>

ГОРОДНЯ Наталія Данилівна

Городня Наталія Данилівна, 1967 р. н.

Старший науковий співробітник.

Доктор історичних наук, доцент.

Фах: історик, сходознавець, американіст.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини і зовнішня політика США, особливо східноазійська політика США, регіональні процеси у «великій Східній Азії», Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.

Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1991 р., аспірантуру (з відривом від виробництва) того ж університету в 1995 р. У січні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917 – 1919 рр.» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія, у грудні 2014 р. – докторську дисертацію «Регіональна політика США у Східній Азії (1989 – 2013 рр.)» за цією ж спеціальністю у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Проходила стажування в Університеті Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США) за грантом фонду Фулбрайта у 2007 – 2008 рр.

У 1996 – 2001 рр. працювала науковим, старшим науковим співробітником у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського Національної академії наук України.

З 2001 р. – викладач історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, з 2005 р. – доцент цієї кафедри.

У 2005-2013 рр. – старший науковий співробітник відділу Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (за сумісництвом). З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 1 персональної та 4 колективних монографій, 5 підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, учасник понад 60 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія / Н.Д.Городня. – К.: «Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с.

Колективні монографії

1. Городня Н. Місце України в сучасному глобалізованому світі // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. – К.: Дух і Літера, 2009. – С. 387-402.

2. Городня Н. Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с.– С. 97-114.

3. Городня Н. Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. – Ханой, 2011. – 230 с. (у співавторстві, в’єтнамською мовою).

4. Gorodnia, Natalia. Transformation of the post-Сold War International System: Trends and Prospects // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. – P.15-22 (in English).

Підручники, навчальні посібники, енциклопедичні видання

1. Городня Н.Д. Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І.Підкови та Р.Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 383-392.

2. Городня Н.Д., Гончар Б.М. Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки: підручник / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня. – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 413 с.

3. Городня Н.Д. Розвиток західної культури Нового часу (XVII-XIX століття) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б.М.Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет», 2013. – 735 с. – С. 660-703.

4. Городня Н.Д. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навчальний посібник / За ред. Л.Д.Чекаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С. 394-404.

5. Городня Н.Д. Глобалізм. Глобалістика. Істеблішмент. Історія афро-американська. Історія мистецтва. Лоялісти. Монополія. Опортунізм. Посибілізм. Постісторія. Революція ісламська. Спосіб виробництва азіатський. Цивілізація східна // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. – С.122-123, 256-257, 261-262, 265, 360-361, 408-409, 447-448, 500-502, 546-548, 605-606, 689-690.

Брошури

1. Городня Н.Д., Гончар Ю.Б., Павленко В.М, Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великої Британії і США (березень 1917 – квітень 1918). – К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с.

Статті

1. Городня Н. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року / Н.Городня // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 75-80.

2. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) / Б.М.Гончар, Н.Д.Городня // Український історичний журнал. – 2000. – № № 2, 3.

3. Городня Н. Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників / Н.Городня // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 13-32.

4. Гончар Б.М., Городня Н.Д. Великі держави та Україна по закінченні Першої світової війни / Б.М.Гончар, Н.Д.Городня // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип. 2. – 2003. – С. 78-93.

5. Городня Н. Таємниці історії. Трагедія в Сараєво / Н.Городня // Дзеркало тижня. – 2004. – 24.07. – С. 21 // http://www.dt.ua/3000/3150/47196/

6. Городня Н. Обставини розв’язання першої світової війни очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79. – С. 4-7.

7. Городня Н. Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст. / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 80-81. – С. 10-13.

8. Городня Н. Іслам в країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії: спільне та відмінне/ Н.Городня // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – Вип. 63, Част. 1. – С. 38-45.

9. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2007. – Вип. 38. – С. 238-266. 

10. Городня Н. Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2008. – Вип. 42. – С. 240-258. 

11. Gorodnia, Nataliya. Globalization: Emergence and Evolution / Nataliya Gorodnia // Global South. SEPHIS e-magazine. – 2009. – Vol. 5, No. 2. – Access mode: http://sephisemagazine.org/current/current.html.

12. Городня Н. Піднесення економік країн ПСА в другій половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2009. – Вип. 46. – С. 203-229.

13. Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2010. – Вип. 50. – С. 198-227.

14. Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії / Н.Городня // Проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Вип. 1. – С. 173-186.

15. Городня Н. АСЕАН: утворення й етапи розвитку / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип. 102. – С. 7-10.

16. Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття / Н.Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – № 108. – С. 7-10.

17. Gorodnia, Nataliya. China’s 21st Century Financial Foreign Policy // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. – С. 44-49.

18. Городня Н. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період / Н.Городня // Проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 2. – С. 89-105.

19. Городня Н. Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. / Н.Городня // Дослідження світової політики. – 2011. – Вип. 1(54). – С. 197-222.

20. Городня Н. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б.Обами / Н.Городня // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6 (241). – С. 17-24.

21. Городня Н. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка / Н.Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип. 18. – С. 77-83.

22. Городня Н. Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б. Обами / Н.Городня // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип. 4 (117) – С. 13-17.

23. Городня Н.Д. Регіональна інтеграція в АТР в постбіполярній політиці США / Н.Городня // Історичний архів. – 2013. – Вип. 11. – С. 111-118.

24. Городня Н. Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж.Г.У. Буша (1989-1993) / Н.Городня // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип. 2 (115). – С. 11-14.

25. Городняя Н. Политика США в Восточной Азии при президентстве У.Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект” / Н.Городняя // «Universum: общественные науки». – 2014. – № 3(4). – Режим доступа: http://7universum.com/ru/social/archive/item/1147

26. Городняя Н. Американо-китайские отношения в политике администраций У.Клинтона (1993-2001) /Н.Городняя // Science and world. – 2014. – No. 3 (7). Vol. I. – C. 250-254. – Режим доступа: http://scienceph.ru/d/413259/d/science-and-world–3-%287%29-march-vol.-i.pdf

27. Городняя Н. Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997-1998 гг. » / Н. Городняя // Электронный научный журнал APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 2. – Режим доступа: http://apriori-journal.ru/journal-gumanitarnie-nauki/?id=218

28. Городня Н. Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України / Н.Д.Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – С. 99-107.

29. Городня Н. Д. Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН / Н. Д. Городня // Гілея. – 2014. – № 84. – С. 192-197.

30. Городня Н. Д. Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу / Н. Д. Городня // Наукові записки Тернопільcького національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014.– № 2. – С. 34-39.

31. Городня Н. Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України / Н. Д. Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – С. 99-107.

32. Городня Н.Д. Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття / Н. Д. Городня // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – № 3-4 (57-58). – С. 246-259.

33. Городня Н.Д. Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії / Н.Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 19-25.

Про Городню Н.Д. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1934 – 2004 рр.). – К., 2004. – С. 115–121.

2. Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / бібліографічний словник / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М.Кочубей; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.). – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 78.

Володіє англійською, російською мовами, вивчає турецьку мову.

Електронна адреса:

Другие материалы в этой категории:

Перейти до початку