008. — 744 с.

Монографії у співавторстві

Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: Монографія. – К.: Видавництво «Старий світ», 2006. — 256 с.

Колективні монографії:

1. Бульвінський А. Броварщина у документах XV– XVIII століть // Праотча сторона у межиріччі Десни і Трубежа: Нариси історії Броварського краю від стародавніх часів і до XX ст. / Броварська минувщина, Кн.1 / Укладач І. Доцин. – Бровари: Водограй, 2003. –  С. 119 – 185.

2. Бульвінський А. Хроніка письмових згадок про Бровари у XVII столітті // Історія поселень Броварського краю: Від стародавніх часів і до сьогодення / Броварська минувшина, Кн.3. –  Бровари: Водограй, 2003. – С. 40–43.

3. Бульвінський А.Г. Еволюція європейської парадигми розвитку України в XIV – XIX ст. // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І.Кудряченка. –  К.: Фенікс, 2009. – С. 95– 110.

4. Бульвінський А.Г. Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – С. 142– 164;

5. Бульвінський А.Г. Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI – XVII ст. та засадничих цінностей ЄС // Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Фенікс, 2014. – С. 104–119.

Брошури

1. Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року. — К., 2008. — 64 с.

Енциклопедії, словники, підручники

1. Бульвінський А.Г. Східноєвропейський дослідний інститут імені В.Липинського // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. — Т.9 : Прил–С. – К.: Наукова думка, 2012. – С. 923–924.

2. Бульвінський А.Г. Брест-Куявський мир 1435 // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В.Табачник (голова) та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – Т.1. – С. 251—252.

3. Бульвінський А.Г. Калішський договір 1343 // Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В.Табачник (голова) та ін. — Харків: Фоліо, 2013. – Т.2. –  С. 417–418.

Статті

1. Бульвінський А.Г. Битви ХVII століття. Україна і європейський контекст // Військо України. – 1996.–№ 1-2. – С. 32–35.

2. Бульвінський А.Г. Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. // Пам‘ять століть.–1997. –  № 6. – С. 2–12.

3. Бульвінський А.Г. Штурм Конотопа російськими військами 28–29 квітня 1659 р. // Київська старовина. – 1997. – № 6. – С. 142–148.

4. Бульвінський А.Г. Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року // Нова політика.  – 1998. – № 1. – С. 18 – 24.

5. Бульвінський А.Г. Конотопська битва 1659 р. // Український історичний журнал. – 1998. – №3.  – С. 76–83; № 4. – С. 33–43.

6. Бульвінський А.Г. Основні причини українсько-російської війни 1658—1659 рр. // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнародної наукової конференції 15–16 грудня 1998 р. – К.: Знання, 1998. – С. 95–99.

7. Бульвінський А.Г. До питання про царські "пункти" для Війська Запорозького 1657 р. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К.,1999. – Вип.8. – С. 208–218.

8. Бульвінський А.Г. Кримська політика гетьмана Івана Виговського (Татари Криму в подіях українсько-російської війни 1658—1659 рр.) // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 34. – С. 43–56.

9. Бульвінський А.Г. Наслідки українсько-російської війни 1658 – 1659 рр. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 151–156.

10. Бульвінський А.Г. Соціально-економічний та державно-політичний устрій Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: різні вектори розвитку // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 45. – С. 62–70.

11. Бульвінський А.Г. Правосуб'єктність Війська Запорозького у відносинах із сусідніми державами: спроба концептуального осмислення // Людина і політика.  – 2002. –  № 4. – С.1 47–157.

12. Бульвінський А.Г. Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К. –Переяслав-Хмельницький: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. –  Вип. 47. – С. 146 – 161.

13. Бульвінський А.Г. Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657—1659 рр. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К. – Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коць, 2002. – Вип. 7. – С. 84–96.

14. Бульвінський А.Г. Українська дипломатія на варшавському сеймі 1659 р. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 257–270.

15. Бульвінський А.Г. Українсько-московська війна 1658–1659 років // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 41–46.

16. Бульвінський А.Г. Українсько-російська війна 1658–1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 174–218.

17. Бульвінський А.Г. Українська державна ідея середини XVII ст. та Московське царство // Історія в школах України.  – 2004. – № 2. –  С. 34–37; №3. – С.39–44.

18. Бульвінський А.Г. Зовнішньополітична доктрина Московської держави XV–XVII ст. та українська державна ідея доби пізнього Середньовіччя: причини концептуальної непорівнянності // Україна дипломатична. – 2004. – Вип. 5. – С. 287–326.

19. Бульвінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 – серпень 1659 рр.) // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. –  С. 125–138.

20. Бульвінський А.Г. Московський інтеграційний проект 1654 р.: завдання та способи реалізації // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. — К., 2004. — Вип. 1. — С. 177—187.

21. Бульвінський А.Г. Основні проблеми в оцінці подій Конотопської битви 1659 року // Воєнна історія. — 2009. — № 3(45). — С. 52—62.

22. Бульвінський А.Г. Проект Єдиного економічного простору: російське та українське бачення // Віче. — 2009. — № 18. — С. 14—17.

23. Бульвінський А.Г. Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. — Спецвипуск: Європейська перспектива. — К., 2009. — С. 255—261.

24. Бульвінський А.Г. Російська політика щодо України у XVI — середині XVII ст.: ідеологічні концепції та інтеграційна практика // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. — Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. — К., 2010. — С. 87—94.

25. Бульвінський А.Г. Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І.Виговського // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 447—480.

26. Бульвінський А.Г. Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче. — 2010. — № 20. — С. 8—12.

27. Бульвінський А.Г. Актуалізація в РФ теми боротьби з «переглядом» історії Великої Вітчизняної війни // «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности: Материалы международной научной конференции (Крым, Ялта, Ливадийский Дворец-музей. 17—21 февраля 2010 г.): Сб. науч. ст. Под ред. С.В.Юрченко: — Симферополь: Антиква, 2010. — С.  318— 329.

28. Бульвінський А.Г. Ціннісні аспекти зовнішньополітичних альтернатив української влади на сучасному етапі // Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 19 травня 2011 р.). — К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. — С. 81—84.

29. Бульвінський А.Г. Гуманітарний контекст сучасних українсько-російських відносин // Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. — К.: Фенікс, 2011. — С. 52—61.

30. Бульвінський А.Г. Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р. // Сучасна українська політика. — Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. — К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. — С. 311—327.

31. Бульвінський А.Г. Проблеми партійної системи сучасної України // Політичний менеджмент. — 2012. — № 4-5. — С. 97—114.

32. Бульвінський А.Г. Тенденції розвитку політичних партій як інституту громадянського суспільства в сучасній Україні // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інституту всесвітньої історії НАН України». — К.: Фоліант, 2012. — С. 191—208.

33. Бульвінський А.Г. Витоки української державної ідеї // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Інститут історії українського суспільства. — 2013. — №1 . — С. 10—19.

34. Бульвінський А.Г. Ціннісні основи української державної ідеї // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». — К.: Вид-во «Фенікс», 2013. — С. 10—25.

35. Бульвінський А.Г. Імперія на окраїні Європи // Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах. — Дніпропетровськ: Видавництво «Інновація», 2014. — Ч. 2. — С. 57—60.

36. Бульвінський А.Г. Проблеми модернізації в Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІV всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 7—11.

37. Бульвінський А.Г. Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. — К.: Фенікс, 2014. — С. 222—232.

38. Бульвінський А.Г. Імперська модель модернізації (на прикладі Росії). // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 73-85.

39. Бульвінський А.Г. Проблеми модернізації сучасної Росії в контексті імперської державної традиції. // Країні пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : збірник наукових праць / заг. редакцією канд. і. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 130-157.

Наукове і літературне редагування

1. «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с.

2. Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

More in this category:

Перейти до початку