>
В сборнике научных трудов представлены статьи участников Международной научной конференции «Модернизация и безопасность развития в условиях глобализации», проведенной Государственным учреждением «Институт всемирной истории НАН Украины» в ноябре 2015 года.
Чекаленко Людмила. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин / Словник-довідник (навчальний посібник).- К.: МАУП, 2007. – 176 с.
Чекаленко Людмила. ОБСЄ: українське головування: навч-метод. посібник. - К.: «LAT&K», 2012. – 78 с.
Чекаленко Людмила. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник для студентів вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2011 – 281 с.
Чекаленко Людмила. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем: Навчальний посібник. МА.Кулініч, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватий, за наук. ред. проф. Л.Д.Чекаленко. – К.: ДАУ, 2013. – 628 с.
Чекаленко Людмила. Витоки української дипломатії: Навч.посібник. – К.: «LAT&K», 2010. – 340 с.
Чекаленко Людмила, Федуняк Сергій. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник. - К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010.– 423 с.
Chekalenko L.D. Foreign policy of Ukraine. Ed. by Tsivatyi V.G. –K: LAT&K, 2016. – 294 p., 8 p. pic.
Чекаленко Людмила. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.) (навчальний посібник). - К.: Освіта. - 1998. – 176 с.
Чекаленко Людмила. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури: наукова монографія. - К.: РНБО України. Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, ДУС, 2004. - 352 с.
Страница 23 из 33
Перейти до початку