Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / за ред. А. І. Кудряченка. – К. : Фенікс, 2011. – 632 с.

Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем міжнародних відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ-ХХІ століть.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту європейських досліджень НАН України (протокол №5 від 20 травня 2011 року)

ЗМІСТ

Передмова...14

Частина І. Політико-правовий дискурс історії та сучасних міжнародних відносин в Європі...19

1.1. Теоретичні й практичні виміри міжнародних відносин періоду Середньовіччя...19

1.2. Особливості теорії й практики міжнародних відносин у Новий та Новітній час...41

1.3. Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття...56

1.4. Суспільно-політичний дискурс міжнародних проблем Європейського континенту...76

1.5. Цивілізаційна ідентичність України: теоретичні та політичні засади...100

1.6. Національна ідентифікація в українському та європейському вимірах...118

Частина ІІ. Минуле України у системі міжнародних відносин на континенті в ІХ-ХІХ століттях...130

2.1. Русь-Україна в системі зв'язків євразійського простору...130

2.2. Українські землі в міжнародних вимірах періоду Пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу...142

2.3. Утвердження міжнародного статусу Української держави за Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.)...165

2.4. Українська цивілізаційна складова в Російській імперії (ХІХ - початок ХХ століття)...183

2.5. Українство в Габсбурській монархії (ХІХ - початок ХХ століття)...204

Частина ІІІ. Україна у вимірах міжнародних потрясінь ХХ століття...214

3.1. Міжнародний контекст українського питання напередодні і в роки Першої світової війни ...214

3.2. Українська революція й пошук зовнішньополітичних орієнтацій УНР...234

3.3. Дипломатичні досягнення Української Держави гетьмана П.Скоропадського...251

3.4. Зовнішня політика Директорії у боротьбі за незалежність УНР...266

3.5. Діяльність дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки...280

3.6. Карпатська Україна у геополітичній грі держав континенту...299

3.7. Обмеженість міжнародної правосуб'ктності УРСР у повоєнний період...315

Частина IV. Незалежна Україна на шляху реалізації регіональних інтересів у Європі

4.1. Міжнародне визнання й головні принципи зовнішньої політики сучасної України...330

4.2. Зовнішньополітичний профіль України періоду незалежності...342

4.3. Головні виміри відносин України з сусідніми державами - членами СНД...356

4.4. Стратегеми взаємин України з країнами Вишеградської групи...383

4.5. Стан та перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу...419

4.6. Особливості співробітництва України з країнами Північної Європи...441

4.7. Пріоритети відносин України з Румунією, Грузією та Туреччиною...464

Частина V. Геостратегічні пріоритети України у ХХІ столітті

5.1. Україна в контексті світ-системного аналізу...492

5.2. Європейський і євразійський напрями міжнародних зв'язків незалежної України...519

5.3. Україна в європейських структурах безпеки і співробітництва ...534

5.4. Політика України щодо нерозповсюдження ядерної зброї...551

5.5. Європейська безпека та національні інтереси України...569

5.6. Еволюція політики Євросоюзу щодо України...585

5.7. Миротворча діяльність України: здобутки та перспективи...603

5.8. Національна дипломатія сучасної доби: нові виклики і завдання...616

Відомості про авторів...629

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку